Oldalképek
PDF
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Berghórn kedvetlenül járt fel '* alá a kertben. Már készülőben volt, hogy iisnvét Ellbergéet menjen, hogy Lajostól a' maga elkövetett igassága: talanságáról engedelmet kérjen, és értéket az ó atyjának megmentésére ajánlja, néki; de a' tenger gondo latok és sokféle plánumok, hogy miképen tehetné azt minél fényesebben, i akadályozák teljes maga elhatáro. zását. Azon gondolkozott, miképen szerezhetne újra Lajosnak az ő vir. tusáért olly nagy triumfust, mint Pirmontban a táncz-szálában. Ezèn alkalommal ismét eszébe juta néki a' T*** B *** i uralkodó Grófné, és azon igérete, mellyet annak tett, hogy őtet ama különös, ifjú emberrel közelebbről megismerkedteti. Néminémű pótlásnak tetszett előtte a' maga igasságtalan gyanújáért, ha! a Grófnénak ezen ifjús ember vir. tusajról irhat. Elkezdé a levelet, 's:. ismét félbeszakasztá; előhívata inég egyszer Szellhofot és Lajosról be

széltetett ő vele. Szellhof búcsú. adást várt, és elbámúlt rajta, hogy beszéllés végett hivják, azért is be-' szélt minden lehető enthusiasmus... sal, mellyet kétségbeesés és remény adhatnak. A' mint szokott lenni an. emberek' virtusaival, ha az ember: hozzá fog, hogy virtusos vagy 'gonosz legyen, tehát ollyan mint mikor valamelly golyóbis eggy hegyen Iəhömpölyög; a' hömpölygés közben nevekedik annak ereje. Még egy- : szer kérdezé Berghörn: „De ember! hogy rágalmazhatta Kegyed ezt az Angyalt ?" mindazáltal mivelhogy most tanú volt, tehát megbocsátá Szellhofnak az ó rágalmazását, azon épületes gyónásért, mellyet neki tett vala, és ismét eltávozék, hogy a' , Grófnéhoz intézett levelét elvégezze. Irt az Agenssének is, hogy Ellberget akárini árron megvegye. Még teljességgel nem határozta-el magát, piképen intézzen-el mindeneket.

Egynehány napok múlva levelet

« ElőzőTovább »