Oldalképek
PDF

micsoda ? hát lángolsz? hogy?ugyan mondd-meg, kédves fijam, hát komolyan vetted-e a dolgot?“ Lajos mondá nyugodtabban : „Kedves Atyám, azon leány nagyon hasonlított az enyémhez, a kit én szerettem, a kit én még most is szeretek, a ki.. Egész búm e kútfőből származik. Menjünk, most már nyugodtabb vagyok." Bémenének a többihez. Szellhof reszketett. Henriette merő szemekkel , visgálá Szellhofot, a' ki némán és lesütött szemekkel üle ottan, és az ő szemeiből várta ezen esetnek megfejtését, mivel az inasok akadályúl vóltak a' világosabb magyarázatban. Lajos valami változással menté magát. Leülének, 's Berghórn általjában azt kivánta, hogy Lajos Henriette mellé üljön. Jó kedvéből észrevevé Szellhof, hogy semmi felfedezés nem történt. Lajos különös gonddal beszélt Henriettével. Ismérni akará azt a leányt, a kitől a' kedvesét el akarta szakasztani. Henriette ismerte már Lajost, és az ő

charakterét a Szellhof beszédjeiből,

azért is ollyan óldalról mutatá magát e különös ifjoncznak, a mellynek Lajosra igen kedvező benyomást kellett tennie. Természetesnek, egyszerűnek, emberi szivűnek mutatá magát, és Lajos szintúgy szánta Henriettét, mint Márit. A Szellhof zavarodása is abban a mértékben enyészett, a mint Lajos mind inkább inkább magához tért. Csupán csak azt kerűlte, hogy Lajossal magánosan ne legyen. Végre elmenének.

Szellhof az öreg Berghórn szava mellett hagyá a dolgot. „Bizonyosan valami hirtelen benyomást tettél erre a különös emberre. Az a hir, hogy Jegyes vagy, igen erősen hatott reá. Ez az ember nem szokta

szivének valamelly érzeményét el- .

palástolni. Én csak azt csudálom, hogy nyomon meg nem mondta neked, melly nagy benyomást tettél

[ocr errors]

a legigasságosabb szín alatt is el nem hagyod! Ember gondolkozzálvissza!" – „Nagy Isten ! imé Lajos még eggyszer ismételem azon esküvést, hogy őtet el nem hagyom ! nézzed, soha se fog Mári szükséget szenvedni; inkább megvonom magamtól a legszükségesebbet is, Mári pedig bővölködésben fog élni!"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »