Oldalképek
PDF

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

SEU BIBLIOTIIECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

OMNIUM SS. PATRUM, DIXTORUM SCRIPTORUMIE TIIESIASTICORUM,

sive lAtiNorUm, sive GRaecoRUM, QUI AB Ævo APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS ET AD CONCILII FLORENTINI TEMPORA (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT.

- RECUSIO CHRONOLOGICA OMNlUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA ECCLESIÆ SAECULA,

juxta rditiones AccuRatissimas INteR se cUMQUE NoN NUllis codicibUs MANUscRiPtis collatAs, perquam

diligenteR cAstvgata; disseRtAtionibUs, coMM ENtAtuis, vA fiisQU E lectioNibus coNtiNENte a illustrata;

omnieUs opeRiBUs Post AmplissiMAs EditioN ES QUÆ tRiBUs Novissi M is saeculis deb ENTUR AesolutAs detectis, Aucta; indicibus pARticULARibUs ANALYticus, siNGUlos sive tomos sive aUctores Alic:UJUs vomenti subsrQUeNtibus, doN ATA ; capitUlis iNtRA ipsUM TExtu M Rite Lispositis, Nec NoN et -titulis siNGULARUm pagi N A RUM MARGIN EM sU PERioR EM disti N GUENTiBUs sUbJectam QUE MATERiam siGNi fica Ntibus, AdoRNAta; o PER i BUs CUM DUBi is, tUM A PocR Y Phis, aliQUA vERo AuctoRitate iN oRDiNe Ad tRaditioNem ecclesiasticam pollENtibus, Amplificata; pucentis et Amplius LocuPLETATA INDICIBUS AUCtORUM sicUt et oPERUM, ALPHABETicis, ch RoNologicis,

statisticis, syNTheticis, ANALYTicis, ANALoGicis, IN QUODQUE REL13iONis PUNCTUM, DogmAticum, moRale,

liTURgicum, cANoNicum, discipliN ARE, histoRicUM, et cUNCTA Ali A siNE ULLA Exceptione ; sed PRaeseRtim duobus iNdicibus immeNsis Et GeNeRA libUs, Altero scilicet RERUM, Quo consulto, QUi QUiD NoN solum talis talisve pAteR, veRUM etiAM UNUsQUisQUE PAtRUM, NE UNo QUiDEM omisso, iN QUodlibet th EMA scRipseRit, UNo iNtUiTU coNspiciatUR ; Alteho SURIPTURÆ SACRÆ, ex quo lectoRi compeRiR e sit obviUM QUiN AM PATRes et iN Quibus opefaUm suorum Locis siNGULos siNGUlo aUM LIBRORUM s. scRiPTU R ae vERsUs, A PRiMo Geneseos UsQUe Ad NovissiMUm a PocALYPsis, coxi M E NTATi suNt. porrio AccuRATissima, caeterisQue oMNibUs fAcile ANte poNeNdA, si per PeNdANTUR chARActeRUM NitiditAs

chartae Qualitas, integritas textus, PeRfectio roRRECTioNis, opeRUM RecUsoRUM tUM vARietAs, tuxm

numeRus, foRma volumiNum PeRQUAM COMMODA SI BIQUE iN t0t0 PAtRol0G1ae decuRSU CONStANteR
similis, pRetii exigUitas, PRaeseRTiMQUe • ista collectno, UNA, MEthodicA et chRoNologica,
sexcentorum fRAGMENtoRUM opUsculoRUMQUe hacteNUs hic illic spafasoRUM, PRiMUM aUtEm
ix nostra Bibliotheca, ex operibus et Mss. Ad ownes aetates, locos, linguas formasqur
pertinentibus coadunatofaum.

SERIES LATINA

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES, SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCU ER ANTE J.-P. MIGNE,

I B I B L IOTH I ECA E C L E R I UNIVERSAE SIVE CURSUUM COMPLE T O R U M IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTIC AE RAMOS EDITORE.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127,

[ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »