Oldalképek
PDF

CODEX VERCELLENSIS.

gregabunt elec . . . . . ejus a qua . . . . ventis, a summis caelorum usque ad ultimum e0rum. 52. A ficus autem arborem discite parabolam : cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia nascuntur, scitis quia prope 55. est aestus, ita el vOS cum videritis haec omnia fieri, scitote quia prope est in januis. 34. Amen vobis dico, quia non praeteribit haec generatio, donec haec omnia 55. fiant. Caelum el lerra transibunt; verba autem mea non praeteribunt. 56. De die autem illa et hora nemo scit, neque angeli caelorum,

[merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

gabunt electos ejus a quattuor angulos caeli, a summis caelorum usque ad terminum corum. (a) Cum coeperint autem haec fieri , respicite , et levate capita vestra, quoniam adpropiat redemptio vestra f. 52. A fici autem arbore discite parabulam : cum jam ramus ejus tener fuerit, et folia mascuntur, scitis quia prope est aestas, 55. et vos cum videritis haec omnia , scitote quia prope est in januis, 34. Aimen dico vobi , quia non praeteribit haec generatio, donec om35. nia fiant. Caelum et terra transibunt ; verba VerO mea inOn praeteribunt. 36. De die autem illa vel hora nemo scit, neque angeli caelorum, (b)

nec filius i , nisi pater solus. 37. Sicut autem in diebus Noe, ita erit et adventus fili hominis. 38. Sicut erat in diebus (c) illis ; ante dilubium , manducantes, et bibentes, nubentes, et nupto tradentes usque eo die , quo intrabit in arcam, 39. et non cognoverunt donec venit diluvium, et tulit omnes : ita erit (d) adventus fili homimis. 40. Tunc duo erunt in agro : unus adsumetur, et unus relinquetur. Duae molentes ad molam : una adsumetur, et una relinque41. tur. (e) Duo in lecto : uinus adsumetur, et unus relinquetur ;. 42. Wigilate

- CODEX CORBEIENSIS. gregabunt electos ejus a quattuor ventis, a summis usque ad summa eorum. A facie autem arboris ficus discite parabolam ; quum jam ramus ejus fuerit -tener, et folia procreaverit , cognoscetis quia prope est in januis. Almen dico vobis, quoniam non praeteribit generatio haec, donec omnia fiant. Coelum et terra transibunt; nam sermones mei non praeteribunt. De die * autem illa et liora nemo scit, neque angeli * coelorum , ^ sed nec filius, nisi solus pater. Sicut autem * dies Noe, sic erit adventus filii hominis. Nam sicut erat in diebus diluvii , manducabant, bibebant, uxores dücebant, et non scierunt quod modo venit cataclysmus, et tulit omnes : ita erit adyentus filii hominis. Tunc duo erunt in agro unus adsumetur, * et alter relinquetur. b Duo erunt in lecto jacentes : unus dimittetur, et alius adsumetur. Vigilate ergo,

CODEX BRIXIANUS. gabunt electos ejus a quattuor ventis, a summis caelorum usque ad terminos eorum. Ab arbore autem fici discite parabolam. cum jam ramus ejus tener fuerit. et folia mata. scitis quia prope est aestas. ita et vos cum videritis haec omnia fieri scitote. quia prope est ad januis. Amen dico vobis quia i\on praeteribit haec generatio donec omnia fiant. Caelum et terra transibunt. verba autem mea non praeteribunt. De die autem illa et hora, nemo scii. neque angeli caelorum (b) neque filius ; nisi pater méus solus. Sicut autem in diebus Noe ita erit et adventus fili hominis. Sicut enim erant in diebus (c) illis ; am , te diluvium manducantes et bibentes. hubentes. et nuptum tradentes. usque in diem quo introivit Noe in arca et non cognoverunt. doneô venit dilluviu:a et perdidit omnes. ita erit et adventus filii hominis..... Tunc. duo erunt in agro unus adsumetur et unus relinquetur. Duae molentes in mola una adsumetur et alia relinquetur. (e) Duo in lecto uno. unus adsumetur et alius relinqüétur. ; Wigilale ergo.

VARIANTES LECTI0NES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

: autem et hora * coelorum. a, nisi

[ocr errors][merged small]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors]

CODEX VERCELLENSIS.

. . . ia nescitis - - - - - . . . hora Dominus corde. . . . . . veSter ven- Mor. . . . . . . turuS est. cit dominus 43. Illud autem - - scitote, quoniam si sciret pater familias qua suos, manduhora f. . . . . (a) e- care autem nit, i vigilaret • - - - - - utique, et non - - - - - - sineret perfodiri domum 44. suam, Ideo et ¥0S eS!0te parali : quia nescitis qua hora filius hominis venluruS eSt. 45. Quis nam est • fidelis servus, et prudens, quem conslituit dominus super familiam suam, ut det illis ci.. m

[ocr errors]

49. perc.. . . . . COnSetw0S

- - - - - - - .

. . . . . . . . (b) 1. erunt obviam

niet ; sic faci- sponso, et spon

entem. Sa€• • • • • . . .

47. Amen dico vo- - - - - - - - bis, quoniam • • • • • • • • super omnia - - - - - - - bona sua cons- - - - - - - - tituet eum. - - - - - - - 48. . . . . dixe- - • - - - - - rit mal. . . . ille - -

CODEX CORBEIENSIS.

quia nescitis qua hora Dominus vester venturus est. lllud autem scitote, quoniam si sciret paterfamilias qua hora fur venturus esset, vigilarel utique, et non sineret * perfodere domum suam. ldeo et vos estote parati : * quia nescitis qua hora filius hominis venturus est. * Quisnam est fidelis servus, et prudens, quem constituit dominus suus supcr familiam suam, ut det illis cibarium in tempore. Beatus est servus ille , quem veniens dominus ejus , invenerit ita facientem. Amen , dico vobis, quoniam super omnem substantiam suam constituet eum. Si autem dixerit servus ille in corde suo : Tardat dominus meus venire ; el incipiet percutere conservos suos, manducet autem el bibal cum ebriis : venit dominus servi illius, die qua nescit, et hora qua non sperat, et findel eum , partemque ejus ponet cum publicanis, illic erit fletus, et stridor dentium. Tunc simile * aestimabitur regnum coelorum decem virginibus : quae * acceptis lampadibus suis, exierunt in obviam sponso, el sponsae. Quinque autem ex eis ° fatuae, et quinque prudentes : " stultae autem, acceptis lampadibus , non

[blocks in formation]

quia nescitis. qua die Doininus vester venturus est. Illud aulem scitote quia si sciret pater familias qua hora fur (a) venit ; vigilaret utique et non sineret. perfodiri domum suam. Ideoque et vos estote parat!. ijuia hora qua nescitis. filius hóminis venturus est.Quis iiam est fidelis servus et prudens. quem constituit d0minus ejus supra familiám suam uii det illis cibum in temporé. Beaius ille servus. quem convei:erit dominus ejus invenerit facientem sic. Amen (lico vobis. quia super omnia bona sua constituet eum. Si autem dixerit m;ilus servus ille in corde suo. Moram facit dominus meus venire. et incipiet percutere conservos suos. mandycet autem et bibat cum el)riosis, veniet dominus servi illius in die qua non sperat. et hora qua ignorat et dividet eum partesque ejus. p0nel cuim hypocritis. illic erit fleius et `stridor dentium. Tunc simile erit regnum caelorum decem virginibus quae accipientes lampadas suas exierunt obviam sponso. et sponsae. Quinque autem ex eis erant prudentes. et quinque fatuae. sed quinque fatuae. acceptis lampadibus (a) suis ';.

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

CODEX VE[80ELLENSIS.

[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

sumserunt oleum secum in vasis : prudentes ' vero tulerunt oleum secum. Tardante autem sponso fatu e obdormierunt. Media autem nocte clamor faetus est: Ecce sponsus venit, ite in obviam ei. Tunc surrexerunt omnes illae virgines, et composuerunt lampades suas. Stultae autem dixeruiit prudentibus : Date nohis de oleo vestro: quia lampades nostrae extinguuntur. Responderunt prudentes, et dixerunt : Ne forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius ad vendentes, et emite vobis.* Illae autem dum vallunt emere, veiiit sponsus: et quae paratae erant, intraverunt cum eo ad nuptias, et * clausae sunt januae. Novissime vero veniunt et * caeterae virgines, dicentes: Domine, Domine, áperi nobis. At ille respondens ait : Amen dico vobis, * quia nescio vos. Vigiiate itaque, quia nescitis diem, neque horam. Sicut enim homo * peregre profectus, vocavit servos suos, et tradidit illis substantiam suam : Uni dedit talenta quinque, alii autem duo, altero vero unum, unicuique secundum virtutem suam, et profectus est. " Et continuo abiit qui quinque talenta acceperat, operatus

- - - - - - - - - - - - - -

non sumpserunt oleum Secum : 4. prudentes vero acceperunt oleum in vasis suis ciim lampadibus (a) suis f. 5. Mora autem sponso faciente dormitaverunt omnes, et dormierunt. 6. Media autem nocte clamor factus est : Ecce sponsus venit, surgite obviam ei. 7. Tunc surrexerunt 0mneS illae virgines , et acceperunt lampades suas. 8. Fatuae autem sapientibus dixerunt : Date nobis de oleo vestro : quia lampades nostrae extinguuntur. 9. Responderunt prudentes, dicentes : Non : me forte non sufficiat nobis et vobis, ite potius ad vendentes, et emite vobis. 10. Dum eunt emere , venit sponsus : et quae paratae

erant, intraverunt
cum eo in
nuptias, et
clusa est

janua.
M M. Nobissimae ve-
niunt (b) relique f ,
virgines, dicentes :
Domine, Domine
aperi nobis.
12. Ad ille res-
pondens ait :
Amen dico
vobis, quod
nescio vos.
13. Wigilate ita-
que, quia
nescitis diem,
neque horam.
14. Sicut enim
homo pere-
gre afuturus,
vocabit ser-
vos suos,
et tradidit
illis bona

sua :
15. Et uni de-
dit quinque
talenta, alii
autem duo,
alii vero
unum, uni-
cuique secun-
dum propriam
virtutem (c)
suam t, et
profectus est.
16. Continuo
abiit qui
quinque ta-
lenta acce-
perat, et
operatus est

[ocr errors]

non sumserunt oleum secum. prudentes vero. acceperunt oleum in vasis suis cum lampadibus. M iram autem facientem sponso. dormitaverunt omnes. el dormierunt. Media autem nocte clamor factus est. Ecce sponsus venit. exite obviam ei. Tun*. surrexerint omnes virgines illae. et ornaverunt lampalas suas. Fatuae autëm. sapientibus dixerunt. l);ite nobis de oleo vestro. quia lampadae nostrae. extiiiguntur. Responderunt prudentés dicentes. Ne forte iion sufficial' nobis et vóbis ite potius ad vendentes et emite vobis. I)um autem irent. emere venit spolisus. et quae paratae erani. intraverunt cum eo ad nuptias. et clausa est janua. Postea antem vegeruht (b) relique f virgines dicentes. Domine Domine aperi iiobis. Qüibus respondens dixit. Amen dico vobis quia non novi vos. Vigilate ergo quoniam nescitis diem neque horam. Sicut enim hoino pe££gre proficiscens. voeavit servus suos. et trádidit illis $ub$tantiam suam. Et uni dedit quinque talenta. alii autem duo. alii vero unum. unicuique autem. secuudum propriam virtutem. et profectus est. Statim autem abiit. qui quinque talenta acceperat, et ope

VARIANTES LECTIONES CODICIS MS. S. GERMANENSIS.

N * autem sumpserunt, etc., ut Vulg. usque, el dixerunt:

e
* Dum autem irent
* clausa est janua

• reliquae

* vobis, nescio • homo proficiscens, etc., ut in Vulg. 7 statim abiit

[ocr errors][ocr errors]

in eis, et lucratus est alia 17. quinque. Similiter et qui duo acceperat, lucratus

48. est in eis alia duo.

Qui autem unum talentum acceperat, (a) foditi in terram, el abscondit pecuniam domini 19. sui. Post multum vero temporis venit dominus servorum illorum, et posuit rationem cum 20. eis. Et accedens qui quinque talenta acceperat, posuit alia quinque talenta, dicens : Domine, quinque talenta mihi tradidisti, ecce alia quinque quae superlucratus Sum. 21. Ait illi dominus ejus : Euge bone serve, et fidelis, quia super pauca

CODEX VERCELLENSIS.

fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in gaudium domini tui. 24. Accedens autem qui uuum talantum acceperat, ait : Domine, sciebam quia homo durus es, metes ubi non seminasti, et congregas ubi non 25. sparsisti : et timens abii, et abscondi talentum tuum in terra : ecce habes quod tuum est. 26. Respondens autem dominus ejus, dixit ei : Serve nequa, et piger, sciebas quod melo, ubi non semino, et cong*' ubi non 7. spargo : oporfuit ergo te committere pecuniam meam nuinmulariis, et veniens ego

CODEX VER0NENSIS.

in eis alia quinque. 17. Similiter qui duo accepit, lucratus est in eis alia duo. 18. Qui autem unum talentum accepit, (a) fodit j in terram, et abscondit pecuniam domini sui. 19. Post multum vero temporis venit dominus Servorum illorum, et posuit rationem cum eis. 20. Et accedens qui quinque talenta acceperat, optulit alia quinque super talenta, dicens : Domine, quinque talenta mihi dedisti, ecce alia quinque superlucratus sum. 21. Ait illi dominus ejus : Euge bone serbe, et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, (intra in gaudium domini tui.)

22. Accessit autem qui duo talenta acceperat, et ait : Domine, tradidisti mihi duo talenta, ecce alia duo lucratus sum. 25. Ait illi dominus ejus : Euge serbe bone, et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis, super multa te constituam, intra in audium domini tui. 4. Accedens autem qui unum talentum acceperat, ait : Domine, scio quia homo austeris es, metis ubi non seminasti, et congregas ubi non sparsisti ; 25. et timens abii, et abscondi talentum tuum in terra : habes ecce quod tuum est. 26. Respondens autem dominus ejus, dixit ei : Serve male, et piger, sciebas quod meto, ubi non semino, et congrego ubi non 27. sparsi: oportuit ergote comimittere pecuniam nummulariis, et veniens ego cum

CODEX CORBEIENSIS. est in eis, et lucratus est alia quinque. Similifer et qui duo acceperat, lucratus * est in eis alia duo. Qui aulem unum talenium acceperat, fodiit terram , et al)scondit pecuniam domini sui. Post multum vero temporis venit dominus servorum illorum , ut acciperet ab eis rationem. Et accessil qui quinque talenta acceperat, et obtulit alia quinque talenta, dicens : Domine , quinque talenta mihi dedisli , ecce alia quinque * adquisivi. Et ait illi dominus suus : Euge serve bone, et fidelis, quoniam in minimo fuisti lidelis, super major , te constituam, intra in gaudium domiii 1ui. Et cum accessisset is qui duo talenta acceperat , ait : Domine, duo talenta mibi dedisti , ecce duo alia talenta adquisivi. Ait illi douiuus ejus : Euge serve bone, et fidelis, quoniam in modico fuisti fidelis, super majora te con- tituam, inlra in gaudium domini tui. Accedens autem et qui unum talentum acceperat, ait : Domine, scieb;im 1e durum hominem esse , metis ubi non seminasti , et colligis mbi non dispersisti : * timens ergo abii, et abscondi talentum tuum in terra : * ecce habes quod tuum esl. Cui respondens dominus suus, dixit : Serve nequa, et piger, seiebas me metere, ubi non seminavi, et colligere ubi non dispersi : oportuit ergo te * dare pecuniäm meam nummulam , et * ego veniens

CODEX BRIXIANUS.

ratus est in eis. et lucratus est alia quinque talenta. Similiter. et qui duo acceperat. lucratus est alia duo. Qui autem unum talentum acceperat. abiit et fodit in terram et abscondit pecuniaín domini sui. Post multum vero tempus venit dominus servorum illorum. et posuit raditionem cum eis. Et accedens qui quinque talenta acceperat. obtulit alia quinque ialenta dicens. Domine quinque talenta mihi tradidisti. ecce alia quinque superlucratus sum. Et ait illi dominus ejus. Euge serve bone et fidelis, quia super pauca fuisti fidelis simper multa te constituam intra in gaudium domini tui. Accedens autem et qui duo talenta acceperat dixit. I)omine duo talenta tradidisti mihi. ecce alia duo talenta superlucratus sum. Ait illi dominus ejus. Euge serve bone et fidelis. quia super pauca fuisli fidelis. super mulla te coustituam. intra in gaudium domini tui. Accedens auteim. et ille qui unum talentum ac eperat ait. Domine. scio te. quia homo durus es. melis. ubi non seminasti. et congregas ubi non sparsisti . et timens abii. et alscondi talentum tuum in terram. ecce habes quod tuum est. Respondens autem dominus dixit ei Serve male et piger. sciebas quod meto ubi non semino. et colligo ul)i non sparsi. 0portuit ergo te. committere pecuniam meam nummulariis. el veniens ego. cum

