Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

SED POTISSIMIU M D. JO A NINIS MARTIAN AEI
recensionem

DENUO AD MANUSCRIPTos RoMANos, AMBRosiANos, vERoNENSES ET MULTos Alios
NEC NON AD OMNES EDITIONES GALLICAS ET EXTERAS CASTIGATA
PLURIMIS ANTEA OMNINO INEDITIS MONUMENTIS
ALIISQUE S. DOCTORIS LUCUBRATIONIBUS SEORSIM TANTUM VULGATIS AUCTA
NOTIS ET OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATA

studio et laborare

VALLARSII ET MAFFAE II VERONAE PRESBYTERORUM

EDITIO PARISIORUM NOVISSIMA JUXTA SECUNDAM AB IPSIS VERONENSIBUS ITERATIS CURIS RECENSITAM TYPIS REPETITA

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

PIBLIOTIIECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

M SS. PATRUM, DIMIDIUM SCRIPTORUMIE ECCLESIASTICORUM,

- sive latiNorum, sive GRaecoRUM, ! QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS ET AD CONCILII FLORENTINI TEMPORA (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT. .

1 RECUSIO CHRONOLOGICA OMNlUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA ECCLESIÆ SAECULA,

Iuxta rditiones AccURAtissiMAs INter se cUMQUE NoN NUllis codicibUs MANUscRiPtis collatAs, PeRqUAm DILIGeNTeR castvgata; disseRtatioNibUs, coMMeNTAftiis. vARiisqUe lectioNiBUs coNTiNENte a illustrata; OMNIBUs opeRiBUS POST AMPLissiMAS EditioN ES QUÆ TRiBUS NovissiMis saecU Lis DEb ENtUR ABsoLUtAs Detectis, AUcta ; iNdicibus PARticuLARiBUs AN a LYticus, si NGULOs si v E toMos sive AUcto REs ALic:UJUS womenti subsequeNtibus, doN AtA; capitulis iNtRA IPsuM t Extum Rite dispositis, Nec NoN et . titulis siNGUlaRUm PaGINARUM MARGiN EM sU PERioREM disti NoU EN ti BUs sUBJEctam QUE MATERiam significANTibtis, AdoRNAta; opeRiBUs cUM DUBiis, TUM APocRYphis, aliQUA veRo Auctoritate iN oRDiNE Ad traditioNem ecclesiasticam pollENtibUs, Amplificata; DUCENTIS et Amplius locupletATA iNdicibUs auctoRUM sicut et oPERUM, Alphabeticis, chRoNologicis, stAtisticis, sYNTheticis, ANALYTicis, ANALoGiCis, IN QUoDQUE REL13ioNis PuN ctuM, DogmAticUM, moRale, - liTURGicUm, caNoN icUM, DisciPLiNARE, HIstoRiCUM, ET CUNCTA ALta siNE ULLA ExceptioNe ; sed PRaesertim duobus indicibus imMENsis et GeNeRalibUs, AlteRo scilicet RERUM, quo consUlto, QUi QUid NoN solum talis TAlusve PAteR, verum etiAM UNUsQUisQUE PAtRUM, NE UNo Quidem omisso, iN QUodlibet th EMA scRipseRit, UNo iNtuitu coNspiciatuR ; AlteRo SCRIPTURAE SACRÆ, ex quo lectoRi compeRiRE sit obviuM QUiNam Pathes Et iN Quibus opeRUM suorum Locis siNGulos siNGUlo RUM LiBRo RUM s. scriptU Rae: vERsUs, A PRiMo GEN Eseos USQUE Ad NovissiMUm APocAlY Psis, CoMMENtATi suNT. mortio AccuRatissima, caeteRisQUe oMNibUs fAcile ANte poNeNdA, si PeRPeNdANTUR chARActerUm NitiditAs chARtae qualitas, integritas textUs, perfectio r.oR RectioNis, opeRUM aecUsorUm tUM vARietas, tuxm NUMERUS, foRMA volUMiNUM PERQUAM COMMODA SIBIQUE IN TOTO PATROLoGiae DECURSU CONSTANTER similis, PRetii exiguitas, PRaeseRtiMQue • ista collectno, UNA, m EthodicA et chRoNoi.ogica, sexceNtoRum fragmentoRum opUsculoRUMQUE hactenus hic illic spaRsoRUM, PRiMUM AUTEM nx nostra Bibliotheca, ex opeRibus et Mss. Ad ow Nes aetates, locos, liNGUas formasquf; pertinentibus coadunatorum.

SERIES LATINA

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES, SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

ACCU ER ANTE J.-P. MIGNE,

IB I B L IOTH I ECA E C L E R I UNIVERSAE
SIVE CURSUUM C0MPLE TORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTIC AE RAMOS EDITORE.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127,

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

SED POTISSIMIU M D. J O A NINIS MARTIA IN AEI
recensionem

DENUO AD MANUSCRIPTos RoMANos, AMBRosiANos, vERoNENSES ET MULTos Alios
NEC NON AD OMNES EDITIONES GALLICAS ET EXTERAS CASTIGATA
PLURIMIS ANTEA OMNINO INEDITIS MONUMENTIS
ALIISQUE S. DOCTORIS LUCUBRATIONIBUS SEORSIM TANTUM VULGATIS AUCTA
NOTIS ET OBSERVATIONIBUS ILLUSTRATA

studio et lAborare
VAILLARSII ET MAFFAE II VERONAE PRESBYTERORUM
EDITI0 PARISIORUM NOVISSIMA

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES
IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127

« ElőzőTovább »