Oldalképek
PDF
ePub
[ocr errors]

bámúla Zéburgné, hogy itt nem potomra számoltak, hanem hogy Lajos és Róza az ő jövendőbeli háztartásokat vetették-fel. Lajos általnyújtá a' Grófné' levelét Zéburgnénak, Róza pedig közlé Nénjével a'maga ház tartási planumát. Zéburgné mosolygott: ő is elkezdett némelly pontokat felvetni, hogy megmutassa Rózának, hogy háromszáz tallérral nem lehet gazdaságot vinni. Róza , a' ki Lajost zavarodva látá ott állani

? olly hevesen kezdé védelmezni a maga száinvetését, hogy a Nénje kéntelen volt elhalgatni. Némelly czikkelyeket, a' mellyeket a Nénje igen sokra vetett, Róza egészen kihúzá: „p. o. Kávé, czukor!“ monda a' Nénje. – „Mi eggy cseppet sem iszunk, Néni!" Eggy szóval, Róza mindég tudott valami eszközt, hogy számvetését becsületben tartsa

2 Lajos pedig helyesnek találá azt, minthogy a Nénje utoljára elhalgatott.

Ez a' dolog még azon a napon debattírozásra került a Burkard' házában. Az öreg Burkárd Zéburgnéval tartott. Nagyanyó az ifjak pártjára allott azon hozzátétellel, hogy Róza legalabb gazdag menyekzői kiadást várhat. Róza ''monda: „Az is igaz, kedves Nagyanyám!" Burkárd pedig mondá: „Én nem hiszem, hogy Zeburgné értékének eggy részét oda adja, mert magának is szüksége van rea.“

Elég hozzá, hogy Lajos leült, és irt a' Grófnéhoz Rózának csevegése között. „Osztán csak ird-oda mingyárt,“ monda Róza, „hogy a' Feleségedet is viszed." Lajos úgy cselekedett. Róza olly ravasz volt, hogy a' levelet mingyárt bepecsételte, és a' póstára küldötte. „Már most akár elég a' summa, akár nem,“ gondolá magában ; „legalább már megirta a' Grófnénak. Ebben a'levelben Lajos azon idó pontot is igen

közelre határozta, a' mellyben meg fog érkezni R*** ben, a' Grófné residentziás városkájában.“

Másnap azután kinyilatkoztatta Róza a' dolognak a' Grófnéhoz irt levél által való elvégeztetését, és az által a' Nénjét tetemes zavarodásba ejtette. Burkárd külön vette a' Fiját, és minden módon igyekezte leverni róla: de mit tehetett ez az ősz öreg az ő szelid, oktató beszédjeivel , Rózának szívreható, hathatós, 's minden indulatokat felger. jesztő beszédjei ellen? Ha szinte Lajos félig meddig meggyőzettetett is az Atyjától, és a' dolog in pleno jött-elő, tehát felállott Roza gyönyörű pirosság borítá-el szép arczát; szeinei lángoltak, mejje emelkedett, karjai jártak, és Lajos meg vala győződve, még minekelőtte megnyitá Róza ajakait. Mert a' beszéd folyamatja közben egyszerre megváltoztatá Róza a' magad helye hezletét, azt az uralkodó felséges

helyhezletet, a' mellyel győzött vala. Köny patak áradt villámló szemeiből, és eláltá szemei" villámát. Olly szeliden panaszlott, olly alázatosan esedezett részvételért, 's olly ügyesen tudá a rettenetes jövendőt, és sejtéseit 's álmait beszédébe szőni, hogy az egész Oppositionális Fél elveszve érzé magát Nagyanyó reszketett a' Róza' álmaitól, és a' házasságot tanácslá ; Zéburgné már vetegette, hogy mennyivel hozhatnáhelyre a'Róza' számolását; Burkárdné mosolygva nézé Rózát; kötése ölében feküdt a' bámúlás miatt, és mondá: „Ez a' leány ugyan csak annak rendi szerént prédikál!“ csupán az öreg Burkárd vólt olly ravasz , ámbár érzé a' Róza' győzedelmét, hogy a győzedelmet erőtlenné tegye, felbontván az egész Tanács-ülést, a nélkül, hogy valami meghatároztatott volna. ,,Én nem bánom, csináljátok a' mit tetszik! monda ő, és valami egyebet kezdett beszélni. Ezt

a' példát követé Zéburgné: „Csináljátok, a' mit tetszik ! igy szólla, 's az egész dolognak vége szakadt. Róza nem tudta, örüljön-e vagy sirjon győzedelmének ; mert már háromszor nyert illy diadalt, és mikor már azt hitte, hogy aratja annak gyümölcseit, tehát újra elkezdte a Nénje: „Ugyan Róza , légy okos! hiszen az nem megyen ! Róza szinte kétségbe esett, hogy a' dolog nem akar menni. Szidta az egész világot.

Végre midőn negyedikszer nyerte-meg a' győzedelmet , és mind kettőjöket ismét azzal bocsátották-el :

Csináljátok , a' mit tetszik!“ külön vevé Róza Lajost, és beszélt ő vele az öregek' keménységéről. Egyszerre elkezdé Lajos, megfogván a Róza' kezét: „De hátha nem lenne elég, Róza ?"

Bizonyosan elég lessz, Lajos ! mert nézzed --" „Nem, hagyd-el most a' számolást; miért ha te számolsz, Roza, tehát úgy mindég marad-fel ; ha pedig az

[ocr errors]
« ElőzőTovább »