Oldalképek
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

testis venire. 22. Dicebam . . . go Judaei : Numquid occidere se habet ? quoniam dicit : Ubi ego vado, vos non potestis venire. 923. Et dicebat illis Jesus * \ os de inferioribus estis, ego de superioribus sum. Vos de hoc imundo estis, ego non sum de hoc mundo. 24. Dixi vobis quonlaim in0riemini in peccatis vestris : si enim non credideritis quoniam ego sum , moriemini in peccalis vestris. 25. Dicebant ergo illi : Tu qui es ? Ait illi Jesus : * Inilium, quod loquor vobis. 26. Multa habeo de vobis loqui, et judicare : sed qui me misit, verax est; et ego quae audivi ab illo, haec loquor in hoc 27. mundo. Et non cognoverunt quod * Patrem illis diceret 28. Deum. Ait ergo Jesus : Cuum exaltaveritis Fi

lium hominis,
tunc scietis
quod ego sum,
et a me facio
nihil, sed sicut
docuit me Pa-
ter, sic loquor :
29. quoniam is,
qui me misit,
mecum est, non
reliquit solum :
quoniam ego,
quae placent
illi, facio sem-

er. 50. Haec illo loquente, multi crediderunt in 31. eum. l)icebat ergo ad Judaeos Jesus, qui crediderunt : Si vos manseritis in verbo meo, vere discipuli mei eritis : 32. et scietis veritatem, et veritas vos 55. liberavit. Responderunt illi, quod Judaei semen Abrahae sumus, et numquam cuiquam servivimus : quomodo tu dices : Quia liberi eritis ? 54. Respondit illis Jesus: Amen, ainen dico vobis, quod omnis, qui facit pecCalum, ServuS 35. peccati est. Ser

CODEX VERONENSIS.

venire. 22. Dicebant igitur Judaei : Numquid interficiet se? quoniam dicit : Ubi ego vado, vos venire non potestis. 23. Iterum dicebat eis : Vos ex inferioribus estis, ego de supernis suum. Vos de hoc mundo estis, ego non sum de hoc mundo. 24. Dixi itaque vobis quia moriemini in peccato vestro : si enim non crediderilis ` quoniam ego sum, moriemini in peccato vestro. 25. Dicebant autem ei : Tu quis es ? Dixit autem eis Jesus : lnprimis, quia loquor vobis ; cum 26. multa habeam de vobis dicere, et judicare : sed qui me misit, verax est ; et ego quae audivi ab eo, haec loquor in hoc 27. mundo. Et non intellexerunt quoniam de (a) Deo ; Patre diceret eis. 28. !)ixit autem illis Jesus: Cum

CODEX BRIXIANUS.

exaltaberitis Filium hominis, tunc scietis quoniam ego sum, et nihil a me facio, sed sicut docuit me Pater, baec loquor: 29. et qui me misit, imecum est, et non reliquid me solum : quia ego, quae sunt' ei placita, semper facio. 30. Ilaec eo lo

queute, multi

crediderunt in eum. 51. Dicebat autem Jesus ad eos, qui crediderant ei ex Judaeis : Si vos permanseritis in verbo meo, vere discipuli mei 52. (b) estis f : et scielis veritatem, et veritas ipsa liberavibit vos. 33. Responderunt illi Judaei dicentes : Semen (c) Abraham ; sumus, et nemini umquam servivimus : quomodo tu dicis : Liberi eritis ? 34. Respondit Jesus: Amen, amen dico vobis : quia omnes, qui facit peccatum, servus (d) est ;. 55. Servus autem

stis venire Dicebant ergo Judaei. Numquid interficiet se metipsum quia dixit. Quo ego vado. vos non potestis venire. Et dixit eis Jesus. Wos de deorsum estis. ego autem de supernis sum. vos de hoc mnndo estis.Tego autem non sum de hoc mundo. Dixi ergo vobis. quia moriemini in peccatis vestris. si enim non credideritis. quia ego sum. moriemini in peccatis vestris. Dicebant ergo ei. Tu quis es. Et dixit eis Jesus. Principium quód et loquor vobis. Multa habeo de vobis loqui. et judicare. sed qui me misit. verax est. et ego quae audivi ab eo et loquor in hoc mundo. Et non inlellexerunt. quia de Patre eis dicebat. Dixit ergo eis

Jesus. Ciim exaltaveritis Filium hominis, tunc eognoscetis quia ego sum. et a me ipso nihil facio: sed sicut docuit me Pater meus. haec loquor. et qui me misit mecum est. nom me reliquit solum Pa!er. qgia ego qnae placita sunt ei. facio semper. Haec illo lóquénte. hmulti crediderunt in eum. Dicebat autem Je$us. ad eos qui ex Judaeis. crediderunt gi. Si v$ manseritis in 'verbo meo. vere discipuli mei (!) estis +. et cognoscetis veritatem, et veritas liberabit vos.Respondérunt ei Semen Abrahae snmus, et nemini serviviiiius umquam.quomodo tu dicis Quia liberi eritis. Respondit éis Jesús Amen amen dico vobis: quia oinnis qui facit peccatum. servus est peccati. Ser

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

vus autem non manet. in domo Domini in aeternum : Filius autem manet in ae36. ternum. Si Filius vos liberaverit, vere liberi erilis. 57. Scio quod (a) sement Abrahae estis : sed quaeri1is me occidere, quia serimo ineus non requiescit 58. in vobis. Ego quod vidi aput Patrem umeum, loqnor ; et vos (b) itaque i, qu-d vidistis aput Patrem vestrum, fa39. ciuis. Qui responderunt: Pater noster Abraham est. Ait illis Jesus : (c) Si Filii Abrahae essetis, opera Abrahae face40. retis f. Nunc autem quaeritis me occidere, hominem, qui veritatem locutus sum vobis, quam audivi a Deo : hoc Abraham 41. non fecit, quod * vos facitis, opera Patris vestri.

Dixerunt illi: Nos de fornicatione non sumus nati : unum hal)emus Patrem I)eum. 42. (e) Ait ; illis Jesus: Si Deus Pater vester esset, diligeretis me. Nam ego ex Deo exivi, et veni : neque enim a me veni, sed ille me 45. misit. Quare loquelam meam * non adgnoscitis ? Quia non polestis audire verl)um meuin. 44. Vos de Patre diabulo estis : et desideria Patris vestri vu . . . s . . cere. ll . . e . . . icida erat ab initio, et in veritaleIII inOm Stetit : quoniam non est veritas in illo : cum loquitur mendacium, de suo loquitur, quoniam mendax est,

' sicut el Pater

45. ejus. (f) Ego f quia veritalem dico, non cre

CODEX WERONENSIS.

Patris vestri. Dixerunt ei : Nos ex fornicatione non sunus mati : unum Patrem habemus

Filius lil)era- Deum. -
verit, vere 42. (e) Dicit ;
liberi eritis. eis Jesus:

Si Deus Pater vester esset, diligeretis utique me. Ego enim ex Deo processi, et veni : nec enim a me veni, sed ille 45. me misit. Quare loquellam meam m0ll tognoscitis? Quoniam non potestis audire verbum meum. 44. Vox ex Patre diabulo estis : et concupiscenuiam Patris vestri vultis facere. llle homicida fuit ab initio, et in veritate non stetit : quia veritas in eo non est : quando loquitur mendacium, de suis loquitur, quoniam mendax est, sicut et Pater ejus. 45. (f) Ego f quia veritatem dico vobis, non

non manet in
domo in aeter-
mum : nam Fi-
lius manet in
aeternum.
36. Si ergo vos

57. Scio quia (a)
semem ;
Abrahae
estis : et qnae-
ritis me occi-
dere, quoniam
verbum meum
non capel in
58. vobis. Ergo
quod vidi aput
Patrem meum,
hoc loquor :
et vos (b) ergo t
quae vidistis
aput Patrem
vestrum, facite.
59. Responderunt,
et dixerunt :
Pater noster
Abraham est.
Dixit autem
eis Jesus: (d)
Si Fili Abrahae
essetis, opera
utique ejus
faceretis f.
40. Nunc autem
quaeritis me
occidere, homi-
nem, qui veri-
tatehm locutus
sum vobis, quam
audivi a Deo:
hoc Abraham
non fecit.
41. (d) Sed t vos
facitis opera

