Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ban a szempillantatban eszébe ju-
tott, hogy Müllerék setétben van-
nak. Visszafutott éppen olly hirte-
len, mint a hogy jött, és világot
vitt nekik, 's Rózáról elhárúlt a'
fergeteg.
Müller látá a Zéburgné szemein,
hogy haragszik. Hirtelen eszébe őt-
lött, hogy az bizonyosan valami
titkos copulatió lett légyen. Elkez-
dett tehát Zéburgnénak beszélni,
védelmezé a fiatalokat, és Zéburg-
né, a' ki a' mint tudjuk, ámbár elő-
ször soha se engedett, de hamar meg
hagyá magát fordittatni, utóljára
olly mulatságosnak lelé a történe-
tet, hogy majd megfakadt nevetté-
ben. Közbe közbe jött ugyan né-
mellykor a város pletykájáról való
gondolat; de Müller még is folyvást
fel tudta a jó kedvét tartani. Zé-
burgné osztán , a mint azt is tud-
juk, mindég tovább ment. Eszé-
be juta most neki, hogy Róza a'
Lajos felesége, és igy Lajossal

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »