Oldalképek
PDF

retro nupserit, sl dies pœniteat. Si in tergo nupse- A drupedia, vel domum effregerit, v annis pœniteat rit, pœnitere debet quasi ille qui cum animalibus iii ex lis..... coierit. Si quis furtum capitale fecerit, id est, qua

[ocr errors]

ADMONITI0 DE SUBSEQUENTE MARTYROLOGIO.

Supposititiis Hieronymi scriptis hoc nos ascensemus sane lectu dignum, et bonæ præ cæteris frugis opusculum. Excepimus autem ex editione D. Lucæ Dacherii, cujus eiiam monituiii describere hic satius duriinu§, quam nostris isthuc verbis admonere. Tantum, quas ille prætermiserat, duas epistolas hac super re, falsis Heliodori et Ilicronymi nominibus inscriptas, adjunximus, ut ne quid deesset, quod proposito nostro intererat, et ad collectionem universam scriptionum, quæ Hieronymo tametsi perperam attributæ sunt, pertinebat. Consuli de his poterunt, quæ Bargnius èapp. 5, 6et 7 præfatioiiis ad Itomanum Martyrologium,'satis erudite observavit. Cæterum'præfa:u$ ita est Dacherius : Vetustissimum Martyrologium, S. Hieronymo attributum reperi quidem in cod. Monasterii Corbeiensis scripto gb hinc circiter annos 600 (juod Ilugo Menardus prælo inferendum paraverat): at nae ego tamquam g. rmanium fetum integrumre eidem Doctori nolim asserere, cum plures ipso recentiores sanctos coiistet diüersis iemporibus ta ; a clegicis quam a monachis pro libitu fuisse adjectos; potissime Patroncs aliesque, qui amni ersario cultu cujusque in ecclesiis celebrantur. Similes pássa sunt accessiones Begiæ, Usuardi, Adónis miartyrologia; quapropter cogerentur identidem ej uditi viri his ipsis martyrologiis fidem denegare, mi adjecta secernèrent. Ego quöque ditctus animo, complures (non tamen omnes) Hieronymno ætate posteriores, prout in mente venere, miuato charactere notari curavi, quod et ante me pra stiierat plerisque iii,!ocis Hemardus noster. Et paulo post: Quamquam non desunt scriptores, iique viri graves et optimæ mytæ, qui Ilieronymum conscripsisse Jiartyrologium, aut intcrpretem fuisse Eusebii, fidem faciant. Venérubilis Bcda in I'etract. in Acta Apost. c. 1 hæc ait : Astipnlatur et liber Mariyrologii, qui Ilierönymi nomine ac præfatione attitnlatur : quamvis idem Ilieronymus illius libri non auctor, sed interpres; Eusebius autem auctor exstitisse narretur. Idem Martyrologium laudat in c. 6 Evangelii Marci, Walafridus Strabo in libris de rebus Eccles. c. 28 : Ilieronymus Mariyrologium, secutus Eusebium Cæsariensemi, per amni circulum conscripsit, etc. Verum enimvero delectat excerpere, et Præfatioiii mcæ inserere, præcipua e Dissertatione v. c. Henrici Valesii de Martyrologio Itomano, quod edidit I{osweydus, testimonia, tùm propter singularem ejus doctrinam. qiligentiamque, tum propter amicitiæ usum, tum præsertim quod validis «rgumentis aperte demioiistret, mullum hactenus Jlartyrologium nostro antiquius publicgni prodiisse in lucem. Primum itaque probat Ecclesiam Romanam alim propriuni ac peculiare nusquam habüisse, Mariyrologium, quo universa uteretur Ecclesia, ante illud quod jussu Xysti V pontif. maximi editum est, sed mobiliores Ecclesias suos sempcr fastos habuisse, in quibus et episcoporum, nomina et martyrum, qui apud ipsos passi fuerunt, natales dies ergit præscripti. Deinde latius probat Martyrologium quod publici juriâ facimus, aucioritate potissimum Gregorii Magni, omnium censeri deberé vetustissimum, ac veluti fùntem cæterórum. Locus Gregorii, ait Valesius, ex Epistola ad Eulogium Alexand. Episcopum sic habet : i Nos pene omnium Mariyruum, distinctis per singulos dies passionibus, collecta in uno codice nomina habemus, atque quotidianis diebus in eorum vêneratione missarum solempia agimt s.uqu 1amen in eodem yolumine qiiis qüaliter sit passus indicatur, sed tantummodo