Oldalképek
PDF
ePub

te mondád, eggy húron megyen a dolog; hívtelen az ember , és maga sem tudja, hogy az, valamig az ntóljára nem kerül, de a' hol nekem úgy tetszik, eggy kis ugrás van. Ér is érzek magamban becsülést, bizodalmat, sőt igazi háládatosságot is. a' mi jó Márink erant; mi több szeretem őtet, még pedig szívem szerént; de.... „De, Fijam, a' te szívedben már olly indúlat lakozik, a' melly nem enged oda mást befér. kezni."

„Jó, ugyan mondd-meg hát nekem egyszer, micsoda a'szerelem tulajdonképen ?" - „Kedves Fijam, arra feleljen, a' ki tud! A' szerelem ollyan, mint a'szivárvány; minden ember a magáét látja, 's mindenik megesküszik, hogy ugyan azt látja; mindenik megesküszik : amott a fellegben van, attól a' fától amaddig. Eggy másik ember, a ki amott a' toronyból néz-le, édesden nevet téged , mivelhogy ő semmit sem lát azon dicsőségból, a'mel

Tyet te látsz.“ „Te tehát azt véled, hogy a szerelem semmi se?"

„Teljességgel nem, azt nem vé . lem; én csak azt vélem, hogy min. den ember másképen érzi azt. Ma. radjunk az előttünk lévő eset mellett, a' mi jó Márink mellett. Sze. retet, átaljában szóllván, az erant származik bennünk, a' ki jól tett velünk. A' becsülés, bizodalom, háládatosság és barátság, grádicsai al szeretetnek. De a' szerelemnek valósága, a' mellyről mi beszéllünk, a'melly a' szívet olly rendkívül betölti, a' mejjet olly különös, kimondhatatlan érzésekre hevíti , azt a' szüntelen eleven nyaghatatlansá

got szüli, 's némelly embert olly : nagy esztelenségekre vetemit, az csakugyan nem igen egyéb., Fijam, hanem a fantázia által homályosan felgerjesztett nemi ösztön, bár melly ritkán akarják is azt a fiatal szívek magoknak megvallani. Lelki szerelem ! jó, azt sem tagadom. A'

fantázia olly igen szeret a szebb lelki világnak fentebb tartományiban ábrándozni; de a' legfinomabb, leglelkibb szerelem is elébb vagy utóbb csakugyan a' testi egyesületre vezet. A' hiúság is bele vegyúl a" játékba. Eggy kellemetes, mivelt feányzó, a' kit száz ifjoncz csudál, buzgóbban szerettetik, mint eggy éppen olly szép leány, a' ki ismeretlenül és csudáltatás nélkül él az ó szerelmesének karjai között. Menu nél több vagy kevesebb mértéke van már az emlitett ösztönnek ebben a szerelemben, annál finomabb vagy durvább annak valósága, 's annál állandóbb vagy mulandóbb ma. ga a' szerelem. Az olly szerelem, a' mellyet csupán csak a' Fantázia és a'nemi ösztön formált, addig tart, mig a' Fantázia éghet. Válassz-el két illy embert eggy esztendeig, 's a' szerelem egészen el van felejtve. Igaz hogy eggy, vagy két hónapig, mint a' pók, szóvhet-fonhat magá

ból álmakat a' fantázia; de bele fárad e' munkába, inihelyt többé nem támogattatik. A* képek halványabbakká válnak, és végtére egészen elvesztik ragyogó színeiket, 's a' szerelem megszűnik. Még ha együtt marad is. az illy két személy, de ha a“ kivánság megcsillapodik, és a hiúság megelégíttetik, tehát utóljára a' fantázia is elhalgat, melly a maga munkásságát a kivánságtól vette, és viszont a' kivánságot erősbbé tette, 's a szerelem , melly ounan. vette a' maga valóságát, eltünt. Ez a' sorsok ezer házas-társaknak, kik az oltár előtt mennyországban álltak, 's örök szerelemről álmodoztak, esztendő múlva pedig egymásra ásítoznak, ha egymást látják.“

Ellenben ha a szerelemmel becsülés, háládatosság, 's bizodalom van egyesülye; ha az a tökéletesség érzésén épül, és a szerelmet barátság, 's a tökéletességnek ész. revétele előzte-meg, tehát a sze

97

relem finomabb, tartósabb, erősebb 's tisztábh. A' becsülés, háłádatosság, bizodalom és barátság nem a* fantáziának álmai, ha azoknak tár. gyok van, ha valamelly ábrándozó szerelmesnek fantáziája ezeket a tulajdonságokat, a' mellyek becsü. lést és bizakodást szülnek, a'maga szépjének tulajdonitja, ha a' mint elébb mondám a szerelmet becsülés és bizodalom előzte-meg. Ezek tehát el nem enyészhetnek, és az olly szerelem, a' melly a' nemi ösztönnel való egyesülésben ezekből az érzésekből származott, ezen érzéseknek jobb természetét öltözi magára ; 's tisztább és állandóbh, nya. godtabb és eszméltebb lessz.“

„Igaz, hogy a bizakodás és hiáládatosság, barátság és becsülés magában soha sem lessz szerelem, ha a' testiség és fantázia is a' játékba nem vegyül. Azért nem szereted te Márit, Fijam, ámbár becsülöd ötet, barátja vagy néki, és háláda

« ElőzőTovább »