Oldalképek
PDF

nézeteimet, és ismertetést adnom a nálunk parlagon heverô czimertanról csupán a mienkre vonatkozva. Ott fogom az általam használt és ismeretlenebb kútfóket is eléi.zámlálni.

A tbrténelmi kalauzoláson kivül mennyi tanuság csatlakozik, mennyi érdek vonzhat ily munkához, azt elmondák már elôttem elégszer mások, és — ugy hiszem — uj, ismeretlen fogalmat e részben már alig adhatnék. De hiszem azt is, miszerint e munka nem fog választó falakat rakni csaladaink kbzé, sôt ellenkezôleg — ugy vélem — az atyafias kozérziiletet elémozditandja, bizonyitékul, és tanuságul szolgálván arra, hogy a mint a haza egy, ugy ezer meg ezer vérségi és sógorsági osszekottetésekkel összefüzve a nemzet is egy család.

Végre csalatkoznék, ki hinné, hogy e munka teljes, tökéletes és hibátlan leend. Ezt nemcsak egy ember, de többen egyesülve sem érhetnék utól soha. Ily mû kimerithetlen. Ezred év torténete áll hátunk mögött, ezt mind át kellene buvárolnunk,és még akkor sem érnénk czélt. Tévedésbe visznek magok a források is. Es hány család van, mely maga sem tudja nemzékrendét negyed izig sem? — Ily müben mindég lesz igazitni, pótolni való, és ez a munka végén adandó pótlék-kótet hivatása lesz; mire nézve az utbaigazitást, és egyéb adatok kozlését mindég a legnagyobb köszünettel fogadandom.

Pesten , 1857. julius 20-kán.

Wagy Ivan.

[merged small][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »