Oldalképek
PDF

ha szeretnénk is, ha én forróbban szeretném is ötet, mint Lajos Rózát szerette, még is megtagadnám tőle. kezemet, mert az egész világ..."

„Ej ne vegyitsd bele az egész ! világot! Itten igazad van; de Ázsiában, Afrikában és Amerikában száz nemzet is van, a' hol a' szűz leány, ha neki valamelly szép legényt kommendálnék, ezt mondaná: Jó Atyus, abból semmi sincs : meggyalázzam-e azt az embert, a' kit ajánlasz nekem? Hiszen tudod, hogy még szüz vagyok! Még eggy gyermekem se volt, nem hogy kettö három lett volna, a' mint illik minden becsületes leánynak, minekelőtte férjhez megy. Nem Atyus , nem tehetem . szegény férfin azt a' gyalázatot, hogy szűzen menjek hozzá. Mit mondana majd a' világ ? Lásd igy felelnének. nékem a' Szűzek sok tartományokban. És igy ne vegyitsd bele a' yi--, lágot! -- Tisztességes, becsületre méltó leány vagy te, ezerszerte jobb,

[ocr errors]

mint milliom leányok, kiket a tör.

ténet a' jégen áltsegitett; 's a' kik . szűzeknek mondják és irják mago

kat, holott pedig eggy csepp becsü-
letes vért sem eresztenek - által szi-
vöken. Az nincsen valóságosan a'.
természetben fundálva, a mit te ne
kem előprézsmitáltál; mert a' mi
egészen a' természetben van, a' mi-
minden emberekre nézve valóság,
az a' Tungúzoknál is úgy van mint
Ellbergen, és Ellbergen úgy mint a'
Hottentótoknál. --- Azonban igaz az,
hogy valamikor megfordulhatna az
az ő fejében, amit mondasz, és
megzavarhatná az édes házi béket;
pedig hidd -el nékem Mári, hogy
a' házi békeség többet ér minden
aranynál és gyöngyöknél, és boldog
a' ki azt ismeri ér fel tudja tartani!
Tehát semmi se lessz a' dologból?
No, Isten nem hagyja az én intéze.
temet anya nélkül." ~~,Oh nem
Atyám! én itt lakom Ellbergen, va.
lamig csak Kegyed vagy Lajos el

nem hajt.“ — „És Szellhof el nem viszen ?“ Arra semmit se felelt Mári. Lésüté szemeit, 's mély gondolatok közt méne lefelé az allén, és felfogadá még eggyszer magában, hogy se Müllerhez, se Szellhofhoz rem megyen. . '

A' Rektor már ismét eljöve egynehány napok mulya. - Első kérdése is az volt, ha lett-e valami a' két Szokrátikerek dolgából, az öreg Burkárd fejét csóválá: „Mári beszélt velem a' dologról; semmi sincs belőle. Márinak házasságon kivűl való gyermeke hátrálja a' dolgot."

„Micsoda gyermek? micsoda házasságon kivűl való? mit tesz az, házasságon kívül-e vagy belől ?". mondá az Öreg hevesen: ha a' Müller igy gondolkozik, úgy megtévedtem benne! Több józan philosophiat tettem volna fel felőle, Dugja csak a' könyvbe az orrát. Már Szophoklesz is azt mondja: Omne utile ingenuam habet naturam. De

[ocr errors]

szemtelen kivánságokkal foglalatos- :: kodnak, a társaságban pedig rágal.. maznak. Szophokleszt irónice Frane , cziának-mondani! Azt a férfiat, ali ki az Athénéitheátromon olly felséges erkölcsi régulákat adott Tragédiájibann-" Itt félbeszakaszta az ő beszédét az öreg asszony , a' ki: Szophokleszt mind eddig valami... Kalugyer-Szentnek gondolta, hogy olly nagy lármát tesz miatta. Boso . szúsan szakasztá félbe az ő beszé.. dét: „, Ej Rektor Ur minek magasz.r. talja-fel olly nagyon azt az embert? hiszen - hiszen azt gondolná az ember, hogy legalább is Pápa volt, azonban utoljára is kijön, hogy Komédiás. No hiszen azok nem gon- . dolnak a* fattyú gyermekekkel, azt régen tudjuk; de azért nem követi. őket abban eggy becsületes ember

[ocr errors]

Ez a' szemtelen megjegyzés el.. némitá mérgében az Oreget. Eggy pár mérges tekintetet vete az öreg

« ElőzőTovább »