Oldalképek
PDF
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]

Magához inté lovásszát, 's felugrétt a lovára, Szellhof megnyitá az ablakot. „Burkárd !" kiáltá néki. – „Megyek az atyámhoz; magához kiván!" felele Burkárd nyugodtan; és röpűlt, utánna röpűltek a Szellhof" keserves sohajtásai. Berghórn különös állapotban vólt. Ő Lajost valóban igen érzékenyen szerette, és azt hitte, hogy Lajos a maga vétkének nyilvánvaló megvallása által ismét igyekezni fog az ő szeretetét megnyerni. Azt sem lehet tagadni, hogy valami igen fínom irigység ne vegyűlt vólna a dologba. Lajosnak egész élete a legnemesebb cselekedetek láncza vólt. Az öreg nem tehetett ezen életnek ellenébe egyebet, hanem a maga öregségének nemesen töltött kevés esztendejit, Lajos pedig még itt is talált holmi gáncsolni valót. Annyi bizonyos, hogy az öreg megbocsátotta vólna ezt a tettet Lajosnak, bár melly engesztelhetetlen vél: is ebben

a tekintetben. Azonban a helyett, hogy a maga vétkét megvallotta vólna, még igasságtalansággal is láttatott őtet az ifjú vádolni, holott pedig az ő vétkének tagadhatatlan tanúbizonysága kezeiben vala ő néki. Eleinte bosszantá ez az öreget, 's felkiáltott eggyszer-kétszer: „Hm ! hm ! hadd járjon a bangó, a maga kénye szerént!" De végre mind a' mellett ismét eszébe juta az a nyugalom, a' mellyel Lajos minden ő ellenvetéseire felelt vala. Igy felelne talám a legravaszabb gonosztévő, gondolá magában; de nem olly ember, a kinek ez egyetlen eggy vétke. A Lajos nyugalma, a Lajos' hideg erősitése: „Az Ur nem ismért engemet!" megfejthetetlen vala néki, 's ellenben ismét a protokollum! Elég, hogy ez neki megfejthetetlen mese maradt. „De a' mellynek végire járok!" igy kiálta fel állván, és a szobában fel s alá járván. Lajos ő reá és az ő czéljaira néz

125 ,

ve sokkal becsesbbé vált, hogy sem, mint ő róla olly könnyen letehetett, vólna. Fontolgatá az utat és módot, , miképen tapogassa-ki az igasságot, és már most ártatlannak tartá őtet, . - mivel munkába vevé annak vi'sgálatját, vallyon ártatlan-e, avagy nem.

Lajos estve felé újra az öreg Gríszhofhoz érkezett, és felkiáltott

[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small]
« ElőzőTovább »