Oldalképek
PDF
[ocr errors][subsumed]

mondott, hogy Lajos törvényesen a' gyermek' atyjának vallotta magát, a' nélkül hogy valami egyéb meghatározott magyarázatot tett volna. Nem mondta ugyan meghatározva, hogy Lajos az atya; ellene sem mondott, midőn Henriette mellette ülvén, szidta azt az utálatos rágalmazót, a' ki a' maga tulajdon barátját illy alávaló módon elárulhatta. Csupán arra kéré őtet, hogy Lajos felől való véleményét nyilvánvalóvá ne tegye, és különösen figyelmetesse tevé őtet Lajosnak Berghórnra való befolyására; sőt némelly órákban mentette is Lajost más oldalakról, és ollykor ollykor bámúlásra indítá Jettit a' maga nagy lelküségén, hogy eggy barátnak illy alávalóságot megbocsáthat. Lajosnak Berghorn Urra

azon érzemények mellett, mellyet Lajos Szellhof eránt minden palástolás nélkül kimutatott. Lajos min

denkor elhagyá a' szobát, mihelyt lehetett, ha Szellhof ott volt. Nem evett a többivel, mikor Szellhof és az ő szép mátkája ott voltak ebé.. den; és ha Berghorn annak oka felől tudakozódott, tehát Lajos ezt felelte: „Azt meg nem mondhatom az Úrnak, vagy pedig: „Nem jól vé. lekedik az Úr. Én nem gyűlölöm ötet: de nem örömest látom eggyütt a' mátkájával; és igy az öreg arra a' gondolatra jött, hogy Lajos valóban beleszeretett Henriettébe. Az ő elméje tehát el volt már készülve a' következendő scénához. . .

Midőn a' Haditanácsnok az öreg Berghórnnál volt, és Berghórn Lajost, mint ritka szívű embert dicsérte, tehát a' Haditanácsnok semmit sem szóllt ugyan az ellen, valami közmondáson kivül, a' melly Lajosra szintúgy illhetett, valamint az egész emberi nemzetre. Igy p. 0. megengedé ő, hogy Lajos, valóban neme. sen gondolkozik és cselekeszik, „mikor indulat nélkül van,“ úgymond; „mert az indulat megváltoztatja a szívet és elmét. Ha ezt az öreg Ur a' jelenlévő esetre akarta szabni, tehát kitért a' Haditanácsnok, és azt állítá, hogy a' Lajos, virtusa is csak emberi virtus : ,,és, nagyságos Uram , nemde nem azt mondja-e az éles elméjű Shaftes., bury: minden embernek van ára,

a' mellyért magát eladja ? Azután : észrevétetlenül közelebb ment a' do

loghoz, és midőn eggykor az öreg Ur egész titokban kérdezé a' Hadi

[ocr errors]

hogy micsoda úton módon akarta Szellhofot és az ő leányát eggymástól elválasztani. Az öreg Ur százszor is csóválá fejét a' beszéd alatt,

[ocr errors]
« ElőzőTovább »