Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]

kik most boldogságomnak eggyetlen forrásává lettek, semmit se nézek. el? Hiszen én szeretném Kegyed., nek minden munkájit ollyaknak lel. ni, hogy az Isten se találna beunek kivetőt. Gondolja-e hogy szólnék el. lene, ha nem érzeném , nem tudnám, hogy Kegyed sokkal nemesbb szívű, hogy sem az útnak közepén megál. lapodjék? Azért szállok, mert Kegyed sokkal nagyobb ember, inint sem kisebbiteni lehetne, és minden felderülő nappal a' múltnak fogyatkozását meghazudtolja. Kegyed, kedYes Barátom, valóban sokkal nemesebb lelkű, hogy sem szüntelen való dicsérgetésre szüksége volna. A'Ke. gyed szive úgy van alkotva, hogy azt érdemelje, de a' füle nem úgy, hogy azt halgassa. Jöjjön-el bár az új Prefektus; hiszem hogy meg fogo ja tanúlni méltóbban tisztelni az Urat, nem dicsérgetések által. .: A nemes lelkü Lajos egészen szivéból beszélt. A' jóltétel és az

[ocr errors]

a lehellés. Nem nézett hát ő sem rejtekre, sem emberekkel teljes piaczra, mikor jót akart tenni; csuján csak azt nézte benne hogy szive hajlandóságának eleget tegyen. Ter. mészetes módon gyakorlotta tehát a jóltévőséget, a' nélkül hogy ab- : ban manirt tartott volna. A' hol lel te a szerencsétlent, ott segitett raja ta. Sőt beszélt is a' maga jó téteiről minden czeremónia nélkül, ha az alkalom úgy hozta magával; azonban százszor is tett jól, hogy azt eggy ember se tudta, még maga a szerencsétlen se. De Berghórn Ürral nem igy vala a' dolog. Nemes szivü, nagy lelkű, jóltévő volt ő; de a módban, melly szerint jóltévő lé

magában a' rényben. Szellhofnak tehát az ő valóban szivéből jövő diz cséretével nagyon kellett munkálkodni az öregre, és azon szemrehányások, mellyeket ma Lajosnak tett, igen természetesek valának. Mindazáltal megölelé a'jó Lajost, ési kéré hogy halgasson arról... i. Csakugyan igaz is volt, hogy miólta Lajos Brunszvikból vissza. érkezett, kevesebbet tehetett néki ; kedvére az öreg, mint az előtt. Ez is igen természetes volt. A' Berga hórn jószágába tett visszút alatt, melly meglehetős sokáig tartott, elég alkalma vólt Lajosnak, magáról és sorsáról reflexiókat tenni. Most

[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »