Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

a|-ob. Sequitur rb dtr/juov, capul. Vs. 8. 9. est Gui mutua data pecunia sit, nescio; fortasse reiTioXtdbog et noXidbog xai N«t*)?, quarum separatae in publicae (cf. n. 76.): sed etiam privatos et exterarce pecuniae olim fuerant (cf. Introductionem nas civitates ex templorum aerariis mutuam pecuhuius classis). Vs. 12. apertum est iratri roig Stolg. niam accepisse docet n. i58.

[ocr errors]

Fragmentum tituli O-toi%v\8ov scripti, sed a Fourmonto haud satis accurate delineatum; certe lacunae aliquoties debent maiores poni, quam quas Fourmontus notavit; et vs. 3o. fortasse una littera in sinistram movendus est, et sic deinceps ceteri, ita ut EPI vs. 3o. sit sub EPI vs. 6. etsi res non tam certa, quam olim putabam. Universus titulus pluribus haud dubie columnis iuxta positis comprehendebatur; ea quae superest pars continet tantum reditus; sed expensa quoque in alia parte potuerunt perscripta esse. Reditus ipsi per capita dispositi erant, addita in fine uniuscuiusque capitis summa: talis summa superest vs. 3. haud mi

nor 42 talentis et 2910 drachmis. Sequitur inde a vs. 5. h^fxaTty.ov: eius reditus per septem menses ne talentum quidem efficiunt (vs. 29.); quo argumento constat, priores rationes non esse dermatici, sed plura iis contineri redituum capita. Sed ex dermatici rationibus duorum annorum pars superest: igitur singula huius tituli capila plures continebant annos. Tales rationes non possunt alius magislratus esse quam Tov brtfJisXYiTov Ttfi %oaifi ■KQogbbov xal Tajxlov Tv\g bioiKf[<7ewg, qui per quadriennium reditibus et sumptibus reipublicae ordinariis praefuit (Oec. civ. Ath. lib. II. cap. 5. 6.). Iam vero quum &tf>\j.uTtx,bv annorum Olymp. 111, 3. et 4. hoc

titulo consignatum viderem, quaesivi, quis tum Gurator redituum publicorum fuisset; necte mere mihi persuasi, fuisse hunc Lycurgum, de cuius administratione plura dixi 1. c. lib. III. cap. 19. Nam Lycurgum constat duodecim per annos reditibus praefuisse, quattuor per annos suo, per reliquos amicorum nomine, et de talentis 18900 rationes reddidisse, partim prius aliquolies, partim paulo anle obitum (Decret. ap. auctorem vitt. X oratt. in Plutarcheis T. VI. p. 279. ed. Tub. et vit. Lycurg. ibid. p. 255.), qui Olymp. 113. accidisse videtur (cf. Taylori vit. Lycurg. in Reisk. oralt. T. IV. p. 117. et maxime Sophistam in Demosth. Epist. IIL); ut consentaneum sit eius administrationem in hos ipsos annos Olymp. 111, 3. 4. incidisse, quum praesertim Lycurgus navalia et armamentarium Atticum absolverit, quorum exstructio Olymp. 110, 2. temporibus remissa erat (Fragm. Philochor. p. 76.). Praeterea Lycurgum scimus rationes suas ante palaestram ab ipso exstructam publice proposuisse; easdem defendit oratione adversus Menesaechmum {u-oXoyicrfxw wv —e-oXirevrai), ex qua sola dermatici notitiam conservavit Harpocratio v. &eQfj.arixov: ut certe ex talibus rationibus hoc fragmentum superesse pateat. Lycurgum autem ipsa Olymp. 111. maxima auctoritate fuisse et aliunde et ex Diodor. XVII, i5. colligitur; nec quod ei Alexander M. infensus fuit, inde coniiciat quisquam redituum ipsi curam ademptam esse. Denique Demadem, de quo quis cogitaverit, tum non Curatorcm redituum et Quaestorem administrationis, sed theoricis praefectum fuisse, probabiliter docui L c. T. I. p. 182 sq. Quapropter hoc fragmentum ex ipsis Lycurgi rationibus nobis servatum iudico. Accipe nunc titulum correctum.

- - aq anrov -

- - HHHH.AAAPH
Ke<f>c&aiov AAAATTXXPHHHHA

5 'ek rov &eQfj.ariKov.

'Eiri Kthitikxsovs aQXflvrog.'

'Ey Aiovvcrlwv rwv Kar ayoovg TraQic
QowvZv : HHHh
Ko.\ ro -eQiyevofxevov airo ryg
10 Qowvlug : HHPAAA

'Ey Aiovvtiwv rwv e~i \v\valw,
iruQu. fxvTTY\Qtwv Ku\ rekerwv,
Ijc ry\g $vo~lag Tvi A^fjLYiroi iraoa

UOOTTOIWV PPA . . . i .

l5 'E£ 'A.TK/\Y\-ie(wv iraoa.

Uqo-oiwv : HHPAAAAh '_■ .

'Ey. Aiovvtiwv rwv ev ao~rei iraoa

Qowvwv : PHHHPhhh...

'E£ 'oxviattisiwv Traoa. rwv rov 2.0 ^VjjLiou cuAAoyewv : PHHAAh ■ 'ek rrig Svcrlag rw- -Eo^ rw

Yiyeixoviw Traoa crroarYiywv: -

'Ey BevbiSewv iraoa leooiroiwv ' HHHHPPhh 25 'ek rr\g Svcrlag rw Au rw

Twryoi Traau. Qowvwv : XP •

[ocr errors][ocr errors]

AArH-lll

Vs. 1. restitui nequit; nam quod Osannus Syll. p. 116. rescribit i~t a.Q%ovrog Xirov&ov, quod initio tituli Archontis nomine opus sit, et Spudiam hunc pseudeponymum dicit ac fortasse eundem, qui n. 147. Hellenolamias est, de ea re quid dicas nescias. Neque enim hoc loco titulus incipit, nec qui Olymp. 92, 3. Hellenolainias fuit, potest Olymp. 111. Archon esse, nec pseudeponymi Archontes in inscriptionibus ulli esse possunt (cf. ad n. 111.); postremo vocabulum aQ^ovrog ex usu huius tituli et plerorumque nomini viri postponendum erat. Sequitur vs. 2. summa specialis, deinde universa summa quadriennii quaestorii ex certo quodam redituum genere, quod a dermatico diversum fuisse supra docui. Vs. 4- haud dubie nihil scriptum erat, sed spatium relictum separandis capitibus. Elenim vs. 5. incipiunt iam rationes dermatici per universum quadriennium quaestorium, quod est Panathenaicum, a tertio cuiusque Olympiadis anno ad tertium insequentis, ut in Quaestoribus Minervae (v. Introd.): igitur primus est Archon Ctesicles Olymp. in,3. alter Nicocrates Olymp. 111, 4. duo reliqui deficiunt. Similiter in prioribas aliud genus redituum per eosdem illos quattuor annos descriptum erat, et ad eundem modum omnia. AeofxaTiKov est pecunia ex hostiarum pellibus, cornibus, vesicis, chordis et talibus contracta; id competebat, ut videtur, sacerdotibus in minoribus sacrificiis; sed in quibus id non antiquo iure sacerdotibus cederet, ut in rdxg i-T&eroig koQraig, civitati reddebatur. Festa ipsa Archonte Ctesicle a sexto mense Posideone incipiunt, in quo Dionysia rusticaj sequuntur Lenaea, quae mense Gamelione septimo celebrata esse docui in Comm. de Dionysiis; tum Mjsteria parva mense octavo Anihesterione acta, et sacrificium Cererij Asclepiea octavo die mensis noni Elaphebolionis celebrata (Corsin. F. A. T. II. p. 3o8.), et Dionjsia urbana eodem mense post Asclepiea; tum Oljmpiea et sacrificium Mercurio} quae hinc perspicimus inter magna Dionysia et Bendidea acta esse: Bendidea vero egerunt undecimi mensis T/uirgelionis d. 20. Ultimo loco memoratur sacrificium Iovi Servatori, credo in Dipoliis Scirophorionis duodecimi mensis d. i4. Sed archonte Nicocrate primum est sacrificium Paci} Hecatomb. d. 6. et post Ammonis sollemnia memorantur Panalhenaea, intellige minora, eodem mense acta: tum deficit fragmentum. Vides secundo anno rationes ab ini

