Oldalképek
PDF

embernek. Nemde nem emberek
vagyunk-e mi is? nemde nem épen
azt kívánja-é az mi tőlünk is? Nem,
én hagyom a' gondviselést gondos.
kodni az egész emberi nemzetről,
én pedig gondoskodom addig, mig
azt nekem a' gondviselés engedi,
az-az, míg azt tehetem a' nélkül
hogy megszünjek virtusos és igas
ságos lenni. Hiszen, Atyám, nem
vagyok én mindentudó, én csak em-

.

legalább is mindentudónak lennem,
ha arra akarnék yetemedni, hogy a'
gondviselésbe avatkozzam ? Nem,
Atyám, nekem csak eggy régulám
van, a' mellyre te magad tanitottál
engemet: légy jámbor, szeresd az
embert, 's légy igasságos ő eranta!
ehez a' régulához ragaszkodik ne-
kem mind szívem, mind értelmem...
Miképen függ:-öszve mind ez, az
Egésszel, az Isten tudja, a' ki né-

künk ezt a' gyarló - szívet, és ezt , 'a' gyarló értelmet adta. - Nem,

Atyám, én csak jámbor tudok lenni!

„Megengedem azt, Fijam! hogy ahol az esetet meg nem itélhetem, szorosan ragaszkodom ajámborság... hoz; de itt, ahol az esetet követ . kezéseivel együtt elláthatom, a'hol világosan Játom magam előtt a jót, a' mellynek következnie kell.“ –

„Ugyan mit látunk mi? a legközelebbi következéseket, Atyám, és nekem úgy látszik, hogy te a' roszat eggy átalján fogva nem veszed tekintetbe. Négy ember, négy nemes szívű ember, eggy Zsidó; oh Atyám! tudd - meg, melly nemes szívű ez a Zsidó!" Itt elbeszéllé az .. atyjának az öreg Pap' letételének historiáját. „Ez a' négy nemes szívű ember tehát," jgy folytatá beszédét, minden bizodalmatlanság nélkül általadja nékem ezt a' köte

lező irást, mivel mindenik hiszen ,a' virtusban. Ha mi őket megcsal

juk, felvetheted-e, micsoda mun

[ocr errors]

kálkodása lenne annak az ő szíveikre? Ki tudja, nem aludna-e ki mind a négyeknek szivekben, az emberekben, a virtusban és a' jámborságban való hạt? Nem beszéltél-e te nékem ezer meg ezer esetet, a' hot a legtisztább virtus ennél még cse kélyebb eset által is elenyészett? Ládd, Atyám, hogy legalább is mine dentúdóknak kellene lennünk, hogy életünkben egyszer jámbortalanok lehessünk. Jól tudom én, hogy a" gonosz cselekedetekből jónak kell származni, de azért a' gonosz cse. lekedet örökké gonosz cselekedet · marad. Oh Atyám! engedd, hadd alkalmaztassam erre az esetre ama Testamentomról való történetet,. mellyet Diderót előbeszélt, és a' mel. Tyet te olly, sokszor beszéltét nékem. Hátha az a' négy ember, pedig könnyű olly esetet gondolni, eggy nagy summa pénznek nem léte miatt, felette szerencsétlenné, sőt vétkessé lenne, és, te akkor tudnád-meg osza

[ocr errors]
[ocr errors]

Jenni annyit tesz, mint arany' urá. nak lenni; de soha sem voltam gazdagabb, mint most, midőn a' te inejjeden fekszem, Fijam ! Nagy Is. ten! melly gyönyörűséggé válhatik a szerencsétlenség, ha az embernek olly barátja van, mint ez itten! Fijam ! Lajosom ! melly triumfussal fogom én a' te kezeden e' házat el hagyni, és eggy kunyhóba költözni! Jó Isten! mely megelégedett, melly bóldog vagyok én! Fijam ! Barátom! kedves Lajosom !46 .

Az öröm megszédíte az öreget. Karjaival áltölelve húzá-be a' fiját a' szobába a' többiekhez. Eggy pa. Jaczkkal hozatott még a' legjobb Magyar borból. Gyermekim !“ úgymond: „legyetek vigan és jó kedyvel, mert én a' legnemesbb atyai örömet kóstoltam , indnillik, hogy eggy nemes szívű, virtusos fijam van." Az asszonyok együtt vígadtak velek, látván, hogy az atya és a' fiú olly vidám, a' nélkül, hogy tudták volna tulajdonképen, hogy mi.

[ocr errors]
« ElőzőTovább »