Oldalképek
PDF
ePub

hogy másnak a feleségét szeretem ; de én maradtam – és darabokra tört a szép edény, én pedig néma kétségbeeséssel nézem kezem művét.

Igenis, Jeljcovné irigy szemmel őrizte leányát. Örizte egész végig és az első vigyázatlan lépésnél elvitte magával a sírba.

Ideje, hogy végezzek... Századrészét sem mondtam el annak, a mit el kellene mondanom; de már ez is elég volt nekem. Hadd szálljon megint a szívem fenekére, a mi fölmerült... Végezetül azt mondhatom neked : egy meggyőződést nyertem az utolsó évek tapasztalataiból : az élet nem tréfa, nem mulatság, az élet nem is élvezet.... az élet nehéz munka. Lemondás, folytonos lemondás – ez a titkos értelme, rejtélye; nem kedves gondolatok és eszmék valósítása, ha még olyan magasztosak – a kötelesség teljesítése az, a mi után az embernek törekednie kell : ha nem köti meg magát lánczczal, a kötelesség vaslánczával, nem juthat bukás nélkül pályájának czélpontjához, de ifjúságunkban, azt hiszszük : mentől szabadabban, annál jobb, annál meszszebbre jutunk. Az ifjúságnak szabad így gondolkoznia, de szomorú dolog csalódás árán okulni, ha majdan az igazság mord képe szemedbe pillant.

Isten veled! Azelőtt hozzá tettem volna : légy boldog ; most azt mondom : iparkodjál megélni, nem olyan könnyű dolog az, mintsem látszik. Emlékezzél meg rólam, nem a bánat perczében - hanem a kétség perczében, és örizd meg lelkedben Véra képét teljes tisztaságában.... Még egyszer, Isten veled !

Barátod Pál.

Oroszból TURGÉNYE V után

ASBÓTH Oszkár.

PUSZTÁN.

Lenn föl se száradt még a harmat,
Nem csókolá föl még a reg,
De itt e napsütötte halmon
Már bársony ágyon heverek.
Előttem zöld mező terül el,
Mint szép jövő, reménybeli
Harsog, ropog a harmatos fü,
A mint a gulya legeli.

Kolompja felhallatszik hozzám,
Mint lágy szavú hajnalharang,
A jószág szerteszét a pusztán
Kedvére elcsapong, barang;
Meglippent darvak sergeként, ott
Látom távol fehérleni ...
Harsog, ropog a harmatos fü,
A mint a gulya legeli.

Körülem illatos virágok :
Vadzsálya, ménta, kankalin,
Szálló lepék, sürgő bogárraj
A kis domb lejtős oldalin.
Tündérpohár minden virágkelyh,
Harmattal, balzsammal teli ...
Harsog, ropog a harmatos fű,
A mint a gulya legeli.

Fejem fölött gólyák csapatja,
Hangos keleppel szárnyal át;
A sűrűben rigó füttyenget
S egy pinty folytatja víg dalát.
Méh döngicsél, kis szöcske czirpel,
Megannyi ima, reggeli ...
Harsog, ropog a harmatos fü,
A mint a gulya legeli.

Kék fellegek, kék szigetekként
Lebegnek az ég tengerén,
Lenn aranyos köd párájában
Fürdik a napsütött cserény.
A légkáprázat tünde álmin
Oly édes elmerengeni ...
Harsog, ropog a harmatos fü,
A mint a gulya legeli.

Lelkem mereng

sa múltba téved ...
Mint álomkép tün föl nekem:
Mikor mint kis gyerek futostam
A vadvirágos réteken;
Előttem lepkék karikáztak:
A gyermeksziv örömei ...
Harsog, ropog a harmatos fü,
A mint a gulya legeli.

Bolyongva jártam össze-vissza
Az erdő árnyas útait,
S mikor játékba fáradottan
Anyámnak hangja visszahítt:
Izzadt fejem’ ölébe hajtám,
S az altató dal zenge ajkán:
„Beli, kicsi fiam, beli ...“
Harsog, ropog a harmatos fű,
A mint a gulya legeli.

Szász KÁROLY.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

III.

LESBIA MI DICIT SEMPER MALE ...

Lesbia csak szid, gyalázgat
Szakadatlan engemet:
Bizony Isten sülyedjek el,
Ha Lesbia nem szeret.

Honnan tudom ? jó magamról,
Ez történik ép velem

tkozam őt szüntelenül
S halálosan szeretem.

Latinból

CSENGERI JÁNOS.

A DÉLAFRIKAI BONYODALMAK.

A londoni földrajzi társaság egy ülésén Dufferin lord a délafrikai népekről szólván, egy jellemző nyilatkozatot beszélt el a kafferek fejedelméről a most oly gyakran emlegetett Cetyváyoról. Midön ugyanis egy missionarius járult eléje s a civilisatió és az angol barátság előnyeit bizonyítgatta : a kaffer fejedelem azzal válaszolt: „Először jön missionarius, azután a consul, azután a hadsereg."

Jellemző e nyilatkozat éppen úgy a gyanakvó kafferfőnök előrelátására, mint azon eljárásra nézve, melyet a britt hódítás követ az általa „civilisált“ földrészeken. Különösen a délafrikai gyarmatok története nyújt sok érdekes és tanúlságos adatot e tekintetben, s Angolország eljárása e vidéken egész irodalmat teremtett, mely részint keserűen megtámadja, részint melegen védelmezi a britt kormány politikáját. Sőt magában az angol sajtóban is igen tekintélyes hangok rosszal. ták a kormány eljárását. Legtöbb föltűnést keltett a Quarterly

« ElőzőTovább »