Oldalképek
PDF
ePub

EXAMINATION FOR THE BERKELEY MEDALS.

ODYSSEY OF HOMER.

MR. STACK.

Translate accurately the following passages :--
I. Beginning, ένθα δύω νύκτας δύο τ' ήματα κύματι πηγή, κ. τ. λ.
Ending, εξ ομόθεν πεφυώτας: ο μεν φυλίης, ο δ' ελαίης.

ν. 388-477. 2. Beginning, αυταρο τάμνετο δούρα: θοώς δε οι ήνυτο έργον, κ. τ.λ. Ending, μοχλοίσιν δ' άρα τήν γε κατειρυσεν εις άλα διαν.

V. 243-26. 3. Beginning, αι δ' ιστούς υφόωσι και ήλάκατα στρωφώσιν, κ. τ.λ. Ending, παντοίαι πεφύασιν, επηετανών γανόωσαι.

vii. 105-128.

1. Write a brief sketch of the history of Homeric criticism.

2. In the discussion of the question as to the authorship of the Iliad and Odyssey, much stress is laid on the comparison of the theology of the two poems ?

3. Estimate the value of the argument which proceeds on the difference in the states of social life represented, and give illustrations.

4. State the argument founded on the difference of language in the two poems. Give examples and illustrations.

5. Point out the leading points of difference which appear in the comparison of the Homeric and Hesiodic schools of poetry.

ODYSSEY OF HOMER.

DR. INGRAM.

Translate the following passages into English 1. Beginning, τον δ' ότε πίνοιεν μελιηδέα οίνον ερυθρον, Ending, ουδ' άρ' έμελλ' ετέροισι φανείς ερατεινός έσεσθαι.

ix. 208-230. 2. Beginning, 'Αλλ' ότε δή την νήσον έλείπομεν, ουδέ τις άλλη, κ. τ.λ. Ending, έζόμενος δ' επί τοις φερόμην ολοοίς ανέμοισιν.

xii. 403-425. 3. Beginning, Ως άρα φωνήσας κέασε ξύλα νηλεϊ χαλκω: κ. τ.λ. Ending, αργιόδοντος υός κύδαινε δε θυμόν άνακτος.

xiv. 418-438.

1. Consider the geographical expressions and indications in the Iliad and Odyssey, in relation to the question of the unity of their authorship.

Ναιετάω δ' Ιθάκην εύδειελον: αμφί δε νήσοι
Πολλαι ναιετάουσι μάλα σχεδόν άλλήλησι,
Δουλίχιόν τε, Σάμη τε, και υλήεσσα Ζάκυνθος:
Αυτή δε χθαμαλή πανυπερτάτη είν άλι κείται

Πρός ζόφον, αι δε τ' ανευθε πρός ήώ τ' ήέλιόν τε.
α. Explain ευδείελον.
b. What is the difficulty respecting Dulichium ?
C. And what respecting the situation of Ithaca ?

3. Give the substance of Buttmann's philological remarks on the following sentences :α. Τη τόδε φάρμακον εσθλόν, έχων δ' ες δώματα Κίρκης

"Έρχευ. 6.

αδινόν μυκώμεναι αμφιθέουσι Μητέρας. c. Τόσσην ηλίβατον πετρην επέθηκε θύρασιν. 4. Και παρέθηκ' ετέροισιν, αποξύναι δ' εκέλευσα. 6. Κλαιόντεσσι δε τoίσιν επήλυθε νήδυμος ύπνος. f. Ήε φιλόξεινοι, και σφιν νόος εστί θεουδής. 9.

χερσίν άωτου θεσπεσιόιο Νωλεμέως στρεφθείς έχόμην.

“ Plato expels Homer from his republic on account, amongst many others, of a well-known passage in the Odyssey." What is the passage here spoken of ?

5. State and criticize the canon laid down by Dr. F. Thiersch concerning the digamma in such cases as the following :

εις Ιθάκην ουδ' είδες ένα μεγάροισι γυναίκα
τεθνάσιν" τιμήν δε λελόγχασίσα θεοίσι.

ODYSSEY OF HOMER.

MR. ABBOTT.

Translate the following passages into English :I. Beginning, Νύν μεν δή μάλα πάγχυ κακός κακόν ήγηλάζει: κ. τ.λ. Ending, Πλευραι αποτρίψουσι δόμον κάτα βαλλομένοιο.

XV. 217-232. 2. Beginning, Αυτίκα λαμπτήρας τρείς έστασαν εν μεγάροισιν, κ. τ.λ. Ending, Αυταρ εγώ τούτοισι φάος πάντεσσι παρέξω.

Σvi. 3ο6-316. 3. Beginning, 'Aλλά και ως ερέω, ώς μοι ινδάλλεται ήτορ, κ. τ.λ. Ending, 'Η μεν πολλαί γ' αυτόν έθηήσαντο γυναίκες.

Σvii. 224-235.

4. Beginning, "Ως φάτο Τηλέμαχος μνηστήρσι δε Παλλάς Αθήνη, κ.τ.λ. Ending, Ουρανού εξαπόλωλε, κακή δ' επιδέδρομεν αχλύς.

Xviii. 347-357. 5. Beginning, Ως άρ' εφώνησεν τη δ' άπτερος έπλετο μύθος, κ. τ.λ. Ending, Νωμά ένθα και ένθα κακών έμπαιος αλήθης.

xix. 386-40ο. 6. Beginning, Ως άρ' έφη και πείσμα νεώς κυανοπρώροιο, κ. τ.λ. Ending, Χείράς τ' ήδε πόδας κόπτον, κεκοτηότι θυμώ.

XX. 465-777. 7. Beginning, "Ω γύναι, ή μάλα τούτο έπος θυμαλγές έιπες, κ. τ.λ. Ending, 'Εκ δ' ετάνισσα ιμάντα βοός, φοίνικι φαεινόν.

Χxiii. 183-201. 8. Beginning, Τον δ' οίον πατέρ' εύρεν εκτιμένη έν άλωή, κ. τ.λ. Ending, "Η πρώτεξερέοιτο, έκαστά τε πειρήσαιτο.

Χxiv. 225-237.

1. Give some account of the Greek commentators on Homer.

2. What reasons have been assigned for the rejection of the vecúta in the twenty-fourth book? Where did the Grecian Odyssey terminate, according to Aristarchus ?

3. The latter books contain several instances of what has been called the irony of Homer?

4. What is the connexion of the following circumstances with the development of the plot :

a. The recognition by Euryclea :

b. The occurrence of the feast of Apollo on the day of slaughter of the victors ?

5. The last of the passages given above exemplifies a characteristic feature of Homer's ethical mechanism, noticed by Moore ?

6. Explain the peculiarities in Homer's use (a) of intransitive verbs, (6) of the conjunctive mood.

7. Write notes on the words επίχεις, εννέωρος, ήρα, κίσκετο, λέγως νόμος, ουλος.

MR. STACK.

Translate the following passage into Homeric hexameters :-
Beginning, Deep in the shady sadness of a vale, ...
Ending, Was, with its stored thunder, labouring up.

KEATS, Hyperion. EXAMINATION FOR THE DEGREE OF BACHELOR IN

MEDICINE.

ANATOMY AND PHYSIOLOGY.

PROFESSOR MÓDOWEL. 1. Describe and contrast active and passive muscular contractility; and enumerate the stimuli which produce muscular action.

2. Describe briefly the chemical changes which take place in respiration.

3. Trace the sixth cerebral from its origin to its termination, and describe its relations.

4. Enumerate the relations of the superior vena cava.

5. Enumerate the fissures of the liver, and mention the objects contained in each of them.

SURGERY.

DR. SMITH.

1. Describe the areolar tumour of the breast, and its appropriate treatment.

2. There are three distinct forms of parotid inflammation; mention the seat of the disease in each. Under what circumstances does critical abscess occur in the parotid gland ?

3. Describe the operations of Desault and Béclard for the cure of fistula of Steno's duct.

4. Mention the causes of paralysis of the muscles of the shoulder. What method has been suggested, and by whom, of ascertaining whether it is likely to be followed by atrophy of the affected muscles or not?

5. Mention the characters of that form of bubo which Mr. Colles has described as being best treated by minute doses of mercury.

PRACTICE OF MEDICINE.

DR. BANKS.

1. What are the cerebral symptoms which may arise from saturnine intoxication ?

2. What are the points of resemblance between acute phthisis and typhoid fever ? -and in what respects do they differ?

3. What symptoms are common to Oriental plague and typhus fever?

4. What are the forms of psychical disturbance which sometimes occur after typhoid fever ?

5. In which form of continued fever is jaundice most frequently met with ?

6. When jaundice occurs in typhus fever, what influence has it on our prognosis ?

INSTITUTES OF MEDICINE.

PROFESSOR LAW.

1. What are the chief differences between the pathological views of the Vienna School represented by Rokitanski, the Berlin School represented by Virchow, and the French School represented by Cl. Bernard ?

2. What is Garrod's experiment for the diagnosis of gout?

3. What are the structures chiefly affected in rheumatism, and what in gout ?

4. From the structures affected, are we to infer that rheumatism and gout are distinct diseases, or that they are modifications of one and the same disease ?

5. What proof is there that the diminution of size of the liver in cirrhosis is due to actual atrophy, and not to mere condensation or compression of the organ?

6. Which are the distant organs that suffer from heart disease ?-and what are the lesions that accrue to these organs from such disease?

MATERIA MEDICA.

DR. OSBORNE.

1. Give the systematic and popular names of indigenous purgatives, astringents, and aromatics, and the best modes of preparing them for internal use.

2. State the first perceptible effect of mercury, and the changes produced by it on the blood when long continued.

3. State the substances by the application of which to the skin it is in your power to produce—ist, erythema; 2nd, vesicles; 3rd, pustules.

4. Corrosive sublimate and arsenic, considered as poisons, are contrasted—first, by the rapidity of their action; secondly, by the peculiarity of the vomiting produced; and, thirdly, by some concomitant symptoms?

5. The dose of corrosive sublimate, and the first symptom of irritation of the stomach produced by it?

6. By what secretions derived from the digestive apparatus of other animals have attempts been made to assist the process of digestion in the human subject ?

MIDWIFERY.

DR. CHURCHILL.

1. Mention the various enlargements of the abdomen which may be mistaken for pregnancy; with the differential diagnosis of each.

« ElőzőTovább »