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

CODEX VERCELLENSIS,

recepissem usuris quod meum €St. 28. Tollite itaque ab eo talantum, et date ei qui habet decem talan29. [a. 0mni enim habenti dabitur : ei autem qui non habet, et quod (a) habet ;, auferetur 30. ab eo. Et nequam servum (b) proicite foras ; in tenebras exteriores : illic erit fletus, et stridor dentium. 31. Cum autem venerit filius hominis in majestate sua, et Omnes angeli Cum eo , tunC sedebit super sedem majestatis suae : 32. et congregabuntur ante eum 0mnes gentes, et separavit eos ab invicem,

. - - - -

[merged small][merged small][ocr errors]

CODEX VERONENSIS.

usuris recepissem quod meum est. 28. Tollite itaque ab eo talentum, et date ei qui habet x. talenta. 29. 0mni enim habenti dabitur, et abundabit : ei autem qui non habet, et quod (0) liabet ;, auferetur ab eo, 30. Et nequam servum (b) proicite foras i in tenebras exteriores : ibi erit fletus, et stridor dentium. 21. Cum autem venerit filius hominis in majestate sua , et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem majestatis suae : 52. et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invicem . 35. sicut pastor segregat oves ab aedis el statuet

(c) oves f ad dextris suis, aedos autem ad sinistris. 34. Tunc dicet rex his, qui ad dextris ejus sunt : Beiuite benedicti Patris mei, possidete paratum vobis regnum a constitutione mundi. 55. Esurii enim et dedistis mihi manducare : sitivi, et dedistis mihi potum : 56. ospes eram , et collexistis me : nudus, et operuistis me: infirmus, et visitastis me : in carcerem eram , et venistis ad me. 37. Tunc respondebunt ei justi , dicentes : Domine, quando te vidimus esurientem, et pavimus

CODEX CORBEIENSIS.

exegissem illam cum usuris.Tollite * ab illo talentum, et date ei qui habet decem talenta. Omni enim habenti dabitur *: ei autem qui non habet, et quod * a habet, auferetur ab eo. Et* servum nequa projicite foras in temebras exteriores m : ibi erit fletus, et stridor dentium. Quum autem venerit filius hominis in majestate sua, et omnes angeli cum eo, tunc sedebit super sedem majestatis suae : et congregabuntur ante eum omnes gentes, et separabit eos ab invio eim , sicut pastor segregat oves ab hoedis : et statuet oves ° ad dexteram siiam , hoedos autem ad sinistram. Tunc dicet ° eis, qui ad dexteram ejus sunl : Venite benedicii Patris mei, possidete paratum vobis regnum b ab " origine mundi. Esurivi enim , et dedistis mihi manducare : sitivi, et dedistis mihi bibere : hospes * fui, et collegistis me : nudus, et texistis mé : infirmus fui, et visitasiis me : in carcere ° fui, et venistis ad me. Tunc respondebuut ei justi, dicentes : Domine, quando te vidimus esurientem, eu pavimus;

CODEX BRIXIANUS.

usu is utique recepissem quod meum est. Tollite itaque ab eo talentum et date ei qui habet decem talenta. Omni enim habenti dabitur et abundabit ei autem qui non habet et quod videtur habere auferetur ab eo. Et inutilem servum proice in tenebras exteriores. illic erit fletus et stridor dentium . . . Cum autem veuerit filius hominis in majestate sua. et omnes samcti angeli cum eo. tunc sedebit super sedem majestatis suæ. et e congrabuntur ante eum omnes gentes. et seperabit eos ab invicem sicut pastor segregat oves ab haedis. et statuet. (c) oves j a dexlris suis haedos antem a sinistris. Tunc dicet rex his qui a dextris ejus erunt Venite benedicti I'atris mei. possidete regnum paratum vobis a constitutione mundi. Esurivi enim et dedistis mihi manducare. sitivi. et potastis me. hospes eram. et collegistis me. nudus. et cooperuistis me. infirmus fui.et visitastis me. in carcerem fui et venistis ad me. Tunc respondebunt ei justi dicentes Domine. quamdo te vidimus esurientem et pavimus

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]
« ElőzőTovább »