Oldalképek
PDF

bámúla Zéburgné, hogy itt nem potomra számoltak, hanem hogy Lajos és Róza az ő jövendőbéli háztartásokat vetették-fel. Lajos által nyújtá a Grófné levelét Zéburgnénak, Róza pedig közlé Nénjével a maga ház tartási planumát. Zéburgné mosolygott: ő is elkezdett némelly pontokat felvetni , hogy megmutassa Rózának, hogy háromszáz tallérral nem lehet gazdaságot vinni. Róza, a ki Lajost zavarodva látá ott állani, olly hevesen kezdé védelmezni a' maga számvetését, hogy a Nénje kéntelen vólt elhalgatni. Némelly czikkelyeket, a mellyeket a Nénje igen sokra vetett, Róza egészen kihúzá: „p. o. Kávé, czukor!" monda a Nénje. – „Mi eggy cseppet sem iszunk, Néni !" Eggy szóval , Róza mindég tudott valami eszközt, hogy számvetését becsűletben tartsa , Lajos pedig helyesnek találá azt, minthogy a Nénje utóljára elhalgatott.

[ocr errors]

Ez a dolog még azon a napon debattírozásra kerűlt a Burkárd' ' házában. Az öreg Burkárd Zéburgnéval tartott. Nagyanyó az ifjak pártjára allott azon hozzátétellel, hogy Róza legalabb gazdag menyekzői kiadást várhat. Róza monda: „Az is igaz, kedves Nagyanyám!" Burkárd pedig mondá: „Én nem hiszem, hogy Zéburgné értékének eggy részét oda adja, mert magának is szüksége van reá."

Elég hozzá, hogy Lajos leült, és irt a Grófnéhoz Rózának csevegé

se között. „Osztán csak ird-oda min

gyárt," monda Róza, „hogy a Feleségedet is viszed." Lajos úgy cselekedett. Róza olly ravasz vólt, hogy a levelet mingyárt bepecsételte, és a póstára küldötte. – „Már most akár elég a summa, akár nem," gondolá magában ; „legalább már megirta a Grófnénak." Ebben a levelben Lajos azon időpontot is igen

közelre határozta, a' mellyben meg fog érkezni R * * * ben, a Grófné residentziás városkájában." Másnap azután kinyilatkoztatta Róza a dolognak a Grófnéhoz irt levél által való elvégeztetését, és az által a Nénjét tetemes zavarodásba ejtette. Burkárd külön vette a Fiját, és minden módon igyekezte leverni róla: de mit tehetett ez - az ősz öreg az ő szelid , oktató beszédjeivel , Rózának szívreható, hathatós , 's minden indúlatokat felgerjesztő beszédjei ellen ? Ha szinte Lajos félig meddig meggyőzettetett is az Atyjától, és a dolog i n p l eno jött-elő, tehát felállott Róza, gyönyörű pirosság borítá-el szép arczát; szemei lángoltak, mejje emelkedett, karjai jártak, és Lajos meg vala győződve, még minekelőtte megnyitá Róza ajakait. - Mert a be- széd folyamatja közben egyszerre megváltoztatá Róza a maga helyhezletét, azt az uralkodó felséges

[ocr errors]

helyhezletet, a mellyel győzött vala. Könypatak áradt villámló szemeiből, és elóltá szemei villámát. Olly szeliden panaszlott, olly alázatosan esedezett részvételért, s olly ügyesen tudá a rettenetes jövendőt, és sejtéseit s álmait beszédébe szőni, hogy az egész Oppositionális Fél elveszvé érzé magát Nagyanyó reszketett a Róza álmaitól, és a házasságot tanácslá; Zéburgné már vetegette, hogy mennyivel hozhatnáhelyre a Róza számolását; Burkárdné mosolygva nézé Rózát; kötése ölében feküdt a bámúlás miatt, és mondá: „Ez a leány ugyan csak annak rendi szerént prédikál !" csupán az öreg Burkárd vólt olly ravasz, ámbár érzé a Róza győzedelmét, hogy a győzedelmet erőtlenné tegye, felbcntván az egész Tanács-ülést, a' nélkül, hogy valami meghatároztatott vólna. „En nem bánom, csináljátok a mit tetszik ! monda ő, és valami egyebet kezdett beszélni. Ezt

[ocr errors]

a példát követéZéburgné: „Csináljátok, a mit tetszik!" igy szólla, 's az egész dolognak vége szakadt. Róza nem tudta, örűljön-e vagy sirjon győzedelmének ; mert már háromszor nyert illy diadalt, és mikor már azt hitte, hogy aratja annak gyümölcseit, tehát újra elkezdte a' Nénje: „Ugyan Róza, légy okos! hiszen az nem megyen !" Róza szinte – kétségbe esett, hogy a dolog nem akar menni. Szidta az egész világot. Végre midőn negyedikszer nyerte-meg a győzedelmet, és mind kettőjöket ismét azzal bocsátották-el: „Csináljátok, a mit tetszik!" külön vevé Róza Lajost, és beszélt ő vele az öregek keménységéről. – Egyszerre elkezdé Lajos , megfogván a Róza kezét: „De hátha nem lenne elég, Róza ?" – „Bizonyosan elég lessz, Lajos! mert nézzed –” „Nem, hagyd-el most a számolást; mert ha te számolsz, Roza, tehát úgy mindég marad-fel; ha pedig az

[ocr errors]
« ElőzőTovább »