Oldalképek
PDF

most mind azokat az egymással ellenkező memdemondákat, valamel lyek a' Burkárd' rovására ide 's too va szárnyaltanak. „Úgy megy az, ezt beszéllé néki a' vendégfogadós: „az apjának nagy gazdagsága volt. Soha sem tudhatta senki, hogy honnan? elég hozzá, hogy volt. Ekkor megveszi Elberget, elvesz eggy leányt, a'kinek az anyjával jegybe volt, 's azzal egyszerre neki a' gạz daságnak. Meg sem gondolná az Úr, millyen különösen élt az az ember. Van eggy fija, a' ki az apjánál eggy cseppel sem alább való. De ez annak rendi szerént minden gondolható vétkekre -neveltetett, 's igy osztán :: a szép pénz elröpült. Először eggy asztalos leányt tartott, azt teherbe ejtette, 's azután a' fattyú gyermekkel együtt magánál tartotta, mint ház tagját. Mert az öregnek mindegy , ha vallyon a' házához viszi-e a' fija a' kurváját, vagy nem. Most már végtére az asztalos leányának

[ocr errors]
[ocr errors]

midőn ezen hireknek eggy részét több helyeken, és derék emberektől is hallotta. El vala szánva reá, hogy a' Lajos ártatlanságát kisüsse: 's elméne a' Polgármesterhez, a' ki a' protokollumot aláírta, és legalább Márira nézve ki akarta tanúlni a dolgot. De itt a' Polgármesternétől Dem csak annak megerősittetését hallotta, hanem a két Burkárd' vét.' keinek és nevetségességeiknek egész Laistromát olly megtartóztathatatfan beszédességgel, hogy Berghornnak szeme szája elállott. Eggy szóval: Berghórn megcsökkent eggy ki. esit a' Lajos' virtusa felől való hitében. Úgy járt ő, mint ezer meg ezer emberek, akik általjában sem. mit sem hisznek a'világnak, és még is az egyes esetekre nézve nem tud. ják, higyjenek-e vagy ne. Visszaméne szállására; és gondolkozott a' dologról. Egyik érzés elnyomta a' másikat. „Nem, az Istenért ! akár való, akár nem való, szükséget ne lásson. Ha pedig nem való ," igy: gondolkozott ismét: „ha Ellberget azért adja-el, hogy Erzsébetet kife. zesse," a mi neki a'vendégfogadós'. fecsegése mellett is, mint hihető: doleg szemébe tünt, tehát köteles, vagyok ötet megmenteni.“ Olly sok szózatok szólltak mejjében Lajos mellett, hogy a vendégfogadóst bolondnak mondta, midőn az újra el kezdett a' fiatal emberről beszélni. ,

Reábízá eggy azon a' tájékon lé. vó Ismerősére, hogy Ellberget az ő számára minden esetre meg vegye, de úgy hogy ötet meg ne nevezze, és neki azonnal hírt adjon mindenről, a' mi a' Burkárd' familiáját illeti. Azzal haza utazott, meggyőződve legalább a felől, hogy Lajos völt a Mári' elcsábítója..

„Tisztartó Úr!" igy szóllítá-meg. másnap Szellhofot: „Kegyed leg- ; alább szorosan ismeri a' baratját.

« ElőzőTovább »