Oldalképek
PDF

öreg minden illynemű éldelet után, újabb szerencsétleneket keresett, kik által magának ismét illy éldetet szerezhessen. -

Az öreg is olly boldognak lelte magát ezen érzésben, hogy most vaHóban kevésbbé gondolt azzal, hogy bámúltassék, mint az előtt; azonban még sem vala az ő szive olly tiszta, mint a Lajos emberi szive, mellyben semmi hiú érzés meg nem fojtja a legfelségesbb éldeletet. Igy éltenek e két Barátok, 's Lajos e' jóltévő munkásság közt elfeledé legalább eggy sullyos részét Rózán függő érzelmeinek. Mindazáltal meg , nem tartóztathatá magát, hogy atyjához küldött leveleiben egész látszató nyugalommal ne kérdezősködjék Róza után, 's igy végre meghallá, hogy a Róza lakadalmi napja valóban közeledik. Ő ezt a nélkül is tudta; és még is úgy tetsze néki, mintha ez a hir egészen új volna előtte. Azon az egész napon

[ocr errors]
[ocr errors][merged small][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »