Oldalképek
PDF
ePub
[blocks in formation]
[ocr errors][merged small]

Lap

1

57

91

AP82

B8
TART AL O M.

ser.3

V. 3

V. SZÁM.
A GANZUL ROMÁNCZ-KÖR.

Győry Vilmostól
MARCO POLO ÉS KÖNYVE. Sámi Lajostól .
A CHOLERÁRÓL. – Iinre Józseftől.
A KISEBBSÉGEK KÉPVISELETE. – Schiller Zsigmondtól
BRET HARTE BESZÉLYEI. 1. Idyll Vörös Odvon. II. Az Orditó tanya

szerencséje. III. A ferbliházi száműzöttek. Belényesi Gábortól
KÖLTEMÉNYEK. Akkor és most. Gyulai Páltól. Milton Elvesztett

paradicsomából. Jánosi Gusztávtól.
AZ 1626-IKI POZSONYI BÉKE UTÁN. - Garádytól
SARDOU ÉS FEUILLET. Etienne után y.-t.
ÉRTESITŐ. Dapsy L. A geologia alapvonalai. St. F. Somogyi A.

Régi magyar énekek

126

158

189

199

212

[ocr errors]

220

VI. SZÁM.

225

277

.

291

321

343

369

WALTER SCOTT. Carlyle után Baráth Ferencztől .
BISTICCI VESPASIANO JANUS PANNONIUSRÓL ÉS GYÖRGY
KALOCSAI ÉRSEKRŐL.

Pulszky Ferencztől
AZ ANGOL MUNKÁS OSZTÁLY HELYZETE. — Szathmáry Györgytől
AZ ÁLTALÁNOS MECHANIKAI ALAPELVEKNEK FEJLŐDÉSI

TÖRTÉNETE I. König Gyulától.
DARIEN. Egy lap Anglia történetéből. Macaulay után Szász Károlytól
KÖLTEMÉNYEK. Elmerülök. Lévay Józseftől. A halász. Göthe bal-

ladája. Szász Károlytól
BÉCS ÉS A VILÁGTÁRLAT 1873-BAN. I. – Finály Henriktől .
NEMZETI SZINHÁZ: Szigligeti és ujabb szinmüvei. Gyulai Páltól
THIERRY POSTHUMUS MÜVE. A Revue des deux Mondes után H. S.
A RÉGI ZSIDÓ VILÁG ÉS AZ EGYÉNI SZABADSÁG ESZMÉJE. —

Freisinger Lajostól,
ÉRTESITŐ. Richter H. M: Die leitenden Ideen und der Fortschritt

in Deutschland von 1860 bis 1870. B. Zs. · Matlekovics Sándor:
A kereskedelem története. Gy. — E. Frischauf: Absolute Raumlehre
nach Joh. Bólyai bearbeitet.

Családi olcsó könyvtár .

372

.

[blocks in formation]

A GANZUL ROMÁNCZ-KÖR.')

Azok között, tekintetes akadémia, kik e diszes körben mint a mostani alkalommal én is - első ízben jelentek meg a felolvasó asztalnál, bizonyára nem egy volt, ki szavait ne azzal kezdte volna : hogy e szerencsét nem tekintheti már megszerzett érdemei jutalmának, hanem igen is a megválasztó testület részéről jövő gyámolitó serkentésnek, még ezután elérendő érdemek megszerzésére. Végig tekintve valóban igen gyér eredményt felmutató eddigi irodalmi pályámon, lehetetlen, hogy ne ugyanezen gondolat támadjon az én lelkemben is, melynek kifejezésére hasonló szavakat kell alkalmaznom. Csakhogy, bár a nyilatkozat egyenlő: magokban a nyilatkozókban mégis igen nagy a különbség; mert a mig ugyane szavakat tiszteletre méltó szerénység adá egyebek ajkaira, a mi már magában véve is érdem: addig e nyilatkozat az én részemről csakugyan semmi egyéb, mint a kellő érdem igen érzett hiányának őszinte és nyiltszivü bevallása. Igy tehát – a mit mások bátran tehettek – én, az irányomban nyilvánult bizalomért még köszönetet is csak félve merek mondani, mert gyengeségem érzetében nem alaptalan azon aggodalom, vajon e megtiszteltetés nem sokkal nagyobb előlegezés-e, semmint azt még a jövő is képes lenne valaha beváltani.

S ezen aggodalmamnak nem eloszlatására söt épen megerősitésére szolgál jelen legelső értekezésem is, mely nem dicsekedhetik az eredeti dolgozatok ajánlatos önállóságával, ha

1) Műforditások spanyolból, irodalomtörténeti és széptani jegyzetekkel kisérve; mint székfoglaló felolvastatott a m. tud, akadémia 1873. máj. 5-én tartott ülésében.

Budapesti szomle. Harmadik kötet. 1873.

1

« ElőzőTovább »