Magyar remekirók: a Magyar irodalom fömüvei, 18. kötet

Első borító
 

Mit mondanak mások - Írjon ismertetőt

Nem találtunk ismertetőket a szokott helyeken.

Kiválasztott oldalak

Más kiadások - Összes megtekintése

Népszerű szakaszok

280. oldal - De vajjon eddig is az ellenzék gátolta-e a kormányt a jónak eszközlésében? A magyar kormány főbbjeinek csak az ellenzékkel kellett-e küzdenie? nem tapasztaltak-e más akadályt és több nehézségeket? Megtörténhetik, hogy a dolog folyamata az első és második felvonás között megszakad, és a mostani magyar kormánynak főbbjei a legtisztább szándék mellett sem tudják legyőzni azon gátokat, melyeket az említett elemek s érdekek gördítenek a Magyarországban eszközlendő...
208. oldal - Ausztria termékeny, de míveletlen coloniájának tekint a külföld. Jelenünk nem fényes, s nem annyira boldogító, hogy e részben más nemzetekkel vetélkedhetnénk. Jövendőnk Isten kezében van, de hogy igen fényes kilátásokat ígérne, azt elhinni csakugyan optimismus kell, ámbár a jelennél jobbat nem remélnünk lehetetlen. S mégis van az embernek keblében egy tiszta forró érzés, mely mindezen segítségek nélkül buzgón ragaszkodik a hazához, s nem tartom jó embernek,...
350. oldal - Nem akarjuk mi a birodalom fönnállását veszélyeztetni s készek vagyunk azt, a mit tennünk szabad, s mit önállásunk s alkotmányos jogaink sérelme nélkül tehetünk, a törvény szabta szigorú kötelezettség mértékén túl is, méltányosság alapján, politikai tekintetekből...
340. oldal - A közelebb lefolyt tizenkét esztendő súlyos szenvedések kora volt reánk nézve. Ősi alkotmányunk eltöröltetett, sa korlátlan hatalom idegen rendszere nehezedett reánk. És e nyomasztó rendszert még súlyosabbá tették azok, kik azt ellenséges indulattal, korlátolt felfogással s gyakran rossz akarattal kezelték.
125. oldal - De nemcsak a jobbágyok sorsát rosszabbítaná, nem csak azok szabadságát korlátolná ezen örökös megváltások eltiltása, hanem ezen felül még a földesurak tulajdoni jussát is tetemesen sértené, mert az úrbéri IV. czikkelyben azt állítani, hogy a földnek tulajdona egyenesen a földesurat illeti, azt mondani, hogy minden jobbágyi adózás a földesúrnak kétségtelen sajátja, és mégis megtagadni tőle azon just, hogy ezen sajátját...
353. oldal - HiszszUk, hogy Erdélynek nem-magyar nemzetiségű polgárai sem fogják koczkáztatva látni az egyesülés által nemzeti érdekeiket, mert megnyugvást és teljes biztosítást fognak találni azokban, miket mi más nemzetiségű polgártársaink irányában határozni s tenni fogunk. (Úgy van! Helyes...
283. oldal - ... s önpártjának erősítésére siessen használni, van egy más, talán biztosabb és -bizonyosan nemesebb mód, mely a honra is nem veszélyt, hanem inkább áldást hozó lenne. Álljon a ^kormány minden pártok felett; tartsa meg szigorúan a törvényeket; teljesítse azok rendeletét...
370. oldal - Tisztelem én a közvélemény hatalmát, s tudom, hogy az oly hatalom, mely vagy elsodor, vagy eltipor. De tudom azt is, hogy izgatott időben gyakran felette nehéz elhatározni, mi a valóságos közvélemény, mert minden ember hajlandó közvéleménynek tekinteni azt, a mit maga óhajt, s több ízben tapasztaltam, hogy nem a leghangosabb szó volt a valóságos közvélemény.
278. oldal - Akarja hinni, mit ők magok, vagy legalább ő rólok mondanak, hogy csak azért igyekeznek ők erős, hatalmas és szilárd kormánypártot szerezni, hogy ez által jót eszközölhessenek a hazának és a hazában. De ha kétkedés nélkül hiszi is ezt, van mégis valami, a mi benne félelmet és aggodalmat okoz. Egyik az, hogy lesznek, kik a kormány érdekében sa kormánypártnak megerősítésére nem válogatják meg az eszközöket. Fogja-e tagadni valaki, hogy erre már eddig is mutatkozott...
121. oldal - ... hazánk lehető virágzását. Hajdan, midőn a főurak bandériumai tették legnagyobb erejét a haza védelmére kiállított seregnek, mert azok közönségesen számosabbak és rendesebbek valának, mint a megyéknek hamarjában gyűjtött rendetlen seregei, még talán menthetőbb volt arról gondoskodni, hogy az egyes nemzetségek fénye és halmozott értéke megmaradjon ; de mióta hazánk védelmének rendszere megváltozott ; mióta ezen védelem ereje nem egyesek felette nagy gazdagságán,...

Bibliográfiai információk