Oldalképek
PDF
ePub
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

3.

háládatosságnak szívható örömei és a' nagy lelkűségnek is rénynek szép éldelete közt folya-el a nap. Estve felé Lajos és a' Katonatiszt lóra ültek. Egyedül Lajos nem lele semmi rendkivül valót mind ezen emberekben és az ő cselekedeteikben, bár melly véghetlenül örvendett is azokon. A' Katonatiszt felkiálta : ,,Fel merem tenni az egész világot, hogy nem mutat illy szűk hézagban annyi nemes sziyű embert, mint itt ma eggyütt voltak!“ Odébb lovaglának, 's nehány napok mulya megérkezének a' Berghorn Ur' jó. szágába. Alig volt ott Lajos nehány napokig, midőn már jól látá, hogy Berghorn igen nemes gondolkozi

ember, de még teljességgel nem gyakorolja megfontolt plán szerént nemes tetteit. Éppen azt a'hibát tevé, mellyet hajdan az ő atyja elkövetett. Berghorn sok pénzt forditott a szerencsétlenekre, a' nélkül hogy abból azt a jutalmat vette volna, hogy valaha csak eggyet is boldoggá tett volna. Bár mennyire felülmúlá is Berghorir Lajost világisméretben, szint' annyira felül múlá őtet Lajos e' tekintetben tapasztalással. „Előtted nemes szivü Ifjú,“ mondá eggykor Berghom az emberiségről való beszélgetés közben,,semwi titkaim ninesenek.". Azzal előhoza eggy könyvet, és megmutatá néki azon summákat, melyeket két évek elta a szegényekre forditott. „Nagy summák! : mondá Lajas, De eggy tékozló még magyobbakat kiád; mit tesz nekem azon summák látása, mellyeket az Ur kiadott!“ – „No de nézd csak fijam, a' czimet: Szegények' számokra." „Ugy, hát mit ér nékem

az, hogy miért adódtak-ki! A tékozló szintúgy számot ád, ha számadásra kerül a' dolog. Semmit scm látok a pénz' haszontételeiből. Hol vannak azon boldogok, kik e' summa-pénzek által tétettek boldogokká? arról itt semmit sem látok." Az öreg elbámúlt. „Ugyan te különös ember, mit kivánsz tőlem?" Lajos kifejtegeté néki az atyja' jótékonyságának okfőjit. „Azératyám fösvénykedik minden garassal, ka nem tudja, hogy az száinoló köny vének másik oldalára mit Fiszen be: Az Úr könyvében csak kiadások vannak, igy látni való, hogy az Úr hijjával van a legszebb jutalomnak, mellyel a jóltévőség birhat, ama bizonyosságnak, hogy boldogitott. Ugyan mit tud az Úr? csak ezt, hogy: adtam ; ez pedig olly kevés hogy én meg nem foghatom, miké. pen viselhette-el az Úr olly sokáig. e' gyümölcstelen jótékonyságot." — „Gyümölcstelen ? mondá az öreg

« ElőzőTovább »