CODEX BRIXIANUS.

vus autem non manet in domo in aeternum FiJius manet in aeternum Si ergo Filius vos liberaverit vere liveri eritis. Scio quia (a) semen f Abrahae estis. sed quaeritis me interficere. quia sermo meus non capit in vobis. Ego quae vidi aput Patrem meum loquor. et vos quae audistis a Patre vestro facitis. Responderunt et dixerunt ei. Paier noster Abraham est. l)icit eis Jesus. (c) Si Filii Abrahae essetis. opera Abrahae I. ceretis i. Nunc auiem quaeritis me interficere. hominem qui veritatem vobis locutus suim. quam audivi a Deo. hoc Abraliam non fecit. Wos facitis opera Patris vestri. Dixerunl itaque ei. Nos ex for

nicatione non sumus nati. unum Patrem habemus Deum. Dixit ergo eis Jesus. Si Deus Pater vester esset. diligeretis utique me. Quoniam ego a I)eo processi eu veni non enim a me ipso veni. scd ille me misit. Quare loquellam meam non cognoseitis. Quia non potestis audire sermonem meum. Vos ex Patre diaboio estis. et desideria Patris vestri vtillis facere. Ille homicida facit ab initio. et in veritate non stetit. quia non est veritas in eo. cum loquetur meudacium. ex propriis loquitur. quia mendax est et Pater ejus. Ego autem quia veritatem locutus sum vobis. non cre

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

ditis mihi.
46. Quis ex vestrum
arguet me
le peccato?
Si veritatem
dico, quare
non credi-
47. lis mihi ? Qu . .
ex Deo . . . . . . -
ba Dei audit. I-
deo vos non
creditis, qui-
a ex Deo non

estis.
48. Responderunt
Judaei, et di-
xerunt : Non
bene dicimus
quod Sama-
ritanus es tu,
* et daemoni-
um habes ?
49. Respondit Jesus:
Ego daemoni-
um non ha-
beo, sed hono-
rificabo Pa-
trem meum :
VOS me nOm
honorifica-
50. tis. Ego autem
non quaer . .
. . oriam meam :
est qui quae-
rat, et judicet.
51. Amen, amen di-
co vobis: si quis
verbum me-
um Servave-
rit, mortem
non videbit in
aeternum.
52. Dicunt illi Judaei :
Nunc cogno-
vimus quia de-

[blocks in formation]

CODEX VERONENSIS.

creditis mihi. 46. Quis ex vobis arguet me de peccato? Si veritatem dico, quare V0S inOrm (^reditis mihi ? 47. Qui est ex Deo, verba Dei audit. Propterea vos non auditis, quoniam ex • Deo non eslis. 48. Responderunt Judaei, et dixerunt ei : Nonne recte dicimus nos quia Samaritanus es tu, et daemonium habes? 49. Respondit Jesus: Έgo daemonium non habeo, sed honorifico Patrem meuim : VOS (a) dehonorifica50. tis t me. Ego auteIn nOn quaero honorem meum : est qui quaerit, et judicat. 51. Amen, amen dico vobis : si quis verbum meum servaberit, mortem non videbit in aeternum. 52. Dixerunt ei Judaei :

CODEX BRIXIANUS.

Nunc cognovi- ... ; mus quoniam . .; daemoniuim , * habes. Abraham mortuus est, et Prophetae: et tu dicis : Si quis verbum meum servaberit, non gustabil mortem. 53. Numquid tu major es Abrahae, qui mortuus est? et Prophetae, qui mortui sunt? Quem te ergo facis? 54. Respondit Jesus : Si ego honorifico me, honor meus nihil est : Pater meus est, qui honorificat me, quem vos dicitis quoniam Deus 55. vester, et non nostis eum : ego autem novi eum : Et si dixero quoniam non novi eum, ero similis vobis, mendax. Sed scio illum, et verbum ejus custodio. 56. Abraham Pater vester laetal)atur ut videret diem meum : (b) et f vidit, et -*

gitis mihi. Quis ex vobis arguet me de peccato. Si veritatem dico. quia vosT non creditis mihi. Qui est ex Deo verba Dei audit. Proterea vos non auditis. quia ex Deo non estis. Responderunt igitur Judaei. et dixerunt ei. Nonne benedicimus nos. quia Samaritanus es tu. et daemonium h:ibes. Respondit Jesus. Ego daemonium non habeo. sed honorifico Patrem meum. et vos (a) inhonoratis j nie. Ego autem non viuaero gloriam ineam. est qui quaerat et judicet. Amen amen dico vobis. si quis sermonem meum servaverit. imortem non videbit iii aeternum. Dixerunt ergo ei Judaei. Nunc

cognovimus quia daemonium habes. Abraham mortuus est. et Proplietae. et tu dicis.Si quis sermonem meum servaverit. non gustavit mortem in aeternum. Numquid tu major es Patre nostro Abraham. qui mortuus est. et Prophetae qui mortui sunt. Quem te ipsum facis. I{espondit Jesus. Si ego glorifico me ipsum. gloria mea nihil est. est Pater meus qui glorificat me. quem vos dicitis quia Deus noster est. et nescitis eu;m. ego autem novi eum. Et si dixero quia nescio eum. ero similis vobis mendax. Sed scio eum. et sermonem ejus servo. Abraham Pater vester. exultavit ut videret diem meum (b) et i vidit et ga

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

visus est. 57. Dixerunt ergo ad illum Judaei : Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham 58. vidisti ? Dixit illis Jesus : Amen, annem dico vobis, (a) ante Abraham ego sum +. 59. Tulerunl itaue lapides udaei, * ut . . . tarent in illum : Jesus igitur abscondit se, et exiit de templo.

CAPUT IX. 1. Et transiens (b) vidit ; hominem caecurn a nati2. vitate sua : et interrogaverunt illium discipuli ejus, dicentes : Rhabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejris, quod caecus natus est? 5. Respondit illis Jesus : Neque hic peccavit, neque parentis ejus : sed ut manifestetur opera Dei in 4. illo. Me oportet operari opera ejus, qui me misit, dum dies est: venit nox, quando

CODEX VERCELLENSIS.

nemo potest 5. operari. Cum sum in hoc mundo, lux sum hujus mundi. 6. Haec dicens, exspuit in terra, et fecit lutum de sputimento, et linuit oculos 7. ejus, et dixit : Walle in natatoriam (c) Siloam f (quod est interpraetatum Missus.) Abiit, et lavit, et venit videns. 8. Wicini ergo ejus, et qui videbant illum * prius quod caecus, et mendicus erat, dicebant : Nonne hic est, qui sedebat, et mendicabat ? Alii dicebant : Ilic est. 9. Alij dicebant : Similis est illi. Ipse autem dicebat : Ego Summ. 10. Dicunt illi : Quomodo ergo aperii tibi sunt nculi ? MM. Ille autem (f) respondit illis, et dixit: llomo, f qui dicitur Jesus, tetigit

CODEX VERONENSIS.

57. gavisus est. Dixerunt ergo ad eum : Quinquaginta annos nondum habes, et Abraham vidisti ? 58. Dixit eis Jesus : Amen, amen dico vobis, (a) ante Abraham ego sum f. 59. Tulerunt ergo lapides, ut mitterent in eum : Jesus vero abscondit se, et exiit de templo.

CAPUT IX.