locus passionis ponitur. Uiide fit , ut multi ex diversis terris aíque provinëiis per dies (ut prædixi) siugulos agnoscántur mariyrio coronati. Sed hæc habere vos beatissimos credimus. » Nùllum hic verbum de ßomano Martyrologio, etc. Quare Martyrologium illud cujus ibi meminii Gregorius, uon fuit proprium Eçclesiæ Roiuan;£ , sed comn)une quiu reiiquis Occidentalibus. IIoc autem non aliud fuit go tempore, q;iam Maytyrologium B. Ilieronymi. De hoc igitiir intelligendus est Gregorii locus. Certe hoc B, llieronymi Martyrol gium in Italia atque iu Occidentis partibus vulgo receptum fuisse, docet Cassiodorus in libro de divinis Lectionibus cap. 32. Ex quo colligitur Martyrologium illud licet falso nomen Hieronymi præferat, lamen vetustissimum esse, ac paulo post obitum ipsiiis Iiieronymi a nescio quo evulgatum, Lègiiatis illud nuper, a viro doctissim9 religiosissimoque IX. L. D. ex bibliotheca S.-Germahi nobis commodatum : simulque perspeximus, verba Gregorii Magni huic Mariyrologio egregie convenire. Quod enim ait Gregorius, logum dumtaxat et diem passionis in eo yolumine posituiu fuisse, id in illo B. Hieronymi Martyrologio perspicue deprehenditur. Deinde quod Gregorius addit, & per dies singulos, » notaia illic fuisse inuiiorum martyruin nomina, id etiam cernere licet in illo qu0d dixi yí${: in quo nullus dies est sine martyrum turma, contra quam in Mariyr9l9giQ Rosweydi. Quare locùs Gregorii M. nullo modo accipi potest de Martyrologio iilo quod pro vetere edidit Rosweydus : cum in illo Rosweydi Martyrologio uniüs íere martyris nomen singulis diebus ascriptum sit. Huc usque Valesius. Cætera quâ ad nostrum propositum nequaquaiii faciunt, ne sim prolixior, atque adeo lectori tædium generem, prætermitto. - - - - - - Ex his omnibus liquet evidentissime, ut quidem sentio, illos haud leviter falli, qui autumant eo antiquigra esse martyrologia, quo breviora; scilicet in quiùus unius gut alterius sancti nomen cuilibet diei assignatur. 1d sufle indubitatum forsitan esset si nunc martjrologia primi vel seeundi Cliristiani * aeguli haberemus. At cum in, confesso sit apud omnes ante Eusebii tempora ullos fastos, ulla cal. γdaria, ulla genique martyrglogia nullibi gentinm reperiri, fatendum est, ac certo t, hendum, quod affirmat ex Gregorio Valesius, nempe illud vetustius censenduni esse martyrologium, in quo multorum simul inarlyrum nomina per singulos auui dies descripta sint, addito passionis eorum loco. - - - - - - - Postremo ut mendis quibnsdam expurgarem martyrologium quod edo, subsidii nonnihil qttulere folia in ære incisa (multo licet pluribuis naeris quani nöster codex aspergantur), qu£ ad me comitate singulari misit Antwerpia rir industrius et clarus Baluazar foretus, IIieronymiuiii Martyrologii maximam partem complectentia, videlig;t ab initio ad XII kal. Julias. Ea Saxonicos characteres, velut ersiant in ms. uude desumpta $unt, referunt. Et hanc incidendi curam suscepisse parentem suum, ut lomo publico ronsuleret, mihi asseruit Moretus, cum anno prorime elapso nostram Parisiis iniviseret San-Germanensem vibliothecam. - - - Praefatioiii finem imposueram, manumque e tabula sustulerum, cum menses Murlyrologii, qui in præfatis foliis desiderantur a XII kal. Julias ad finem usque, R. P. Joannes Bollandus S. J. presbyter, vir antiquæ rei peritissimus, ac diligens indagator, e niembranaceo codice exscriptos, ut ipsum litteris interpellaveram, trantrehi ad me quanta potuit diligenuia curarit. Verum quia Martyrologium prope totum jam typis erat impressum cum menses illos accepi, nonnisi perpaucas potui supplere lacunas.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Hactenus illi. Sequitur Hieronymi nomine epistola hujusmodi inscriptionis titulo consignala.

