Oldalképek
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

[merged small][ocr errors]

1. Dicebat au-
lem et ad dis-
cipulos suos:
Homo quidam
erat dives,
qui habebat
vilicum ; et
hic diffama-
tus fuerat
aput illum,
tanquam dis-
siparet bo-
na ipsius.
2. Et wocabit eum
dominus su-
us, et ait illi :
Quid hoc au-
dio de te? red-
de rationem
vilicationis
tuae : jam enim
non poteris
amplius ac-
lum meum
administra-
3. re. Dixit
autem ille

vilicus in-
tra se : Quid fa-
ciam, quoni-
am dominus
meus aufe-
rel vilicatio-
nem meam
a me ? fodere
non valeo;
mendicare
confundor.
4. (a) Cognovi f quid
faciam ; ut, cum
amotus fue-
ro de vilica-
lione, reci-
piant me * in
domus suas.
5. Et, convocato
unoquoque
ex debitori-
bus domini sui ,
dicebat pri-
ori : Quantum
debes domi-
6. no meo? Qui
dixit : Centum
vatos ol. . i. . Di-
xit aulem
illi : Accipe cau-
tionem lu-
am; et sedens,
celerius scri-
be quinqua-
$p;
. Deiiide alii
dixit : Tu au-
teim quan-
tum debes
domino meo?
Qui dixit : Cen-
tum C0rOS
tritici. Dixit
autem (c) et ;
huic : Accipe
cautionem

[merged small][merged small][ocr errors]

1. Dicebat au-
tem ad di-
scipulos
suos : Ho-
mo quidam
erat dives,
qui habebat
vilicuim; et
hic diffamatus
erat aput
illum, quasi
dissipasset
bona ejus. ;
2. Et vocavit
illum ad se,
et ait illi : '
Quid hoc
audio de te?
redde rationem
vilicationis
tuae : jam
enim non
poteris vili-
care.
5. Ait autem
vilicus intra
se : Quid fa-

WERONENSIS.

ciam , quia
dominus
meus auferet \
a me vili-
cationem.
fodere non
valeo ; mem-
dicare eru-
4. besco. (a) Co-
gnovi f quid
faciam ; ut,
Cum arm0tuS
fuero a vili-
catione, re-
cipiant me
in domos
Suas.
5. Convocatis
itaque sin-
gulis debito-
ribus domini
sui, dicebat
primo : Quan-
tum debes
domino
6. meo ? Ad
ille dixit :
Centum
vathos

olei.
Dixit autem
illi : Accipe
(b) litteras
tuas f, et
sede ; cito
scribe quin-
quaginta.
7. Deinde alio
dixit : Tu
quantum de-
bes? Ait :
Centum cho-
ros tritici.
Ait (c) et ;
illi: Accipe
litteras tuas,

CODEX BRIXIANUS.

Adille dixitilli. Fili. tusemper mecum es. et omnia mea quia dominus meus. aufert a me vilicationem. fodere tua sunt, epulari autem nos oportet et gaudere, quia fra- non valeo. mendicare erubesco. Cogitavi quid faciam. tertuus hic mortuus erat et revixit perierat et inventus ut cum amotus fueroa vilicatione.recipiant imein domos est. Dicebat autem ad discipulos suos. Homo quidam suas. Et convocatis singulis debitoribus domini sui dierat dives valde qui habebat vilicum. el hic diffama- cel)at primo. quantum debes domino meo. Ad ille difus est aput illum quod dissipasset bona ipsius. xit. Centum cados olei. Dixit autem, illi. Accipe cauQuem cum vocasset dixit illi. Quid hoc audio de te. tionem tuam, et sede cito et scribe quinquaginta. redde rationem vilicationis tuae. jam enim non po- Deinde alio dixit. Tu autem quantum debes. Ad ille teris vilicare. Ait autem vilicus inira se. Quid faciam dixit.Centum corostritici.Ait illi Accipe litteras tuas.

CODEX CORBEIENSIS.

32. * aepulari autem nos, et gaudere oportet.

4. Cognovi quid faciam. CAP. XVI.— 3. quia dominus meus auferet, a me?

6. Centum * batos olei ... Accipe litteras tuas. ; WARIANTES LECTIONES.

1 Gat. quod frater tuus mortuus, revixit. Mm. quod frater tuus mortuus erat, et revixit. Vulg. quia fráter tuus hic mortuus etat, et revixit.

* Gat. et Mm. in domus. Vulg. in domos. £ gat: gaudere te oportebat. Mm. gaudere oportet. * Et ita Gat. lectiones codicis viNDEBONENSIS ABEUNTES AB EDitiONE vuLGATA.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

CODEX VERCELLENSIS.

[ocr errors]

istis, quod

[merged small][merged small][ocr errors]

be octogin- vestrum est, 8. lxxx. Et lau- servus po-
8. ta. Et laudavit quis credet davit domi- test duobus
dominus vilicum vobis ? nus vilicum dominis
iuiquitatis, 13. Nemo potest iniquitatis , servire. Aut
qu. . . . pruden- servus duo- eo quod pru- unum odiet,
ter * fecerit, bus dominis denter fecerit. et alterum
Dixit autem servire. Aut Dixit autem amavit ; aut

ad. . . . pu. . enim unum ad discipulos unum pa-
s. . . . . dico vo- odiet, et ali- suos : (a) Fili f tietur, et
bis. . . . li hu- um diliget; hujus saeculi alterum
jus saeculi aut unum prudentiores C0ntemnet.
pru. . entio- patietur, et sunt quam Non pote-
reS Sunt Su- alium con- fili lucis stis Deo
per filios lu- temnet. Non in hac gene- servire, et
cis in gente potestis Deo ratione. mamomae.
hac. servire, et 9. Et ego vo- 14. Audiebant
9. Et ego dico vo- mammoiuae. bis dico : Fa- autem haec
bis : Facile vo- 14. Haec omnia cite vobis omnia Pha-
bis amicos cum audis- amicos de risaei, qui
de iniquo sent Phari- (b) mamona f erant ava-
(b) mamona f; saei, qui e- iniquitatis; ri, et deri-
ut, cum defe- rant ama- ut, cum defe- debant il-
cerit vobis, tores pecu- ceritis, reci- 15. lum. Et
recipiant niae, inride- piant vos in ait illis ;
v0S in aeter- bant eum. aeterna laber- Vos estis,
na taberna- 15. Et dixit eis : nacula sua. qui justifi-
cula. Vos estis, M0. Qui fidelis catis vos
10. Qui fidelis qui justifi- est in mi- - coram ho-
est * in mini- catis vos c0- nimo, et minibus :
mo, et in mul- ram homi- in majus fi- Deus autem

to fidelis est : et qui in minimo iniquus est, et in mag

nibus : Deus au-
tem scit cor-
da vestra;
quoniam,

delis est :
et qui in
modico ini-
cus est, et in

novit corda
vestra; quia,
quod (c) in t
hominibus

no iniquus quod aput majus sublime
€St. homines sub- inicus est, abo-
11. Si ergo in ini- lime est, abo- est. minatio
quo mamo- minalio est 11. Si ergo in ejus ante '
na fideles * ante cons- iniquo ma- Deum.
non fuistis, pectum Dei. mona 16. Lex, et
quod vobiscum 16. Lex, et Prophae- fideles Prophetae
est, quis dabit tae usque non fuistis, usque ad
12 vobis? Et, si in ad * Johannem; quod verum Johannen;
alieno fide- ex quo reg- est, quis ex quo re-
les non fu- mum Dei evan- dabit vo- gnum Dei

CODEX BRIXIANUS.