Ii 2

1

I

tio anni procedere, sed primo anno a sexlo fere mense: unde colligi potest, Curatorem redituum et Quaestorem administrationis magistratum non inilio tertii Olympiadis anni, sed paulo ante medium annum inisse. Vs. 7. AYEIilN vix potuit aliud esse ac NYSIftN; neque in ea anni regione aliud festum, quod restituere queas, praeter rustica Dionysia invenies: itaque haec reposui, licet Fourmontus lacunam, ut passim, paulo minorem reliquerit. Litteras PA muto in PA; nisi malis lacunam etiam ampliorem fuisse quam quae a noLis statuitur. De f3ouvais dixi Oec. civ. Ath. lib. II. cap. 12. Interpunctio vs. 8. et alibi ap. Fourm. est Z, aliisque locis < Neutrum verum puto, sed omnibus locis repono : ex vs. 26. Vs. 9-10. quoniam in expensis relata erat certa pecunia tauris emendis data, nunc quod inde superfuerat, in reditibus refertur. Vs. i3. A>jv>it£i scriptum fuisse post Mysteriorum mentionem, vix dubites. Ex Lenaeis, Mysteriis et sacrificio Gereris, aut in Mysteriis aut in Demetriis Cereri actis oblato, uno nomine computatur $EOfj.aTMov, haud dubie quod sollemnia haec vicina erant. Nam vs. 11. 12. in fine non tantum suppleri potest, ut et magistratus, qui numeraverit, et summa addatur; igitur quae summa vs. i4. notatur, ex tribus illis sollemnibus collecta est. Mox comparent <mAAo<y£(? Tov ^fxov, qui Olympieorum sacrificio praesunt, ut n. 99. ubi v. plura. Vs. 22. Mercurius dicitur yyefjioviot;, utpote evo&tog (cf. Schol. Aristoph. Plut. 1160. Arrian. de venat. 35. Cornut. de diis c. 16.): idem Megalopoli a-yrfno^ vocatus (Paus. VIII, 3i, 4-). Is igitur belli vias monstrat, ut Iovi dyviToot sacra faciunt Spartani expedituri (Xenoph. R. L. i3, 2. intt. Hesycb. v. dyYi<TTwo). Hinc vere, qua tempestate bella incipi solent, Mercurio Hegemonio sacrificium offerunt Praetores, nimium ea aetate in sacris pompisque occupati (Demosth. Philipp. I. p. k"l•)• Vs. 23. non audeo Bevhthelw scribere. Vs. 26. sacrificium Iovi Servatori memoratur, qui statuam in arce, templum in Piraeeo habuit. Id

