Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

met kért hivtelenségéért, majd meg neki hányta szemére hivtelenségét. Senki se jöve hozzá; mert kikérte, hogy magára hagyják. Hideg Januáriusi éjj vólt. A szorongás, a szerelem, minden élet-erejének kemény megrázattatása, 's az erős hideg végtére erőszakosan leveré. Más reggel Karolina égő orczákkal, vad szemekkel, merő tekintetekkel, dobogó mejjel, s iszonyú hőségben találta., „Istenem, Róza ! mi bajod?"

[ocr errors]

Karolina leszaladt. A Nénjei fel

jöttek; Orvost hivtak; Lauter Tanácsnok is feljött. Az Orvos megta

pintá a' pulszust, és veszedelmes

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

beszédjei. Fejeskedett, ha gyógyúlását emlitették. . Még az Orvosnak is ellent mondott. Azt állitá, hogy érzi a maga halálát. Bosszankodva látta magát 's a' visszatérő rózsákat orczájin a tűkörben, mellyet Ka... rolina tarta eleibe. Végre el kelle laagynia az ágyat. Ujjolag kezdék sarkalni, hogy adja már kezét Lauternek. Ujjolag elébbi helyhezletébe esett, de nem az elébbi érzésekkel. Most már tudta, hogy Lajos szereti őtet; most jobban mint valaha irtózott idegen eggybeköttetéstől, de most már bátorsággal is birt , ellene szegezni magát e szövetségnek. Napról napra halasztá válaszát: most azt mondá, hogy még meg se gyógyult egészen ; majd ismét hideglelésének visszajövését tetteté, és annak megbizonyitására, sokszor három nap is elhevert az ágyban. Minden nap reménylé Lajosnak isméti megjelenését. Kérdezősködött utánna. Senki se tudta, hol van. Még

nem ment haza Ellbergre. Csupán az atyja tudta hol tartózkodik, 's nem mondta-meg. Végre a Róza magaviselete a Zéburgné' nagy tolerantziája mellett is, szenvedhetetlen lett. Ő nem akart Lauterhez menni, 's azonban még sem akart kereken nemet mondani. Az okok, mellyekkel maga viseletét mentette, olly üresek valának, 's annyira kilátszott belőlök, hogy csupán csak halogatni" akarja a dolgot... hogy már most Róza és a Nénjei közt némelly kemény scénák is adák-elő magokat.

Ingyen sem kell gondolni, hogy Róza meg akarta magának tartani Lauter Tanácsnokot, ha hogy Lajos el nem jönne. Még csak nem is gondolkozott többé Lauter Tanácsnokról, sőt világosan kimondá neki, hogy nem mehet hozzá. A Tanácsnok, a ki Rózába igen nagyon, s hogy az igazat megvalljuk, magába még inkább szerelmes vólt, megkissebbitésnek tartá az egész Publikum

« ElőzőTovább »