et scribe octoginta Et laudavit dominus vilicum vestrum est quis dabit vobis. Nemo servus potest iniquitatis quod prudenter fecerit. quia filii hu- duobus doyinis servire Aut enim unum odiet. et jus' saeculi prudeítiores sunt filiis lucis in genera- alterum diligit. aut uni adherebit. el alterum coniione sua. Ei ego vobis dico Facite vobis amicos de temnet. Non potestis Deo servire et mamoiiae. An(b) mamona f iniquitatis. ut cum defeceritis recipiant diebant autem haec omnia Pliarisaei. qui erant avavos in aeteriia tàbernacula. Qui fidelis est in mo- ri. et deridebant eum Et ait illis, Vos eslis qui dico. et ii, multo fidelis est. et qui in modico infide- justificatis vosmetipsos. coram hominibus. Deus autem lis est. et in multo infidelis esi. Si ergo in iniquo novit corda vestra. quia quod hominibus altum est mamona fideles non fuistis quod verum est quis vo- abominatio est ante Deum. Lex et Prophetae usque bis credet. Et si in alio fideles non fuistis. quod ad Johannen. deinde regnum Dei evan

* CODEX CORBEIENSIS. 8. • prudentiores sunt quam filii lucis in hac generatione.

VARIANTES LECTIONES. 1 Mm. scribe cito Lxxx. Vulg. scribe octoginta. * Gal. Johannem; ex quo regnum Dei evangelizantur, * Gut. et Mm. fecisset. Dixit autem ad discipulos suos : Mm. Johannem prophetaverunt; ex quo regnum Dei evan<

[ocr errors]

a Gat. ét Mm. in modico, et in majus... et in majus. zatur. Vulg. in minimo, et in majori.: £t in majQri. * Gat. et Mm. prudentiores sunt filiis lucis in viua sua.

Gat. et Mm. apud Deum. Vulg. ante Deum. leCtiONES C0DICIS. WINDEB0NENS1S ABEUNTES AB EDlti0NE VULGATA. 12. quis credet. Deest vobis. 14. Audiebant autem . haec Pharisaei. 16, ex quo regnum... omnes in illum vim faciunt. ΕLANCHINI NOTÆ. (u) Ante 4; (lege filii) deest quia, in cod. quoque Gant. — (b) Ita et text. Gr. M«g»wz. — (c) Addit in, etiaii tex. Gr. iv.

CODEX VERCELLENSIS.

gelizantur, et omnes in illum festi17. nant. Facilius est aulem caelum, et terram transire , quam de lege unum apicem excedere. 18. Omnis, qui dimittiu uxorem suam , et nubit aliam , adulterium facit : et quit dimissam a marito ducit, m0ecalur. 19. Homo quidam erat diwes, qui vestiebatur purpuram, et bysSum ; et aepulabantur -cotidie splen-dide. °20. Pauper (a) aulem t quidam, nomine Lazarus, jacebat ad januam divitis illius, ulceribus plenus; 21. et cupiebat satiari de micis, quae cadebant de mensa (b) ' divitis f : sed et CaneS venienles, lambebant vul

nera ejus. 22. Factum est autem ut moreretur pauper, et portaretur ab Angelis in sinu Abrahae. Mortuus est autem et dives, et sepultus est aput inferos. 25. Et de inferno elevans oculos suos, cum esset in tormentis, videt Abraham a longe, et Lazarum in sinu ejus; 24. et ipse exclamans, dixit : Pater Abraham, miserere mihi, et mitte Lazarum, ut intingat extreinuim digiti sui in aquam, (e) et i refrigeret linguam meam; quoniam crucior in hac 25. flamma. Dixit autem illi Abraham : Fili, memor eSto quoniam recepisli bona in vita tua, et Lazarus

CODEX WER0NENSIS,

evangelizatur, et omnis in illut vim facit. 17. Facilius eSl aulem caelum , et terram praeterire, quam de lege unum apicem cadere. 18. Omnis, qui dimittit uxorem suam , et ducit alteram, moechatur : et qui dimissam a viro ducit, moechatur. 19. Homo autem quidam erat dives, qui induebatur purpuram , et aepulabatur cottidie splendide. 20. Erat (a) autem * quidam mendicus, nomine Lazarus, qui jacebat ad januam ejus, ulceribus ple21. nus, cupiens saturari ex his , quae cadebanu de mensa (b) divitis f : sed et CaneS Veniebant, et lingebant ulcera ejus.

