Deák élete, 2. kötet

Első borító
A Magyar tudományos akadémia Kiadása, 1904
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Tartalomjegyzék

Más kiadások - Összes megtekintése

Gyakori szavak és kifejezések

Népszerű szakaszok

353. oldal - Tűrni fog csüggedés nélkül, mint ősei tűrtek és szenvedtek, hogy megvédhessek az ország jogait: mert amit erő és hatalom elvesz, azt idő és kedvező szerencse ismét visszahozhatják; de miről a nemzet, félve a szenvedésektől, önmaga lemondott, annak visszaszerzése mindig nehéz s mindig kétséges.
352. oldal - ... behajtását alkotmányellenesnek vagyunk kénytelenek tekinteni. (Úgy van ! Helyes !) Fájdalommal látjuk, hogy Felséged a legmagasabb királyi leirat által minden kölcsönös értekezletet lehetetlenné tett, (Zajos helyeslés. Éljenzés.
430. oldal - Ha L. úr azok közé tartoznék, kik Magyarország ellenében az alkotmány-vesztés elméletét állítják fel, s nem tagadják ugyan, hogy Magyarországnak volt alkotmányos önállása, voltak törvényes jogai, hanem azt mondják, hogy a nemzet azokat elvesztette s többé vissza nem követelheti : nem feleltünk volna munkájára, mert azzal, a ki a törvényes jog ellenében a fegyverre hivatkozik, mint jog-alapra, vitatkozni nem lehet. De L. úr nem osztja e nézetet , s munkája kezdetén...
20. oldal - ... úgy tarthatom fen, ha kerülök minden kiadást, mi tehetségemet meghaladja. Ilyen kiadás pedig heteket hónapokat Pesten tölteni. Nem hiszem én azt barátom, hogy az, ha én Pesten tölteném az évnek egy részét, következéseire nézve oly fontos volna, mint Te állítod. Istenemre mondom! nem hiszem. Pedig bizony nem szerénység mondatja vélem ezt; de ismerem a körülményeket, ismerem a hont legalább annyira, hogy el tudok kerülni minden álreményeket, sa mit eddig személyemre...
118. oldal - De legsúlyosabb az : hogy valószínűleg perfidia vesz körül minden oldalról ; a király aláír mindent, mi annak folytán rendelkezünk, de segítségre, bizalomra, engedelmességre, kivált a katonai karnál nem találunk ; mindenütt azt hirdetik : hogy mi űztük el a királyt, sa császár nevével, de az ö akaratján kívül izgatnak ellenünk.
254. oldal - ... megnyugvással ne mertem volna szembe nézni a bekövetkezhető eseményekkel, azon megnyugvással : hogy tudom, értem s érzem, mi az én polgári kötelességem minden egyes esetben, mit teljesíteni fogok, az eredmény Isten kezében van. De most kábul a fejem, elszorul mellem: ha szembe nézek a lehetőségek azon chaosával, mi előttünk áll, s miből egy elhibázott lépés végveszélybe viszi a hazát.
396. oldal - Deák bálványa az országnak — írja 1862* ben az emigránsoknak egy itthoni megfigyelő1 — , soha oly magasan nem állott senki újabb időkben az egész nemzet előtt, mint ő, a páratlan. S ha látnád, hogy a határozati pártbeliek hogyan csúsznak*másznak előtte. S ne higyje senki, hogy Deák tágítni fog. Ott fönn Bécsben, kivált a magyar kancelláriánál ( — hol a 47*esek, a 48 előtti Magyarország hívei ültek...
347. oldal - Felséged, hogy az országgyűlés majd csak akkor lesz kiegészíthető, ha mindezek általunk már előlegesen teljesítve lesznek. Mindezek oly alkotmányellenes lépések, melyek a sanctio pragmaticát lényegében támadják meg, mellőzve mindazt, mi abban mint alapszerződésben a nemzet biztosítására föltételképen határozottan kiköttetett, s alig hagyva meg egyebet, mint az uralkodóháznak örökösödési jogát.
49. oldal - De mi az ellenzést vagy pártolást nem személyekhez, hanem tárgyakhoz és tényekhez kötjük sa kormánynak csak oly lépéseit fogjuk helyteleníteni, sőt tehetségünk szerint ellenezni, melyek formájokUan vagy lényegökben törvényelleniek, vagy következményeikben a haza közérdekeire s az alkotmányos élet föntartására és kifejlődésére károsak. — Hazánk...
119. oldal - Örömest engednénk helyünket, legalább mi néhányan, másoknak, ügyesebbeknek, erősebbeknek ; de minden megbomlásunk még inkább sietteti a közelgő anarchiát s ezt lelkünkre nem vehetjük; pedig talán nem hibázok, ha azt mondom : hogy magunk között is van egymás iránt, legalább egy iránt, bizodalmatlanság.