Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]

nált, és itt látható czimeriiket '), mellynek az oklevél szavai szerint magyarázatát adni azért is érdekesnek hiszem. mert hasonló magyarázatok czimere3 leveleinkben fölötte ritkaság. A czimer t. i. ez : a vértnek égszinü mezejében jobb oldalról egy fehér szikla emelkedik föl rézsutosan, a szikla alján korona, és azon kecske (caprea) áll hátsó lábain, az elsôkkel a sziklára kapaszkodva. A paizs körül sárkány látszik jobb oldalratüzet okádva, farka nyakára van tekerödzve. A paizs fölötti nyilt sisakon koronából az alsóhoz hasonló kecske emelkedik föl. Foszladék jobbról arany fekete, balról ezüst-kék. Welly jelvényben — moud az oklevél — a szikla a fejedelem és haza iránti hüséget, és a jogos és becsületes iráuyban a roralottság és balsors üldtízései elleni állhatatosságot jelenti, mert a sziklánál semmi sem lehet szilárdabb. Hogy pedig ez egyenesen az égfelé emelkedik, nem mást jelent, minthogy az erénynek utja fárasztó és nehéz, de az embert fölemeli, és az égiek kôrébe magasztalja A kecske — minthogy éles látásunak mondatik — éles észre és okosságra mutat, melly elfogulatlan elmével müködik, vagy ovakodik , és szilárd és józan itélettel megválasztja ajót, a rosznak elvetésével; és az életnek tanitója Ugyan ez serénységet is jelent, minthogy a kecske igen gyors, és veszedelmekben ébersége a legüdvösb tanácsadó, minthogy ellenséges iildôzések által felzaklatva, a sziklák járhatatlan csúcsaira menekszik, és keskeny szegleteken is szilárdul raegáll, mi azt jelenti, hogy ki az igaz, tôrvényes és istentöl adott fejedelme iránt minél égôbb szeretettel és hííséggel viseltetik, annál készebb minden vagyonát. birtokát koczkára vetni, és mintegy szerencséjének szegletkôvére állani, mint tenni azt, a mi kôtelességével, húségével, becsületével és állhatatosságával egybe nem fér. Nem hagyhatom emlités nélkül azt sem — szól az oklevél az adományozottakhoz , — hogy valószinüleg ôseitek a kárpáti hegyek azon lánczolatainál vitézkedtek, hol a legmagasabb szikla hosszú sorban nyulva el, a nép nyelvén Fátra-nak neveztetnek. — A sárkány pedig, melly a vértet körzi, melly jellel az aegyptomiak az esztendôt jelôlték , képe a kezdettôl végig egyenlö becsülettel és diszszel, a névnek és hirnek minden foltja és szennye nélkül el

') Wagner Annal. Scepus I. 178. s köv. L

[graphic]

töltött életnek. Ime ezt és ennyit kiván a királyi oklevél a család czimere által jelvényeztetni.

[ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][graphic][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

E VI. táblázaton föfigyelmünket igényli G e r g e 1 y a tudós, ki Kakas-Lomniczán született 1763-ban '). A jogi pályát Késmárkon bevégezvén , és a tôrvényes gyakorlatot Szabolcsban Vay Istvánnál folytatván, 1784-ben ügyvédi oklevelet nyert. Majd külföldi egyetemeket hallgatott, 1786-ban pedig Parist és Londont látogatá meg. Tudomány és tapasztalással térvén vissza honába, jövet Bécsben II. József császárnak is udvarolt, ki ôt szolgálatra buzditva, pártolásáról biztositá. 1788-ban a helytartó tanácsnál mint fogalmazó kezdetthivataloskodni. Jelen volt az 1791-ki országgyülésen mint jelen nem levôk követe, és ugyan ez évben a pesti zsinaton, mint hittársai küldöttje. 1795-ben hivataláról lemondván , kakas-lomniczi jószágába vonult, és életét a

[ocr errors]
« ElőzőTovább »