Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors]

mondott, hogy Lajos törvényesen a' gyermek atyjának vallotta magát, a nélkűl hogy valami egyéb meghatározott magyarázatot tett vólna. Nem mondta ugyan meghatározva, hogy Lajos az atya; ellene sem mondott, midőn Henriette mellette ülvén, szidta azt az utálatos rágalmazót, a ki a maga tulajdon barátját illy alávaló módon elárúlhatta. Csupán arra kéré őtet, hogy Lajos felől való véleményét nyilvánvalóvá ne tegye, és különösen figyelmetessé tevé őtet Lajosnak Berghórnra való befolyására; sőt némelly órákban mentette is Lajost más óldalakról, és ollykor ollykor bámúlásra indítá Jettit a maga nagy lelküségén, hogy eggy barátnak illy alávalóságot megbocsáthat. Lajosnak Berghórn Urra való befolyása veszedelmesnek látszott az öreg Haditanácsnok előtt, azon érzemények mellett, mellyet Lajos Szellhof eránt minden palástolás nélkűl kimutatott. Lajos min

[ocr errors]

denkor elhagyá a szobát, mihelyt kehetett, ha Szellhof ott vólt. Nem evett a többivel, mikor Szellhof és az ő szép mátkája ott vóltak ebéden; és ha Berghórn annak oka felől tudakozódott, tehát Lajos ezt felelte: „Azt meg nem mondhatom az Úrnak" vagy pedig: „Nem jól vélekedik az Úr. Én nem gyűlölöm őtet: de nem örömest látom eggyütt a mátkájával;" és igy az öreg arra a gondolatra jött, hogy Lajos valóban beleszeretett Henriettébe. Az ő elméje tehát el vólt már készülve a következendő scénához. Midőn a Haditanácsnok az öreg Berghórnnál vólt, 's Berghórn Lajost, mint ritka szívű embert dicsérte, tehát a Haditanácsnok semmit sem szóllt ugyan az ellen, valami közmondáson kivül, a' melly Lajosra szintúgy illhetett, valamint az egész emberi nemzetre. Igy p. 9. megengedé ő, hogy Lajos, valóban nemesen gondolkozik és cselekeszik,

„mikor indúlat nélkűl van," úgymond; „mert az indúlat megváltoztatja a szívet és elmét." Ha ezt az öreg Ur a jelenlévő esetre akarta szabni, tehát kitért a Haditanácsmok, és azt állítá, hogy a Lajos virtusa is csak emberi virtus: „és, nagyságos Uram , nemde nem azt mondja-e az éles elméjű Shaftes-, bury: minden embernek van ára, a' mellyért magát eladja?" Azután észrevétetlenül közelebb ment a dologhoz, és midőn eggykor az öreg Ur egész titokban kérdezé a Haditanácsnokot, hogy mi történt a két barátok között, a mi az ő barátságokat meghűtötte, tehát a Haditanácsnok megigérteté ő vele először a halgatást, azután pedig elbeszéllé néki Lajosnak az ő leánya eránt hirtelen származott szeretetét, és hogy micsoda úton módon akarta Szellhofot és az ő leányát eggymástól elválasztani. Az öreg Ur százszor is csóválá fejét a beszéd alatt,

[ocr errors]
« ElőzőTovább »