sacrificium ex Plularch. Demoslh. 27. notum Corsinus F, A. T. II. p. 332. male in Boedromionem retlulit: ex nostro titulo id sub finem anni oblatum esse palct, eodem fere, ut conieci, tempore, quo in arce agebantur Dipolia; sed illud sacrificium vide ne in Piraeeo peractum fuerit, ubi deinde post pompam et immolationem epularetur populus. Vs. 29. summam habes dermatici Archonte Ctesicle, 5148 dr. 4 obol. Iam quum vs. i4. dermaticum ex ternis sollemnibus collectum ap. Fourm. sit dr. 160 et aliquid supra, eaque summa manifesto iusto minor sit, rescripsi ibi F* pro H, ut sit dr. 56o et aliquid supra: quo facto, computatis singulis nominibus, desiderantur dr. 679, ob. 3. quae summa dividenda inter eos locos, ubi aliquid periit. Postremo archonte Nicocrate sacra fiunt primum Paci} cuius religio non post Timothei demum Leucadicam victoriam instituta Athenis est, ut ap. Nepot. Timoth- 2. traditur, sed antiquitus in Xvvomerlotg Hecatomb. d. 6. sacra Paci fiebant (Aristoph. Pac. 1020. c. Schol.). Ammonis cultus diu ante Alexandrum M. per Cyrenaeos ad Graecos ceteros propagatus est, maxime ad Thebanos, Spartanos, Eleos, de quibus uberius egi Oec. civ. Ath. T. II. p. 25g. sed Atheniensibus quoque cohtur Iuppiter Ammon, oraculoruin dispensator (Aristoph. Av. 716.618.), miseruntque ad eum tbeorias, unde navis- Ammonis iam Dinarcho commemorata (Harpocr. v. Suid. v. Tafj.lai). Hesych. 'kfj.jj.wv (lege "kfj.fj.usv vel 'kfj.fj.uivia)- Eodtvi 'kSqvYiTtv dyojxevYi. Eodem pertinere videtur glossa Ilesychii'kfj.fJxtXui. Ammoni immolant Praetores, credo quia theorias rerum bellicarum causa oraculum petentes ad Ammonem mittere solebant. Vs. 35. 36. haud dubium est supplementum teoonotwv Kut htavTov, quod non nimium magnum est; certe solum ieQoiromv vel a-S-Ac&eTwv vel tale quid non suflicit lacunae explendae. Hecatomben in magnis Panathenaeis curare teoonotovg x,aT kvtavTov, docet n. I^j. P^vt* II. Vs. 36. numerus F nimius est; restitui igitur P.

158.

Olim Athenis in D. F.liae, ubi transcripsit Fourmontus; inde in Britanniam translatum est hoc marmor, quod vulgo Sandwicense dictum, edidit Io. Taylorus Cantabr. 1743. 4- Cl,m commcntario erudito sed nlmis prolixo; ex tabula aeri incisa plures addidi litteras, quae in Taylori textu neglectae sunt: alias ex Fourmonti apographo prius facto adicci. Ex Taylori libro petiit Scip. Maffeius Mus. Veron. p. CCCCXXJX sqq. ct ex ephemeridibus Batavis (JNouv. Bibl. T. XVI. p. 258.) Corsinus Nott. Gr. Diss. VI. cuius ct tcxlus corruptissimus est et notae Taylorianis inferiores sunt. Adde Corsin. F. A. T. II, p. 450. T. III. p. 5o2 sqq. notata ap. Chandl. Inscr. Syllab. p. XXXVII. ct Larcheriuni Act. Ac. Inscr. T. XLVIU. p.5oosqq. Fdidi et ipse Oec. civ. Ath. T. II. tab. IJJ. et explicui p. 214— 242. Col. A. adversa est, B. aversa lapidis ciusdem, utraque aroiyrfibv scripta; scd Fourmontus hoc non accurate servat.

[Textum vide pag. 253. 254. interpositum.]

Textus ex Tayloriano potissimum desumptus auctoritate carentem omitto. Col. A. vs.9. Tayl.

est, additis iis litteris, quae, licet in Taylori textu E... PA.. Z., Fourm. E..MPA..€: ego illud II in

omissae, tamen in aerea tabula eius libro addita duas litteras divisnm recepi, quod veri inest vesti

conspicuae sunt. His inserui, quae Fourmontus gium. Vs. 11. in Ceorum usuris Fourm. nume

servavit: et quae ex hoc addidi, in varia leclione rum hunc habet: .... vs. 12. in

annolabo, missis meris eius erroribus, ubi Taylori Siphniis Hll pro IIII, in Pariis XXXPHHHHAAA,

lectio certa est. Corsinianae leclionis varielatem in Oenaeis vs. 12. extr. N pro X; ex eodem vs. i3.

[Continualur p. 255.]

[graphic]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »