Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

mellett is kitörtek titkon könnyei, holmi aprólékos foglalatosságokat keresett magának, 's ek képen senki sem vette-észre, hogy sir. Vége re elmentek a vendégek, és a' hán. nak új lakosi mind a négyen igen csendesen aludtak az első éjtszakan a' kisebb fedél alatt. Másnap reggel Burkárd még egyszer Ellbergre ment. Egybegyűjté a' községet, nedves szemekkel Isten hozzádot mondott ne. kik, karjai közzé szorítá Müllert és Márit, s azzal megfordult, a nélkül, hogy egy szót szólt vóluran és ment. Senki sem beszélt: húss paraszt is akart szólni; de a' fájda· lom elfojtá szózatjokat: Burkárd

elkezete tizszer is; de ő is éppen úgy járt. Olly néma volt ez, ahol csupán csak a'szív szóllá, könnyek, szorongó bús tekintetek, sóhajtágok és egyes szavak által mind azt, valami csak háládatosságban, sze. retetben és fájdalomban szívrelaté

[ocr errors]

„Most már egészen a tiétek varok, kedvesim!" mondá, midón a' szűk házikóba feleségéhez és any. jához visszatért. Leüle ő hozzájok, s olly vidám, olly jó kedvü, 's tréfás volt, olly folyvást tréfált az anyjával, és olly városi újságot beszélt neki, hogy az öreg megvallá, hogy soha sem volt Ellbergen olly víg és megelégedett, mint itt. „És az is fog maradni !" ezt tevéhozzá Burkárd. A'dél eljött, 's csak egy tál étek volt ugyan ; de Burkárd olly mélyen belemerült Mamival a' familiai történetekbe, hogy ez csak az abrosznak .elvételekor vette-észre, hogy csak egy tál étel vólt, bor pedig egy csepp sem. De olly jó kedyben is volt ebben a' pillantatben, hogy lehetetlen volt neki egyebet mondani, hanem csak ezt: ,,Kedves fijam Uram! Kegyed hozzá van szokva minden délben egy pohár borhoz. Ha az emberek meg nem tudják is a' dolgot, de így csakugyan

« ElőzőTovább »