Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][graphic]

1OAN STACK

A HADI TAKTIKA ÚJABB FEJLŐDÉSÉRŐL.

«A háború művészete: sphinx, melynek kedve telik benne, hogy elrejtőzzék az elől, a ki kérdezősködik utána s maga nem tudja megoldani rejtélyét». Ez von der Goltz tábornok mondása s a ki idézte a minap, több jelből kitetszőleg maga is tábornok. Egyébként hasonlít a háborúnak fönt jellemzett sphinxéhez, mert kérdezősködésünkre sem árulta el titkát. Nem közölhetjük tehát, kit fed a három csillag, mely nem nyalka századosok gallérján ragyog ezúttal, hanem egy komoly hadtörténeti czikk alatt a Revue des deuac Mondes hasábjain. A ritka nagyérdekű tanulmány azon tétel körül forog, hogy az 1870–71-iki háború tanulságai alapján Francziaországban egy új hadi taktika bontakozott ki, amely befogadta azokat az elveket, melyekről úgy látszott, hogy többé sohasem lesznek mellőzhetők. Nem úgy történt. Ezeket az elveket Francziaországban egy új korszak sutba dobta, holott – és ez a tanulmány sarkköve, –– a lezajlott délafrikai háború minden látszólagos újítása ezeknek az elveknek szentesítését tartalmazza. Nem csekélység tehát, a mire a háromcsillagos szerző tör. Nemzetének tulajdonítja azt, hogy harmincz év előtt megalkotta azt a harczászati irányt, mely búr földön diadalmaskodott. (Kissé különös, hogy épen a Moltkétól oly iszonyuan megvert grande armée tábornokait illetné meg a modern hadi taktika megalapításának elsősége, de hát francziát nem képzelhetünk el nemzeti elfogultság nélkül s ha egyebekben tanulságot nyujt dolgozata, ezért még nem kell félredobnunk.) Ezenkívül van egy másik, amannál rejtettebb czélja is, a mely viszont tájékoztat, merre kell keresnünk a munka szerzőjét. Nem általánosságban szól a franczia hadi taktika

Budapesti Szemle. CXVIII. kötet. 1905. 1

« ElőzőTovább »