Oldalképek
PDF
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][graphic]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

A GANZUL ROMÁNCZ-KÖR.)

Azok között, tekintetes akadémia, kik e diszes körben – mint a mostani alkalommal én is – első ízben jelentek meg a felolvasó asztalnál, bizonyára nem egy volt, ki szavait ne azzal kezdte volna: hogy e szerencsét nem tekintheti már megszerzett érdemei jutalmának, hanem igen is a megválasztó testület részéről jövő gyámolitó serkentésnek, még ezután elérendő érdemek megszerzésére. Végig tekintve valóban igen gyér eredményt felmutató eddigi irodalmi pályámon, lehetetlen, hogy ne ugyanezen gondolat támadjon az én lelkemben is, melynek kifejezésére hasonló szavakat kell alkalmaznom. Csakhogy, – bár a nyilatkozat egyenlő: magokban a nyilatkozókban mégis igen nagy a különbség; mert a mig ugyane szavakat tiszteletre méltó szerénység adá egyebek ajkaira, a mi már magában véve is érdem: addig e nyilatkozat az én részemről csakugyan semmi egyéb, mint a kellő érdemigen érzett hiányának őszinte és nyiltszivü bevallása. Igy tehát – a mit mások bátran tehettek – én, az irányomban nyilvánult bizalomért még köszönetet is csak félve merek mondani, mert gyengeségem érzetében nem alaptalan azon aggodalom, vajon e megtiszteltetés nem sokkal nagyobb előlegezés-e, semmint azt még a jövő is képes lenne valaha beváltani.

S ezen aggodalmamnak nem eloszlatására sőt épen megerősitésére szolgál jelen legelső értekezésem is, mely nem dicsekedhetik az eredeti dolgozatok ajánlatos önállóságával, ha

*) Műforditások spanyolból, irodalomtörténeti és széptani

jegyzetekkel kisérve; mint székfoglaló felolvastatott a m. tud. akadémia 1873. máj. 5-én tartott ülésében.

Budapesti szemle. Harmadik kötet. 1873. 1

« ElőzőTovább »