Oldalképek
PDF

világon, a kit a világ olly kevéssé érdeklett vólna, mint Rózát. Semmiben sem vett többé részt; még a' Románok is ízetlenek valának előtte; mert azok a Románok, a mellyekben ő és Lajos valának a fő személyek, és a mellyeket az ő Fantáziája koholt-ki , ezerszer • mulattatóbbak vóltak ő előtte. – Semmit sem olvasott többé, kivévén az ő szülötte városából jövő ujság tóldas Iékjának azon czikkelyét, melly Ellberget illette. Ez vala egyetlen-egy lektűrje, és egy czikkelyt, ha rá nem vigyáztak órákig olvashatott, meg ismét olvashatott, és az ujságlevél rendesen ismét valamelly új Románnak alkotására szolgált néki. Azt hitte, hogy az Ellberg név által öszveköttetésben van még Lajossal. Ha tehát újság-nap vólt, tehát Róza bizonyosan ott-le vólt, egész természetességgel az ablakhoz állt, az útszára kinézve, és teljes erejéből figyelmezett a Nénjére, a ki az

[ocr errors][merged small][ocr errors]

sem látni! ugyan az vala. Egész lelke kimozdítatott helyéből; mert hol emlékezne már ő most Lajosról? • Ellberg vólt minden ő Románjainak néző-helye; ezen nézőhelyet oda adni annyi vólt, mint egyszersmind egész lelkét oda adni. Eladni, elköltözni, ésLajost soha örökre többé nem látni! ez a három gondolat úgy űzte egymást lelkében, hogy szédelgett, a Nénje pedig csak ült, olvasott, 's forgatta a leveleket, és semmit se magyarázott. Végre az asztalra tevé az újság-levelet. „Bizonyosan megint valami különös szesz szállta-meg az Öreg fejét, 's most már talám ismét a maga kedves Malabárjaihoz vagy Hottentotájihoz megyen ! A mint tetszik. „Én nem tartóztatom!" – Zéburgné csakugyan elárúlta magát egy kicsit, hogy a jószág eladása néki nem vala közömbös dolog. - A Róza képzelete ez által meg 1eve határozva. Lajos a Malabárok

[ocr errors]
[ocr errors]

hoz megyen, a világ végire, és én oda vagyok! – azzal szobácskájába vánczorgott, és itt a legkeservesebb könnyeket sírta Lajostól való örökös elválásán. Szorongva mentle, meg újra fel. Azt hitte végre, hogy a Nénje kétség kívül többet fog tudni – 's elvevé titkon az újság levelet és olvasá. De ott olly hidegen vólt előadva a dolog, olly minden vigasztalás nélkül ő reá nézve, sőt az ijedéshez való minden előkészités nélkül, 's minden magyarázat nélkül, miért? a mi pedig neki olly igen szükséges vólt. Még az öreg Burkárdot is kegyetlenséggel vádolta, sőt még Lajost sem kímélte. Úgy tetszett neki, mintha az egész czikkelyt az ő kedvéért iktatták vólna be, hogy őtet megijesszék. Most már szüntelen ott le vólt, hogy közelebbi tudósításokat hallhasson. Beszélgettek ott az eladásról, de olly hidegséggel, hogy ő a maga égő szívével csak,ogyet sem

[ocr errors]
« ElőzőTovább »