H. Et praeteriens (b) vidit ; caecum ex nativ llalem : 2. et interrogaverunt eum discipuli sui , dicentes : Itabbi, quis peccavit, hic, aut parentes ejus, quoniam caecus natus est? 5. Respondit Jesus, et dixit eis : Neque hic peccavit, neque parentes ejus : sed ut manifestenlur opera 4. Dei in eo. Me oportet operari opera ejus, qui misit me, cum dies est : veniet enim nox, cum nemo pouerit 5. operari. Cum

sum in hoc mundo, lumen sum mundi. 6. Ilaec cum dixisset, expuit in terram, et fecit lutum de sputamento, ei superlinuit lutum super oculos illius 7. caeci, et dixit ei : Vade in natatoriam (c) Siloam f (quod interpraelatur Missus). Et perressit, et abluit se, et venit videns. 8. Vicini autem illius, et qui viderant eum antea (quoniam mendicus erat, et caecus) dicebant: Nonne hic est, qui sedebat ei mendicabat? 9. Alii dicebant : Hie est. Alii dicebant : Non est, sed similis est illi. Ille autem dicebat : Ego suum. 10. (d) Dixerunt ; ergo ei: Quomodo aperti sunt oculi 14. (e) fui? f Respondit (f) ille, et dixit: Homo, ; qui dicitur Jesus, lutum fecit, et superlinuit me,

CODEX BRIXIANUS.

visus est. Dixerunt ergo ad eum Judaei. Quinqua- potest operari.Qnamdiu in hoc mundo sum. lux sum - mundi. Ilaec cuin dixisset. expuit in terram et fecit

í£; annos nondum habes. et Abraham vidisti. ixit eis Jesus. Amen amen dico vol)is. antequam. lutum ex sputo. et superlinivit super oculos caeci. et divit ei. Vade lava in natatoria Siloae. quod inter

Abraham fieret. ego sum Tulerunt ergo lapides. ut prelatur Missus Abiit ergo et lavit et veiiit vidcns.

enim lapidarent. Jesus autem, abscondit se. et exivit de templo transiens per medium eorum. et ibat. Et Wicini ergo ejus et qui viderant eum. prius. quia mendicus erat. dicebant. Nonne hic' est. 'qui

praeteriens (b) vidit ; hominem caecum a nativitate. èt interrogaverunt eum discipuli ejus dicentes. sedebat et mendicabat. Alii dicebant. Quia liic est. Alii autem quia similis est ei. Ille veroT dicebat

Rabbi quis peccavit hic. aut parentes ejus. ut caecus nasceretur. Respondit Jesus. Neque hic peccayit. Quia ego sum. Dicebant ergo ei. Quomodo aperii neqne parentes ejus. sed ut manifestetur opera Dei * sunt tibi oculi. Respondit (f) ille et dixit Homo £; in illo. Me oportet operari opera ejus qui ne misit. dicitur Jesus. lutum fecit. et superlinivit mihi ocudonec dies est. veniet autem nox. quando nemo

CODEX CORBEIENSIS.

58. ante Abraham ego sum. 6. el superunxit illud super oculos ejus. CAp. IX. — 4. quando non potest operari. 8. Alii dicebant : Hic est.

5. Cum in hoc mundo sum, Tux sum hujus mundi. 9. Alii autem dicebant : quia similis est ei.

WARIANTES LECTI0NES.

* Gat. et Mm. ut jactarent. Vulg. ut jacerent. mendicabat? Alii dicebant : quia hic est. Alii autem : No. • Gat. anle quia.... Nonne hic est? Alii autem : Nequa- quaquam. quam. Vulg. prius quia... Nonne hic est, qui sedebat, et

[ocr errors][ocr errors]

CODEX VER€ELLENSIS.

mihi oculos, et dixit : Vade in Siloa , et abluere. Et abii, et lavi, et video. 12. Dixerunt ergo ei : Et ubi est ille ? Dicit : Nescio. 13. Adducunt autem ad Pharisaeos eum , qui fue14. rat caecus. Erat autem * sabbatum qua die lutum fecit Jesus, et aperuit oculos

ejus. 15. Iterum interrogaver. . . illum Pharisaei, quomodo visum recepit. Ad ille dixit illis : Lutum posuit in oculos meos, et abii, et lavi, et video. M6. Dicebant itaque quidam ex Pharisaeis : Hic homo non est a Deo, quod sic sabbatum n0n Setwat. (e) Alii f dicebant: Quomodo potest homo pecCalor {! talia f signa facere? Et dissensiones erant

