Magyar történeti életrajzok: a Magyar tudományos akadémia és Magyar történelmi társulat megbizásából, 16. kötet

Első borító
Franklin-társulat könyvnyomája, 1900
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

103. oldal - Egyedül legyek-e én őrállód, vigyázod, ki megjelentsem veszedelmedet? Nehéz ugyan ez a hivatal nékem, de ha az isten az hazámhoz való szeretetet reám tette, imé kiáltok, imé üvöltök : hallj meg engem, élő magyar, ihon a veszedelem, ihon az emésztő tűz!
255. oldal - Az velenczci hadakozást, azt nagyságod mindeneknél jobban tudhatja, holott untalan portárúi lehet híre ; a mi németink igen félnek, hogy Candiát is oda engedik a töröknek a velenczések, és hogy magyarra fordul az hadakozás, holott magok a velenczések nógatják őket reánk. Bizony, ha volna erős és kormos kéz, most volna a törököt lehetséges megtántorítani...
256. oldal - Mikor csás/ár ezt ooo meghallotta, igen megharagudott reá, de mitis responsio frangit iram ; azt nem tudhatni még, mi volt vége az haragnak, de az mesterség nagy, és hihető, hogy meglágyítja. Francziák jobban viselik magokat most, mintsem tavaly, és ez az vitéz nemzetség, ha belső nyavalyája nem volna, nagy dolgokat cselekedett volna Európában. Az magyarok mint vannak, maga látja nagyságod: lankadtan, betegen ; török rabolja egy felől, más felől contemnálja minden, és sirniok...
170. oldal - ... ne keresd a gyönyörűséget, látod-e romlott hazánkat, melyet mi annyi vérontással, verésekkel és untalan való fáradsággal nyertünk, oltalmaztunk és sok száz esztendeig megtartottunk ; kövesd az mi nyomdokunkat, ne szánd fáradságodat, ne szánd véredet, ne szánd életedet.
221. oldal - Én más valláson vagyok, mondta nekik, de a kegyelmetek szabadsága az én szabadságom, a kegyelmeteken ejtett sérelem rajtam ejtett sérelem. Volna bár 100,000 pápista mellett 100,000 lutheránus és 100,000 kálvinista vitéze a fejedelemnek : ők megmentenék a hazát*. 6 Csak oda tért szava ismét, a min lelke örökké 1 FABÓ ANDRÁS, id. m. 130. 1. lutheránus, kálvinista és katholikus vi2 Ugyanott, 157. 1. tézt emleget, úgy hogy a két választ 3 VITNYÉDY ISTVÁN levelei, ik 216....
220. oldal - Ez ám az, hogy a ki idején kél, idején érkezik : ez ám az, hogy a ki mit kezd, serényen nyúljon hozzá ; és ez az, a ki nem szánja az erszényének száját megnyitnia, hogy ne mondhassák róla: fösvény többet költ, a rest többet fárad...
138. oldal - ... tudják az ellenséget, de a győzelemnek gyümölcsét nem tudják megszedni; hiszen csak találomra állítja, hogy a kedvező alkalmat talán csak egy miniszternek félékeny természete miatt szalasztottuk el. "Különben szólhatunk mi, a mit akarunk," veti utána, «de az fejedelmek kívánságát és az ő minisztereik hajlandóságát el nem vehetjük ; sőt a mily lehetlen a szeleknek útját meggátolni, hogy ne jöjjenek a tenger szinére, ép oly lehetetlen a fejedelmek tanácsinak,...
104. oldal - ... esnünk a mi szerencsénken, ha megmaradást kévánunk, és úgy vessünk számot, hogy minekünk magunknak. Mert én nem látok egy szomszédot is, sem egy idegen nemzetet is, aki a mi kedvünkért örömest szerencséltesse a maga békességes voltát a mi veszedelmünkkel. A vízben haló embertűi fél a hajóban ülő is, hogy ötét is be ne vonja magával.
336. oldal - Első Discursus. Bizonyára nagy dolog, hogy az emberek között hadakozások legyenek, és hogy így az emberi állat az maga felének veszedelmére siet ; nagy dolog, hogy az egész mesterségek között, kiket az emberi társaság feltalált, legtündöklőbb becsületessebb a vitézség és végezetre nagy tsudára méltó, hogy az Elő Isten, ura mennynek földnek, legdicsősségesebb nevei közzé téteti azt. Seregeknek Istene. így akarta az ő véghetetlen böltseséghe és rendelési, hogy...
221. oldal - ... ellensége nem aluszik, hanem gondolkodik, az ő kárára esővel, hóval örömest megvereti magát.csakhogy neki árthasson" (Aph. 4.). Gyorsan teszi meg a szigeti őrhad 20 éjjeli útját s hajnalig több mérföldet hagy hátra, nem feledvén: „hogy a sólyom- és rárószárnyat nem azért viselik a vitézek, hogy az volna legszebbik madártoll, mert szép a páváé, szép a pelikáné: hanem a gyorsaságnak jelére viselik

Bibliográfiai információk