Oldalképek
PDF

.

világon, a' kit a' világ olly kevéssé érdeklett volna, mint Rózát. Semmiben sem vett többé részt; még a' Románok is ízetlenek valának előtte; mert azok a' Románok, a' mellyekben ő és Lajos valának a' fő személyek, és a' mellyeket az ő Fantáziája koholt-ki, ezerszer mulattatóbbak voltak ő előtte. - Semmit sem olvasott többé, kivévén az ő szülötte városából jövő ujság' tólda: lékjának azon czikkelyét, melly Ell berget illette. Ez vala egyetlen-egy lektűrje, és egy czikkelyt, ha rá

nem vigyáztak órákig olvashatott, · meg ismét olvashatott, és az ujság

levél rendesen ismét valamelly új Románnak alkotására szolgált néki. Azt hitte, hogy az Ellberg név által öszveköttetésben van még Lajossal. Ha tehát újság-nap volt, tehát Róza bizonyosan ott-le vólt, egész természetességgel az ablakhoz állt, az útszára kinézye, és teljes erejéből figyelmezett a' Nénjére, a' ki az

[ocr errors][ocr errors]

sem látni! ugyan az vala. Egész le). ke kimozdítatott helyéből; mert hol emlékezne már ő most Lajosról? Ellberg volt minden ő Románjainak néző-helye; ezen nézőhelyet oda adni annyi volt, mint egyszersmind egész lelkét oda adni. Eladni, elköl.. tözni, ésLajost soha örökre többé nem látni ! ez a' három gondolat úgy üzte egymást lelkében, hogy szédelgett, a' Nénje pedig csak ült, olvasott, 's forgatta a leveleket, és semmit se magyarázott. Végre az asztalra tevé az újság-levelet. „Bizonyosan megint valami különös szesz szállta-meg az Öreg fejét, 's most már taláin ismét a' maga kedyes Malabárjaihoz vagy Hottentotájihoz megyen! A mint tetszik. „Én nem tartóztatom!“.- Zéburg.

[ocr errors]
[ocr errors]

csit, hogy a jószág" eladása néki nem vala közömbös dolog.

A' Róza' képzelete, ez által meg leve határozva. Lajos a' Malabárok

hoz megyen, a világ végire, és én oda vagyok! - azzal szobácskájába vánczorgott, és itt a' legkeservesebb könnyeket sírta Lajostól való örökös elválásán. Szorongva mentJe, meg újra fel. Azt hitte végre, hogy a Nénje kétség kívül többet fog tudni 's elvevé titkon az újság levelet és olvasá. De ott olly hidegen vólt előadva a' dolog, olly minden vigasztalás nélkül ő reá nézve, sőt az ijedéshez való minden előkészités nélkül, 's minden magyarázat nélkül, miért? a' mi pes dig neki olly igen szükséges volt. Még az öreg Burkárdot is kegyeto lenséggel vádolta, sőt még Lajost sem kimélte. Ugy tetszett neki, mintha az egész czikkelyt az ő kedvé- ' ért iktatták volna be, hogy őtet meg-. ijesszék. Most már szüntelen ott le · volt, hogy közelebbi tudósításokat hallhasson. Beszélgettek ott az ela. dásról, de olly hidegséggel, hogy ő a' maga égő szívével csak,ogyet sem

[ocr errors]
« ElőzőTovább »