inter illos 17. Dicebant f ergo caeco (f) illi f: Tu quid dicis de illo, quod aperuit oculos tuos? Ad ille dixit: Quod Profeta est. A8. Non (g) erediderunt t Judaei, quoniam caecus fuit et videt, donec vocaverunt parentes ejus*: 19. et interrogaverunt illos: Hic est filius vester, quem dicitis vos quia caecus natus est ? quomodo nu . . . videt ? 20. Responderunt parentes ejus, et dixerunt : Scimus quod hic est filius noster, et quoniam CaecuS natus 21. est. Quomodo aulem nunc videt, nescimus: aut quis aperuit oculos ejus, nos nescimus: - - - - - - rogate : aetatem habet ipse pro se loquatur. 22. Ilaec dixerunt

CODEX VERONENSIS.

et dixit mihi: Vade (a) in Siloam f. et ablue te. Et abii , et ablui me, et videre coepi. 12. Dixerunt autem ei : Ubi est ille ? Ait (b) illis f : Nescio. M3. Perduxerunt autem eum ad Pharisaeos, qui caecus fuerat. 14. Erat autem sabbatum qua die lutum fecit Jesus, et aperiit illi oculos. 15. Rursus igitur inlerrogabant eum Pharisaei , dicentes : Quomodo vides ? Et ille dixit eis: Lutum fecit, et imposuit super oculos meos, et ablui me in Siloam , et ecce video. 16. Dicebant autem quidam ex Pharisaeis : Homo hic non est a Deo, quod sic sabbatuum non obserbat. (c) Alii f dicebant : Quomodo potest homo peccator (d) talia f signa facere? Et dissensio

CODEX BRIXIANUS.

erat inter eos. 17. (e) Dicebant f ergo caeco ([) illi f : Tu quid dicis de eo, qui aperuit oculos tuos? Ille auteiw dixit: Quia Propheta est. 18. Non (g) credebant f Judaei de illo, qui fuerat caecus, donec vocaverunt parentes 19. ejus : et interrogaverunt eos : Hic est filius vester, uem v0S ieitis quia CaecuS natuS est? Quomodo ergo videt modo? 20. Responderunt illis parentes ejus, et dixerunt : Scimus uia hic est filius nosler, et quia caecus 21. natus est. Quomodo autem nunc videat, nescimus : aut quis ejus aperuit oculos, nos nescimus: aetatem habet, ipse pro se loquatur. 22. Haec dixerunt

los et dixit mihi. Wade lava in natatoria Siloam. Et abit. ct lahi et video. Dixerunt autem et Ubi est ille. (Qui dixit Nescio. Adducunt eum ad Pharisaeos. qni fúerat caecus Erat autem sabbatum. quando lutum fecit Jesus. et aperuit oculos ejus. Iterum ei go interrogaverunt eum Pharisaei. Quomodo vidisset. llle auiiein dixit eis Lutum imposuit mihi super oculos. et lavi et v ideo. Dicebant ergo quidam ex Pharisaeis. Hic homo non est a Deo. quia sabbatum non observat. (,) A ij ; dicebant. Quomodo potest , homo peceator (d) taliâ t signa facere. Et dissensio erat inter eos. Dicunt ergo iterum caeco. Tu quid dicis de eo.

quia aperuit tibi oculos. Ille autem dixit. Quia Profeta est. Non (g) crediderunt f Judaei de illo. quia caecus er.t et vidit donec vocaverunt parentes ejus qui viderat. et interrogaverunt eos dicentes. flic est filius vester. quein vos dicitis. quia caecus natus est. Quomodo ergo nunc videt. Responderunt autem p;irentes ejus. et dixerunt. S iimus quia hic est filius noster. et quia caecus natus est. Quomodo autem nunc videal nescimus. aut quis ei aperuit oculos. nos nescimus. ipsum interrogate aetatem habet. ipse de se loquatur. Haec dixerunt

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]
« ElőzőTovább »