bkAti hieronymi super eo ipso Ad eosdem aespoNsio. B sacrificium Deo offerentes, eorum nomina meminis

Chromatio et Heliodoro sanctis episcopis, lIieronymus presbyter.

Constat, Dominum nostrum Jesum Christum omni die martyrum suorum triumphos excipere, quorum passiones a sancto Eusebio Cæsariensi episcopo scriptas reperimus. Nam Constantinus Augustus cum Cæsaream fuisset ingressus, et diceret memorato antistiti, ut peteret aliqua beneficia Cæsariensi Ecclesiæ profutura, legitur, respondisse Eusebium : 0pibus suis Ecclesiam ditatam, nulla petendi beneficia necessitatc compelli : sibi tamen desiderium immobile exstitisse, ut quidquid in Republica Romana gestum sit erga sanctos Dei judices judicibus succe

sent : studentes, qui die ipso, quo sacrificium offerretur, victores diaboli exstitissent, et martyrii sui triumpho pollentes, atque ovantes ad regem suum pervenissent Christum. Hac de causa singulorum mensium, singulorumque dierum festa conscripsi. mus, ut jubere dignabamini, perennem nostræ parvitatis memoriam fore credentes cum diebus per tot annorum spatia sancta sanctorum nomina fuerint festive celebrata. Et quoniam per singulos dies, diversarum provinciarum, diversarumque urbium plusquam octingentorum, et nongentorum martyrum sunt nomina nominata : ut nullus dies sit, qui non intra quiiigentorum numerum reperiri possit ascriptus, exempto die kalendarum Januariarum; consi

dentes in universo orbe Romano, sollicita perscru- C derans inter innumerabiles turbas lectoris animum

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

* Philippi apostoli. Aliter sane Eusebius; Philippum enim, non apostolum, sed unum e septem diaconis,

Hierapoli decessisse dicit.

gelistæ, qui pro Christi nomine passus est in Æthio- A secundum carnem. In Oriente, Stephani, Nicome

pia, civitate Thartium. v kal. Novemb. Natalis apostolorum Simonis Chananæi, et Judæ Zelolis, qui a templorum pontificibus occisi sunt in Susia, civitate magna apud Persidem. INCIPIT MARTYR0L0GIUM. viii kal. Januarii. Bellalehem nativitas Salvatoris nostri Jesu Christi secundum carnem. Romæ Juvini, Pastoris, Basilei, Victurinæ, Achilei, Euticeti, Sim• froniani, Saturnini, Timedi, Ignatii, Cyriaci, Gagi, Januariæ, Dativi. Et in cœmeterio Aproniani , via Latina, Romæ passio sanctæ Eugeniæ virginis, Syrmiæ, et Anastasiæ. Mediolani , Felicitatis. Et in Pergamio S. Saturnini. Constantinopoli, S. AnastaSil. vii kal. Januarii. In urbe Hierosolymitana, villa Kafargamala, passio S. Stephani diaconi, martyris et apostoli, qui lapidatus est a Judæis. Romæ, de• positio S. Dionysii, Heliæ, Dorostoli. In Antiochia, Juliani, Martiani, Neandri, Januariæ. vi kal. Januarii. Assumptio S. Joannis evangelistæ apud Ephesum. Et ordinatio episcopatus S. Jacobi fratris Domini, qui ab apostolis primus ex Judæis Hierosolymis est episcopus ordinatus, et tempore paschali martyrio coronatus. v kal. Januarii. Bethlebem, natalis sanctorum Infantium et Lactentium, qui sub Herode pro Christo passi sunt. Ancyræ Galatiæ, Eutici Presbyteri, DoInitiani diaconi. Et in Africa, Castori, Octavi, Wicuo

