Oldalképek
PDF
[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Fenyegetni jön-e, vagy megtörni minket?
Kopárrá tiporni áldott mezeinket,
Hogy ne teremjen a verítékes munka
Csüggesztő nyomornál egyebet számunkra?

Vagy csak figyelmeztet, s majd azután tér meg,
Hogy minket az égből őrszemmel kisérnek
S tévedést, bűnt, mely a népet ostromolja,
Ott van, aki látja, a ki megtorolja ...

[ocr errors]
[ocr errors]

És ha ránk csakugyan figyelsz a magasban
S ellenünk haragot rejtegetsz magadban:
Táborod bennünket mindig megtalál itt,
Csak most ne zúditsd ránk haragod villámit.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Magyarország múltja, jelene és jövője: mind együtt van e sajátságos könyvben. Szerzője a múlt mélységeit kutató történetphilosoph, boldog önérzettel büszkélkedő reformer és mellékesen próféta is Isten és néhány philosophiai jelszó kegyelméből. Beksics tanúlt s tehetséges ember, ez tagadhatatlan. Érdeklődik a történet, a nemzetgazdaság, a politika s az irodalom iránt. Élénken író publiczista; lelkesedéssel tárgyalja a nemzeti fejlődés nagy problemáit s van más érdeme is, de ebben a könyvében hibái föltünőbbek, mint érdemei.

Mindig valami nagyot akar mondani, valami igen jelentőset s mélyre hatót. Ez igen szép igyekezet, de nem mindig sikerül, kivált ha az igyekezet nagyon is szembetünő. Azon kívül a szerző compositiója nem a legegyszerűbb, előadása nem szabatos, sokat beszél, gyakran ismétli önmagát s logikájának gyöngesége miatt ellenmondásokba is bonyolódik. Ezt a jellemzést nem akarjuk a szerző egész munkásságára vonatkoztatni, de erről a könyvéről nem mondhatunk jobbat.

Főbb gondolatai vizsgálatából eléggé ki fog tűnni, hogy nem vagyunk igazságtalanok. Nézzük először a múltra vonatkozó gondolatait. A 11. lapon olvassuk, hogy «ha a török invasió elmarad, a magyar állam egészen máskép alakul. A magyar nemzet vérveszteségei megszűnnek, s faji expansitása szükségkép a Kelet és az Adria felé viszik ... Magyarország a török pusztítás nélkül ma egyik legnagyobb, legerősebb állam, a magyar nemzet egyike volna a legnagyobb nemzeteknek Európában. Valószínű, hogy hatalma kiterjedne ma is a Fekete-tengerig s messze le az Adria vonalán ». Igy alkotja a szerző történetphilosophiáját köz

*) Mátyás király birodalma és Magyarország jövője. Irta Beksics Gusztáv, Budapest, Franklin-Társulat. 1905. Ára 4 K.

« ElőzőTovább »