Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]

és úgy

tenni, cast kifizet

jába inté Lajost. „Te tetted ezt a papirost az én tányéromra ?"

Igen is, atyám.“ – „Honnan kaptad ezt az írást?! „Azon embernek a’lyányától. Azt hittem, atyám! hogy örömet teszek vele neked, de látom, hogy ez a' papíros komollya tett tégedet.“ - „Azzá tett, Fijam! és úgy gondolom, tégedet is komolIyá fog tenni, és mindnyájunkat. Ha én ezt az irást kifizetem, úgy szegény leszek, Fijam ! úgy oda lessz minden értékem, és azzal egygyütt a' te függetlenséged is. Nagy summákat vesztettem én, Fijam! nem maradt egyebem , csak Ellberg. Oda lessz ez is, mihelyt ezt a'summát ki kelletik fizetnem. Avagy nem olvastad-e ezen kötelező irásban a feltételt, melly nékem szabad akaratomra hagyja, fizetui vagy nem fizetni ?“ — „Azt is olvastam, édes atyám.“ – „Mit javasolsz nekem, Lajos? Ha megfizetek, szegény ember leszek. Sokkal öregebb, és gyengébb vagyok, hogy sem mint egútán tanuljak dolgozni. Én ugyan tudok segiteni magamon'; de až anyád, és nagy anyád nem tud; és ha mind a ketten tudnának is, az a' kérdés, vallyon nem éppen azért lennének-e szerencsétlenek, mivel kéntelenek volnának azzal. Gazdag einber az én nevem ; és ezen tituJusról eggyszerre úgy lesüllyedni a* szegény ember titulusra, sok csúfolódásoknak tenne-ki bennünket. Las jos senki sem tud erről az irásról, csak én és te. Kezünkben van az, Hátha azt széllyel t a s ,

Oh az Istenért! Atyám!“ kiálta Lajos irtóztató szorongással; „oh Istenem! Atyám , Atyám! dolgozom érted, valamig inaim szét nem pattannak. Atyám, mindent megvonok magamtól, hogy Nagyanyámnak min. den kivánságait betöltsem. En tanúltam dolgozni, tanúltam szükséget szenvední! Oh atyám, az Istenért, fizess-meg!66

,,Jó; de édes Fijam, te, te feke szel szívemen. Jól látom, hogy Ró

[ocr errors]

hatják azt meg te tőled ; de mihelyt mi többé gazdagok nem leszünk, vége lessz egészen a' te reményednek is, hogy Róza valaha feleséged lehessen. Mivel táplálnád Rózát, ha a magad tartása is fáradságodba ke. rülend? Hogy gondoskodhatnál eggy ally asszonyról, a' ki bővölködésben nevekedett, holott a' te szülé. jid, a' te segélytelen nagy anyád most egyedül benned vetik remény, ségeket, és a' te kezedtól várják azt, a' mit csak elvonhatsz magadtól?

[ocr errors]
« ElőzőTovább »