Oldalképek
PDF
[ocr errors]

ha szeretnénk is, ha én forróbban szeretném is ötet, mint Lajos Rózát szerette, még is megtagadnám tőle kezemet, mert az egész világ..." „Ej ne vegyitsd bele az egész világot! Itten igazad van, de Ázsiában, Áfrikában és Amérikában száz nemzet is van, a hol a szűz leány, ha neki valamelly szép legényt kommendálnék, ezt mondaná: Jó Atyus, abból semmi sincs : meggyalázzam-e azt az embert, a kit ajánlasz nekem? Hiszen tudod, hogy még szüz vagyok! Még eggy gyermekem se vólt, nem hogy kettö három lett volna, a mint illik minden becsületes leánynak, minekelötte férjhez megy. Nem Atyus, nem tehetem , szegény férfim azt a gyalázatot, hogy szűzen menjek hozzá. Mit mondana majd a világ? Lásd igy felelnének nékem a Szűzek sok tartományokban. Es igy ne vegyitsd bele a vi- lágot ! – Tisztességes, becsületre méltó leány vagy te, ezerszerte jobb,

mint milliom Ieányok, kiket a történet a jégen áltsegitett; 's a' kik szűzeknek mondják és irják magokat, holott pedig eggy csepp becsületes vért sem eresztenek - által szivöken. Az nincsen valóságosan a' természetben fundálva, a mit te nekem előprézsmitáltál; mert a mi egészen a természetben van, a mi minden emberekre nézve valóság, az a Tumgúzoknál is úgy van mint Ellbergen, és Ellbergen úgy mint a'

Hottentótoknál. – Azonban igaz az, hogy valamikor megfordúlhatna az az ő fejében, a mit mondasz, és megzavarhatná az édes házi béket; pedig hidd - el nékem Mári, hogy a házi békeség többet ér minden aranynál és gyöngyöknél, és boldog a ki azt ismeri ér fel tudja tartani ! Tehát semmi se lessz a dologból? No, Isten nem hagyja az én intézetemet anya nélkül." – – „Oh nem Atyám! én itt lakom Ellbergen, valamig csak Kegyed vagy Lajos el

nem hajt." – „És Szellhof el nem viszen ?“ – Arra semmit se felelt Mári. Lesüté szemeit, 's mély gondolatok közt méne lefelé az allén, és felfogadá még eggyszer magában, hogy se Müllerhez, se Szellhofhoz nem megyen. - A Rektor már ismét eljöve egynehány napok mulva. – Első kérdése is az vólt, ha lett-e valami a két Szokrátikerek dolgából, az öreg Burkárd fejét csóválá: „Mári beszélt velem a dologról; semmi sincs belőle. Márinak házasságon kivűl való gyermeke hátrálja a dolgot." – „Micsoda gyermek? micsoda házasságon kivűl való? mit tesz az, házasságon kívül-e vagy belól ?" mondá az Öreg hevesen: ha a Müller igy gondolkozik, úgy megtévedtem benne! Több józan philosophiat tettem volna fel felőle. Dugja csak a' könyvbe az orrát. Már Szophoklesz is azt mondja: O m n e u t i le in ge nu a m h a b e t n a turam. De

[ocr errors][ocr errors]

igy van az, ha az ember görögül nem tud, és Szophokleszt nem olvasta, a ki jól tudta, mit mondott." –„Ugyde Rektor Ur," mondá Nagyanyó, „azt nem is lehet olly igen nagyra venni. Meglehet, hogy Szophoklesz valami czifra banka lehetett ; de a Francziák e részben minyájan könnyelműek!" De soha se.. járta úgy meg Nagyanyó egész életében, mint most az öreg Rektorral e Szophokleszre tett ártátlau jegyzetért. „T, pyg?" kiálta ez , haraggal az öreg asszonynak fordúlván, 's úgy szitkozódék görög és Latán nyelvén, a mint csak a torKán fért, 's százszor is sajnálá, hogy már most gineczéumok nincsenek , a hová útasitatnának az asszonyok, kik hegyes nyelveikkel az emberi nemnek legjobb rényeit is megsértik. „A' mit Iszókratesz az egész emberi nemzetről mond," monda ő, „az egyenesen csak az asszonyokra illik: mikor magokban vagynak,

szemtelen kivánságokkal foglalatoskodnak, a társaságban pedig rágal- , maznak. Szophokleszt irónice Fran-. , cziának mondani! Azt a férfiat, a ki az Athénéi theátromon olly felséges erkölcsi régulákat adott Tragédiájibann –“ Itt félbeszakasztá az ... ő beszédét az öreg asszony, a ki Szophokleszt mind eddig valami. . Kalugyer-Szentnek gondolta, hogy s olly nagy lármát tesz miatta. Bosszúsan szakasztá félbe az ő beszé- , dét: „Ej Rektor Ur minek magasz-* talja-fel olly nagyon azt az embert? hiszen - hiszen azt gondolná az ember, hogy legalább is Pápa vólt, azonban utoljára is kijön, hogy Ko- , médiás. No hiszen azok nem gon-, dolnak a fattyú gyermekekkel, azt régen tudjuk, de azért nem követi őket abban eggy becsületes ember sem !“ Ez a szemtelen megjegyzés el-némitá mérgében az Oreget. Eggy pár mérges tekintetet vete az öreg

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »