Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

mi közét se akarta hozzá tartani a' fördőben, minthogy két kurvát tartott. Ahon már Róza; neki szintúgy van hibája mint másnak; de Róza még is sokkal jobb azoknál !" Kurvát? ki mondja azt ? kurvát ? az hazugság, Zéburgné Asszonyom! Osztán ha ő kurvákat tartott is, ki tudja, hány szeretője lehetett Rózának?" – Ez az utólsó csapás igen kemény | volt. Zéburgné felállott 's mélyen meghajtá magát. – „Kegyetek olly rossz véleménnyel vannak testvérem' leánya felől, hogy részemről valóban legjobban teszem, ha a Kegyetek házát jelenlétemmel többé nem terhelem; Burkárd Urfi pedig olly tökélletes, hogy "ak Angya

A

[ocr errors]

vénségében, attól Isten őrizze-meg!“ Azzal meghajtá magát, elhagyá a' szobát, a házat, 's fennyen meges. . küvék ott le a küszöbön, hogy soha többé nem lép azon házba. Hogy a kezdetet eggyszeriben nyilvános hadizenéssel megtegye, azonnal bécsináltatá a két kert között lévő rést, mellyet a' Lajos és Róza szerelmök nyitott vala. Az öreg Burkárd csóválá ugyan a fejét, midőn "ezt megbeszélték néki, de azonban keveset szólla reá, minthogy látta, hogy a pártok hevessége miatt a szavak nem, hanem csak az idő használhat. Valahányszor a sövény mellett elment, mosolygva nézé a' bécsinált ajtót, és a Római Jánusz' templomához hasonlitá azt, mellynek ajtajit bézárták, mikor békeség volt, 's mindég igy kiáltott-fel: „Adja Isten, hogy nem sokára ismét megnyissuk a Jánusz templomát!" Igen nagy részt csakugyan nem is vett ő az asszonyoknak e Rózán

való koczódásokban; részint mivel e koczódást nem gondolá sokáig tartónak; részint mivel igen foglalatoskodott az Ellbergiekuek jobbitásokkal. Mári és Müller valának most azon emberek, a kiknél éltének legtöbb órájit töltötte; mivel ezek az ő jóltévő plánja körül legmunkásbbak valának. Mári az öreg Burkárdnak 's Müllernek társaságában igen kipallérozódott. Apránként nevelőjévé lett minden leányoknak a faHuban, és birta is azoknak szives szeretetöket igen nagy mértékben. Midőn Müller tanitott, mindég jelen vólt, és hű tanitványa vala nékie. Eggy idő mulva némelly leányokkal tett beszélgetései közben maga is merészlé a Müller tanitásait ismétIeni. Müller tanúja leve történetből eggy illy beszélgetésnek, 's előlépe midőn vége lett annak, Mári elpirúlt; de Müller bizonyossá tevé Márit, hogy Burkárdilly Tanitóné mellett ellehet ő nála nélkül, és valóan

« ElőzőTovább »