CODEX BRIXIANUS. •

22. Factum est aulein ut m0rerelur Lazarus mendicus, et portaretur ab Angelis in sinum. . . . . . . Mortuus est autem dives, (c) et sepultus est. Et in 25. inferno elevans f oculos suos, cum esset in tormentis, vidit Abraham a longe, et Lazarum in sinu ejus (d) requiescentem f : 24. et ipse exclamans, dixit : Pater Abraham, miserere mei, et mitte Lazarum , ut intingat extremum digiti sui in aquam, (e) et f refrigeret linguam meam; quia crucior in hac flamma. 25. Et dixit illi Abraham : Fili, recordare quia recepisti (f) tu ; bona in vitu tua, et Lazarus si

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

similiter

mala : nunc autem hic consolatur, tu autem crucia26. ris. Et super omnibus istis inter nos, et vos hiatus terrae magnus confirmatus est; ut hi, qui veniunt hoc, transire non possint ad vos, neque inde hoc transmeare. 27. Dixit autem illi : Rogo ergo te Pater, ut mittas in domum Pa28. tris mei. Habeo enim quinque fratres, ut * testificetur illis, ne et ipsi veniant in hunc locum cruciatus. 929. Dixit autem illi Habraham : Habent Moysen, et Próphetas : audiant 30. illos. Qui dixit : Non, Pater Abraham ; sed, si quis ex mortuis surrexerit, paeni

tentiam agent. 51. Dixit ;autem illi : Si Moysen, et Prophetas non audiunt; nec si quis ex mortuis ad illos ierit, credent.

CAPUT XWII.

M. Dixit (a) autem ; ad discipulos suos : Diflicile est, ut non veniant scandala : verumtamen * vae illi, per quem 2. véniunt. (b) Utilius est autem illi ne nasceretur f, aut lapis molaris inpositus fuisset collo illius, et projectus esset in marem;

uam ul SCan

alizet unum de pusillis istis. 3. Attendite vobis : si peccaverit (c) frater ; tuus, corripe illum : et si paenitentiam egerit, remit4. te illi. Et si septiens peccaverit in die in te, et septi

CODEX VERONENSIS.

militer mala; nunc autem hic consolatur, tu vero Cru26. ciaris. Et in his omnibus inter vos, et nos Chaos magnus stabilitus est; ut hi, qui venient hoc, transire non possint ad vos, neque imde huc transmeare.

27. Dixit autem :

Rogo ergo te Pater, ut mittas in domum Patris mei.

28. Ilabeo enim

quinque fratres, ut testctur illis, ne et ipsi veniant in locum hunc torment0— rum. 29. Et ait illi Abraham : Ilabent Moysen, et Prophetas: audiant illos.

30. Ad ille dixit :

Non, Pater Abraham : sed si quis ex mortuis resurrexerit, per

suadebit illis. 31. Ait autem illi: Si Moysen, et Prophetas non audiunt; neque si quis ex mortuis ad illos abierint, credent.

CAPUT XWII, M. Dixit (a) autem f ad discipulos suos : Impossibile est, ut non veniant scandala : verumtamen vae illi, per quem venient. 2. (b) Utilius autem fuerat illi ne nasceretur f, aut lapis molaris imponatur circa collum illius, et proiciatur in mare; quam ut scandalizet unum de pusillis istis. 3. Atlendite vobis : si peccaverit (c) frater f tuus increpa illum : et si paenitentiam habuerit, dimit4. te illi. Et si septies in die peccaverit in te, et si septies

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

€S COnverslis fuerit at te, dicens: Ago paenitentiam : remitte illi. 5. Et dixerunt Aposloli Domino : Auge nobis 6. fidem. Quibus ille dixit : Si hahueritis fidem, tanquam granum sinapis, dicetis muro huic : Eradicare, et plantare in mare : (b) et obaudisset

vobis. 7. Quis autem vestrum, habens Serwuim arantem, aut pascentem (c) oves ;, ' qui, regresso eo de agro, statim (d) dicet ; illi : Tiaiisi, et 8. recumbe : (e) sed dicet f illi : Piaepara mihi, quod cenem, et succinctus ministra mihi, donec manducem, et bibam, et p0Stea tu manducabis, et

CODEX VERCELLENSIS.