[merged small][ocr errors][merged small]

ris, Gatae, Rogati, Eusebii, Probati, Januarii, Satu- C Non. Jan. In Africa, Felicis, Secundi, Ilonori • v idus Jan. In Africa, Epicteti, Jocundi, Quinti, A Junellæ. Et depositio sancti Mareelli episcopi. In Antemasii, Savini, Leodocii, Theogeliis, et triginta B

rii, Catonis. Restitutae, Saturnini. Et in Thracia , Gaiani, Domitiae. Et in Edessa, translatio corporis S. Thomæ apostoli. iv kal. Januarii. In Africa, Domitii, Wictnri, Crescenti, Primiani, Libosi episeopi, Secundi, Saturnini, Ilonorati, Wicturiae, Saturi, Felicis. Romæ, Felicis, et Bonifacii episcopi de ordinatione. iu kal. Januarii. In Alexandria, Mansueti, Securi, Donati, Honorati, Policliti, Appiandi, Sereni, Pauli, Stephani, Papiani, Cleti, Clementis. Turonis civitate, Perpetui episcopi et confessoris. 0ia insula, S. Florentii. ii kal. Jan. Carthagine, Donati, Coelestini, Saturnini. Bononiæ, Gai, Sereni. Romae, Donati, Pauli , liogatæ, Dominandæ, llilarinae. Et depositio S. Silvestri episcopi et confessoris. Relia, IIermetis Exorcistæ. In provincia Sicilia, civitate Catana, Stephani, Potiani, Attali, Fabiani, Cornelii, Sexti, Floridi, Cottae, Quintiani, Minervini, sancti Sequentis, Amonis, Calendionis, Evelpisti, Exuperanti, Saturnini , Agnetis, Paulinæ, Donatæ, Nominandæ, Rogati. Senonas civitate, passio S. Columbæ virginis. MENSIS JANUARIUS : Habet dies triginta. Littera Indictionis. Kal. Jan. Circumcisio Domini nostri Jesu Christi

* Civitate Parothia. IIoc est, in insula Peparetho.

Luciani, Candidi , Januarii, Coelesfori, Jocundi, Acuti, Petri, Marci, Sereni, Senni, Anastasiæ. Hierosolymi', Simeonis prophetæ, cum obtulit ei Jesum Christum Maria, et Joseph : et depositio ipsius prophetæ. Antiochiæ, depositio S. Simeonis monachi, et confessoris, qui in columna stetit. viii idus Jan. Epiphania Domini nostri Jesu Christi. In Africa, Fori, Jocundi, Petri, Marci, Acuti , Januariæ, Juli, Honori, Antonini. Item Fori. Apud Sirmium, Anastasiæ. Antiochiæ , passio sanctorum Juliani et Basiliss;c. In India, Celsi pueri , Juliani, Antonini. Et passio sanctæ Faustr. Int civitate IRedonas , nativitas et ordinatio episcopatus, et transitus sancti Melani episcopi et confessoris, qui ibidem cele

D bratur.

vii idus Jan. In Nicomedia, Lnciani presbyteri, qui in quatuor partes divisus est. In Militana civitate, natalis S. Polioeti, Candidæ. In Heraclea civitate , Felicis et Januariæ. In Graecia, civitate Policostini, Palladii, Candidæ. Alio loco , Poliarti , Filoronis, Candidiani, Euthyci.

vi idus Jan. In Græcia, Rustici, Phisei, Timothei, Jocundi, Ratitis, Luci, Petri, Flori, Anastasiæ. Et alio loco, Sauhei, Marci. In Gallia, civitate Belloacus, passio sanctorum Luciani, Mariani, et Juliani, martyrum. Augustiduno depositio B. AEgemonii episcopi. Secundi, Saturnini, Witalis. Item Quinti , Felicis, At taxis, Fortunati, Rustici, Silli, Quieti, et aliorum septem, Martialis, Saturi. In Smyrna , Revocati, Firmi, Silli, Possessoris, Januarii, Saturnini, Saturi, iv idus Jam. In Africa, Revocati , Firmi , Nirthi, Possessoris, et aliorum duorum. Romæ in coemeterio Calisti, via Appia, depositio Melciadis episcopi. In Africa, Saturi, Vitaliani, Felicitatis, Quinti, qu0rum gesta habet Artatius. III idus Jan. In Alexandria, Petri, Severi , sancti Lucii confessoris, et Assulami, Quinti. In Africa, Pliiloromi, Ingenui , Quinti , Januarii, Saturnini , Vincentii. In Hispaniis, Augenti, Donati , Augustini , Salvii , Felicis. Item Felicis , Donati presbyteri, Flori, Zeinini, Pausalmi, Eugenti, Victoris, Slephami, et aliorum duodecim. Et depositio Ilortensis episcopi. Pridie idus Jan. In Achaia, Cyriaci, Moscenti , Saturi. In Africa, Zotici, Castuli, Quinti , Rogati , Modesti, Ebiciani, Carotici, Castolini. In Ægypto, Philoromi, Zotici, Castuli, Petri, Aventini. . Idus Jan. In Africa , lngenui , Vincentii. Sattii , Felicitatis, Modesti. In Campania, Neapoli, Cyriaci, Cimini, Zotici, Erisi, Clereri, Felicis, Januarii. Romæ, Secundæ, Rogati. Via Lavicana , coronæ militum quadraginta. Et alibi , Eos, Quomo, Eononis, Pictavis, depositio S. Hilarii episcopi et confessoris. Ambianis, inventio S. Firmini episcopi et confessoris. xix kal. Febr. In Antiochia, Cleri diaconi de antiquis multis tormentis passi, et in mare mersi. In Africa, Pauli, Successi, Wicturini, Saturi, Messoris, Gerontii, Lucriti, Januarii, Floridæ, Teocosæ. NoHæ Campaniæ, sancti Felicis. Et alibi, depositio Euphrasi episcopi. xviii kal. Febr. In Ægypto, Chrisconi, Tyrsi, Leuci, Gaiani, Gemonis, Menelampi. Et in Oriente, Cornelii, Calesti, et cæterorum. Antiochiæ, Leceri Diaconi. Et alibi, depositio Abacuc prophetae. ßemis depositio S. Remigii episcopi et confessoris. Pictavis dedicatio basilicæ sancti Amantii. xvii kal. Febr. Romæ via Salaria, in cœmeterio Priscillæ, depositio sancti Marcelli episcopi et confessoris. Via Appia , in coemeterio Calesti, passio sanctæ Marthæ, Audeinæ martyrum. Wia Cornelia in cœmeterio, militum novem, et aliorum tredecim, quorum nomina in libro vitæ tenentur scripta. In Africa, Saturnini, Faustini, Flaviniani, et aliorum sex. Arelate , depositio sancti IIonorati episcopi et com[essoris. xvi kal. Febr. In Africa, Micæ, Wictoris, Mistriani, Salvii , Misiliani, Wictoris, Thecosæ, Fortunatæ, Veneriæ, Satæ, Saturnini, Hostesiami, Leuci, Missuriani, Vincentii, Albæ, Mossei, Ingenulæ, Victuriæ. In Oriente, Natalis, Rubentiæ, et Marteri. In AEgypto , Thebaide , depositio Antonii monaclii. Lingonis, passio sanctorum germanorum martyrum Speusippi, Helasippi, Melasippi, Leonellæ, Meonis,