9. bibes? Numquid aget gratias (f) servo f;' quoniam fecit, (g) quae praecepta sunt M0. ei ? f Sic et vos, cum (h) feceritis f, * quae praecepla sunt, (i) dicitis ; : Servi inutilessumus: quod debuimus facere, feci

[ocr errors]

conversus fuerit ad le, dicens : Paeniteor : dimitte illi. 5. Et dixerunt illi Apostoli : Domine, adauge nobis 6. fidem. (a) Et dixit illis i : Si habueritis fidem, sicut granum sinapis, diceretis huic arl)ori moro : Eradicare, et transplantare in mare : (b) utique obaudisset f vobis, 7. Quis autem hal)eus servum arautem, aut (c) 0. . . f . . . Ceulem

de agro, (d) dicet f illi : Transi, recumbe : (e) sed dicel ; illi : Para mihi, quod cenem; et praecinge te, et ministra mihi, donec manducem, et bibam : et sic tu manducabis et

CODEX BRIXIANUS.

conversus fuerit dicens. Paenitet me dimitte illi. Et dixerunt Apostoli Domino Adauge nobis fidem. Dixit autem Dominus Si haberetis fidem. sicut granum sinapis. diceretis huic arbori moro. Eradicare. et transplanuare in mare. et oboediret vobis. Quis autem

vestrum habet servum arantem aut (c) oves î pascentem qui regresso de agro dicat illi statim Tr

mus.
11. Et factum est
dum iret in
Hierusalem,
et ipse tran-
siebat per
mediam Sa-
mariam, et Ga-
lileam, et Je-
12. richo. lngre-
diens autem
in quendam
vicum, et ec-
ce decem vi-
ri leprosi
Stelerunt,
13. a longe; et le-
vaverunt
vocem suam,
dicentes: Jesu
Magister,
miserere no-
14. bis. Et, cum
audisset il- .
los, dixit illis :
Euntes, osten-

aiisi

recumbe. sed dicit ei Para mihi quod cenem. et Ę te et ministra mihi. donec manducem et ibam. et post haec tu manducabis et bibes. Nun

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

9. hibes. Numquid graliam habet (f) servo f-, quod fecii, (g) quae sibi imperata sunt f ? 10. Non puto. Et vos, cum (h) feceritis ; quae praecepta sunt, (i) dicitis f : Servi inutiles suimus :-quod debuimus facere, fecimus. 11. Et factiim est, dum Hierusalem iret, transibat per mediam Samariam, et Galileam, et Iliericlio. 12. Et ingredienti ei in quodam castello, et ecce decem viri leprosi Steterunt 15. a longe; et levaverunt vocem, dicentes : Jesu Praeceptor, miserere no14. bis. Quos ut vidil, dixit : • Ite, ostendite

quid gratiam habet servo illi. quia fecit (g) quae praecepta sunt ei i. Non puto. Sic et vos. ciiììm féceritis omuia quae praecepla suut vobis. dicite Quia servi inutiles sumus. quod debuimus facere fecimus. Eu factum est cum iret iu Ilierusalem transibat per mediam Samariam et Galileam Et cuum ingrederetur. quoddam casuellum. occurrerunt ei. decem viri leprosi, qui steterunt a longe. et elevaverunt vocem dicentes. Jesu Praeceptor miserere nostri. Quos ut vidil. dixit illis. Euntes osten

quae sibi imperaverat f?

11. dum vadit.... per mediam Samariam, et Gali

laeam, et Jericho.

plantare in mare. Recenti manu, transportare. Mm. Morire, eradicare.... el obedire vubis.

* Et ita Gat. 5 Et ita Gat.

ILECTIONES CODICIS VlNDEB0NENSIS ABEUNTES AB EDITIONE VULGATA.

feceritis praecepta vobis.... quae debuimus. 11. dum vadit Jerusalem... per mediam Galilaeam, et Jerico. 12. Et ingressus est in quodam Castello... et ecce decem viri leprosi slelerunt. 15. miserere nobis.

21

« ElőzőTovább »