[ocr errors]

C

Gallia, civitate Bituricas , depositio sancti Sulpitii episcopi confessoris. xv kal. Febr. Dedicatio calhedræ sancti Petri apostoli, qua primo Romæ sedit. In Ponto civitate Asiæ, Moysei, Amonis, Micæ, Asteri, Fortunati, Zenonis, Zosimi , Menelampi, Didali, Valentis. Et passio sancti Tyrsi cum sociis suis : Leuci et Gallinici. In Africa , Seonisi , Successi, Walentis, Feleriani, Pauli, Majuli, Luci, Victurini, Honorati, Saturnini, Floridæ, Lurici, et aliorum quatuordecim. Et passio S. Priscæ. xiv kal. Febr. Iii Africa, Quinti, Pauli, Geronti, Januarii, Saturnini, Successi, Germanæ, Tertulli , et aliorum multorum. Tibiritani, Majuli, Victuriani, Honorati, Fortunati, Julii, Lucii, Marcusii, Publii , Felicis, Gai, Vitalis, Cassiani, Victoris, Secundi, Primi, Hispani, Cacinari. Item Lucii, Saturninae , Floridæ, Coelesticæ, Molendionis. Hierosolymæ, Marthæ, et Mariæ sororum Lazari. Carthagine, Pigariæ, Piæ, et aliorum triginta octo. Zosimi, Menelampi, Tyberiani, Fortunati. Lugduni , ordinatio episcopatus S. Nicetis. xiii kal. Febr. Romæ in coeineterio, Fabiani episcopi, et passio sancti Sebastiani martyris. In coemeterio, Marii et Marthæ uxoris ejus, Audifax, et Abacuc. Nicomediæ, Leontii, Biti, Cyriaci, Ursi, Cemdei, Felicis Cœlidoniæ, Martiæ, Nicetii, Niveduni, Tyrsi, Quiriaci, Gellinici. Lugduno Galliæ civitate, Clementis presbyteri. xii kal. Febr. Romæ, passio sanctæ Agnetis, virginis. Et natalis Felicis, Fructuosi , Celsionis, Felogicæ, Cæcilianæ, Augurii, Martialis. Item Felicis, Witi, Candei, Floræ, Leontii, Cyriaci, Faustaci. Nicomediæ, Deustasi confessoris. In Africa, Solutoris, et IIermetis. In Hispania civitate Tarracone, passio sanctorum Fructuosi episcopi , Augoti , et Eologi diaconi, Saturnini, Quinti, Marini , Dacii , Satyri, Gaddiani , Caeleniani , Zabulii, Mammas, Vincentii, Rogati, Victoris, Repositæ, Primi, Lucii, Majulini, flonorati, Marcusii, Secundi, Castini, Gagi, Coelestini, Ermis episcopi, et Publii. I:em Leontii. Trecas, passio S. Patrocli martyris. Arvernis, depositio Beati Aviti episcopi. xi kal. Febr. In Hispaniis , civitate Walentia , passio sancti Walerii episcopi, Wincentii diaconi et martyris, mariyresque octodecim cum sociis eorum. Quihtiliani, Cassiani, Matutini, Publii, Urbani, Martialis, Fausti, Pauli, Successi , Petri, Felicis, Januarii, Primitivi, Eboti, 0ptati, Cæciliani, Frontonis, Julii, Januarii, Luperci, Apodimi, Orionis, Mennonis, Hermetis, Januariæ. Et in Africa, Quiri cum sociis suis, Gemelli, Saturi, Januarii, Felicis, Ticii, Flori, Orionis. Ad Gemellas, Clementis, Saturnini, Municipi. x kal. Febr. In Mauritania, civitate Neocæsaria , passio sancti Severiani, et Aquilæ uxoris ejus, Belli, Munici, Castuli, Flori, Saturnini, Basillæ, Anastasii martyris. Et alio loco, Cornelii exorcistæ. In Ancyra

omnibus. Et alio loco, passio sanctorum Eugenii, Emerentianæ, et Macarii, Pulvii imartyrum. ix kal. Febr. In Antiochia, passio S. Babylæ epi

scopi cum tribns parvulis. Et in civitate Neocæsaria,

Marduni, Eugenii. In Africa, Epiteti, Rupi. Carthagine, Geliei. Romæ, Felicissimi cum sociis suis. wiii kal. Febr. Nicomediæ, Biti. Romæ, translatio sancti Pauli apostoli. Carthagine, Donati, Secundi, Papiæ. In Africa, Epileti, Publiani, Saturi. Et Præjecti martyris. vii kal. Febr. In Nicæa Smyrnæ, passio sancti Polycarpi episcopi. In Campania, Picteolis, * Arthematis, et Armatæ, Donatæ. In Laodicea, Arlhemii, Fabiani, Sabini, Sidonis, Macarii. Ravennæ,

sex martyrum, Bethlehem, dormitio S. Paulæ. vi kal. Febr. In Africa, Donali, Dativi, Misuriani, Publii, Victoris, Quintilli , Publiani, Festi, Felicis, Wosonii , Processi, Veneriæ, Marinæ, Fortunati , Theosæ, Egoditis, Secundæ, Epictili, Wincentii, Rogati, Primi, Aurelii, Helarii, Perpetuæ, Julianæ, et aliorum quadraginta quatuor. Nicomediæ, Leaci. In Apolonia, Gallinici, Lucii, Honorati, Marusi , Secundi, Casti, Gai, Coeleslini. Sulpicii episcopi et confessoris. Et dedicatio basilicæ sancti Victoris. v kal. Febr. Romæ, sanctæ Agnetis, Juliani , Telliani, Reolui, Teliptæ, Vincentiæ, Wictorini, Secundi, Papecanti, Wictoris, Æmiliani, et aliorum triginta quinque martyrum. iv kal. Febr. ln Galba civitate, S. Pauli. In Africa Perusiæ, Victoris, Honorati. In Tursia, Constanti, Hippolyti episcopi de antiquis. Treveris, depositio B. Walerii episcopi et confess. iii kal. Febr. In Antiochia , passio sancti Hippolyli martyris. In Africa, Pelliani, Cleri, Felippiani, et aliorum centum viginti quatuor. Cald. monasterio, depositio Badechildis reginæ. Corbei monasterio, dedicatio Basilicæ sancti Joannis evangelistæ. Pridie kal. Febr. In Alexandria, Tarsici, Zotici, Ammonii, Commini, Cyriaci, Gemini, Gelasi, Ilippolyti, Ursini, Tyrsi. Et passio sanctorum niartyrum Gallinici, et aliorum quindecim sacerdotum.In Africa, Wictoris, Publii, Saturnini, et Polycarpi, Gai. MENSIS FEBRUARIUS. Habel dies xxviii. Hal. Febr. In Græcia, sanctorum Polycarpi episcopi, Poenis, Dionysii. Item Dionysii : item Poenis, et aliorum quindecim martyrum. In Africa, Publii, Saturnini, Mauriniani, Libosi, Vincentiae, et aliorum viginti quatuor. In Ravenna, Severi episcopi, Victoris, Luciaiii , Apollinaris, llelarii, Amoni, Zotici, Cyriaci. Item Severi confessoris. Et depositio Pieti presbyteri : et passio sanctorum Windemialis, et Eugenii. In Scotia S. Brigidæ virginis.

* In Campania, Picteolis. Ilic sanctum qnemdam, cujus nomen esset Picteolos, memorari arbitratus £st Acherius ; at legendum Puteolis, quæ urbs est Campaniæ.

Galatiæ, Donati, Castuli, Popicæ, Demati cum suis A

iv non. Febr. Purificatio B. MARiae , quando repraesentatus est JesUs in templo. In Africa, natalis Victoris, Marini, Honorati, Urbani, Hilari, Perpetuae, Julianæ, Brivatulæ, et aliorum septuaginta quatuor martyrum. Romae, foro Sinfronii, via Flaminia, miliario ab urbe centum septuaginta quatuor, Laurentii, Ilippolyti. Et natalis S. Fortunati, Feliciani , Firmi, Candidi, Castulæ, Secundæ, Cappae, Rogatianæ, Gai, Gregori, Felicitatis, Placidi. Item Victoris, Martialis, Corneliani, Saluslii, Marici, Urbici, Pubis, Secundiani, Ingenui, Mustulæ, Wicturiæ, Honoriæ, Forosi, Pruni. ltem Wictoris, Natalis, Primi, Helarii, Rogatæ, Saturnini. Aurelianis, depositio sancti Fusculi episcopi, et depositio Sicariæ Deo sacratæ, quæ ibidem vbiit. in non. Febr. In Africa, Felicis, Celerinæ, Felicitatis. Vappingo, Depositio Eporteredi, Remedii. Lugduni, depositio B. Lupicini episcopi. Pridie non. Febr. Foro Simphronii, natalis Gemini, Gelari, Magni, Donatæ, Aquilini, Gemini. Item Donatæ, Themophili episcopi cum filia sua. Non. Febr. In Sicilia , (jalana civitate, passio sanctæ Agathæ virginis, Saturi , Revocati, Gelasii, Felicis, Saturnini. In Oriente Patras civitate, ordinatio episcopatus sancti Andreæ episcopi et martyris. Viennæ, depositio Aviti episcopi et confessoris. vui idus Febr. Romæ via Appia in ejusdem coemeterio, passio Soteris virginis et mai iyris. In Achaia Saturnini. Revocatæ, Wiciuriæ. In Cæsarea Cappadociæ, passio sanctorum Dorotheæ, et TheoC. phili Scholastici. Syracusiæ, passio sanctæ Luciæ virginis, Aiitoliani, Saturnini. Elnone monasterio, depositio S. Amandi episcopi et confessoris. Attrebatis, depositio S. Vedasti episcopi et confessoris. vii idus Febr. In Britaniis, civitate Augusta natalis Auguli episcopi, Anatolii, Andreæ, Ammonis, Statiani, Nepotiani, Saturnini, Lucii, Saturnæ. vi idus Febr. In Armenia minore, Natalis Dionysii, Æmiliani, Sebastiani. Romæ, depositio sancti Pauli episcopi. Et alibi, Lucii. v idus Febr. Suevo apud Cyprum, natalis Alexandri, Ammonis, Alexandriæ, Pauli, Dionysii. Et ad Membras P, Ammonis, Aemiliani , Lassæ, Poeuli, Didymui. Item Ammonis, et aliorum triginta quatur. Et depositio Thomæ. In Ægypto, Juliani, Plesei,

I) Thyrsi, Roni, Germani, Orfasi, Miliguli, Orillion,

Agathon, Recumbi, Bastami, Armatae, Prothiorion, Coloti, Arati, Theoniæ, Yppullusi, Saturnillæ, Epitimi, Serapion , Liastimoni, Papiæ, Pampiri, Dioscori, Eriidii, Polaniom, Pelecon, Decomini, Dioscodi, Zotim, Ciriaci, Papiæ. In Parrona, natalis Furs, i confessoris. iv idus Febr. ln Alexandria, passio Apollonis, Prothei, Orionis, Plavi, et aliorum viginti. Romæ, Sullìerie, Zotici, Jacinti, Hirenei, Dionysii. In Cam

b Ad Mcmbras. Forte ad Mandras , ait Acherius. Locum ejus nominis agnosco haud longe a Constantinopoli; an vero illic passi sint, qui nunc umemorantur martyres, alii viderint.

« ElőzőTovább »