Oldalképek
PDF
ePub

De siessen. Le vagyok csigázva ; csak a tömérdek fekete kávé tartja inég bennem az életet.

XIII.

LEDOYEN KÖZJEGYZŐ – X. GRÓFNAK.

Végre azt hiszem, Méltóságos uram, urai vagyunk a helyzetnek. Úgy veszem észre, a diadalt az a tartalék-ágyú vívja ki, a melynek ellobbantására fölhatalmazott, s a melyhez bátor leszek kérni még néhány töltest.

[ocr errors]
[blocks in formation]

A manóba is ! Ide-s-tova ön elpuffogatná az egész arzenált. Helyzetem hallatlan; nem hiszem, hogy ilyen jelöltség valaha, valahol már lett volna. A mennyi prospectust en kapok, túlhalad minden képzeletet. Húsz levél naponként; tíz dohány-árulási engedély kieszközlése a szőnyegen .. az én szönyegemen! A megye minden panasza itt tart légyottot Saint-Croixban. Gyógyítani, vígasztalni kell mind. Bernát, az út-felügyelő, új ásót és kapát kívánt tőlem. Már azt várom, hogy valamelyik tisztviselő egész nyájasan arra kér, csináltassak neki új csizmát. Legyen segítségemre ön, a mire kértem ; hálás leszek érte. ... Agyon vagyok hajtva.

XV.

SAX ÚR – X. GRÓFNAK.

Méltóságos gróf úr! A fuvókák, melyeket a hangszerekkel együtt küldtem, a legjobbak, a mit a tapasztalat és a művészet ismer. Csudálkozom, hogy zenészei nincsenek megelégedve velök. Zeneszileg szólva, az ő panaszuk tökéletesen oktalan. Egyébiránt,

akárhogy legyen a dolog, különös óhajtásom lévén Méltóságod minden kívánatának eleget tenni, tanúlmányozni fogom a dolgot.

[blocks in formation]

Gróf úr! ő eminentiájának isméti visszaesése – a mi újolag a legsúlyosabb következményeket vonhatta volna maga után meggátolt hogy azonnal írhassak önnek azon beszélgetés tárgyáról, melyet legközelebb Ledoyen közjegyző úrral megkezdettem. A beszélgetést váratlanul félbeszakították kedves betegünk megújult szenvedései – szaladnom kellett ágya mellé.

Kétségkívül, most már biztosítva vagyok a derék Márton sorsa iránt; nem kell aggódnom e munkás, érdemes, jámbor családért - hat gyermekért, kedves gróf, -- de még nem bírtam elég bátorságot gyűjteni, hogy azon egészen személyes áldozatot meghozzam, a mit ön tölem követel. Bocsássa meg gyöngeségemet! Sokkal mélyebb tiszteletet érzek ön iránt, mintsem hízelgő sürgetéseire formaszerű meg. tagadással felelhetnék; de adjon időt, irgalomból legalább, hogy bele törődjem e lemondásba.

Ledoyen úr, az ő üzletemberi nyelvén, eláraszt számokkal, zavarba ejt előterjesztéseivel. Én, fájdalom, a gondviseléstől nem nyertem azon adományt, hogy az ily kérdések finom részleteit valódi érdemök szerint méltányolhatnám.

A jelen órában, midőn tisztelve szeretett betegünk minden pillanatomat igénybe veszi, még lehetetlen összeszednem és elhatároznom magamat. A legnagyobb sietséggel újra hívatnom kellett azt a párisi orvost, a kinek hítvallása milyen egy hitvallás, valóban! - igen messze mögötte áll orvosi tudományának. Azonban meg kell vallani, ügyessége bámulatos: az enyhület rögtöni, haladéktalan. Miért kell háládatosságunknak lehetetlenné válnia ez ember irányában? s ha jövetelét, tudománya miatt, oly várva-vártuk, miért kell ismét oda jutnunk, hogy, elvei miatt,el távoztakor hálát adjunk az Istennek!

XVII.

X. GRÓF

ANATOLE DU BOIS DE GROSLAU ÚRNAK.

[ocr errors]

Ime az első fogalmazvány, hitvallásom vázlata. Csak néhány mondat az egész; tegnap este dobtam papirra. Nem tartottam szükségesnek e sorokat minden irodalmi színezettől megfosztani. Nem volt-e igazam ? Óhajtám mind ezekben önnek szakértő tanácsát. A jó baráthoz fordulok; a jó baráttól fogom, ugy-e, a választ is kapni. Jegyezze a lap szélére észrevételeit.

A hetedik kerület választóihoz.

Uraim. „Midön magamat, mint a hetedik kerület jelöltje figyelmökbe ajánlom, legyenek meggyőződve, nem a személyes becsvágy sugallatának engedek. Múltam, nevem, mely századok óta össze van füzve e vidék történelmével, állásom és anyagi viszonyaim melyekről kevélység nélkül teszek említést – fölül helyeznek az ily aprólékos vágyakon. Teljes öszinteséggel mondhatom: ha törekszem önök képviseletét megnyerni, erre csupán szívem benső sugalma, azon ellenállhatatlan érzet indít, hogy az uralkodó előtt hódolatomat s az önökét nyilváníthassam.

„E vidéken születve, önök közt élve, e munkás, becsületes, erőteljes és hitében szilárd népnek úgy szólván kebelében érezve magamat, ismerem minden óhajtását, szükségeit. vágyait; s azon nap, a midőn föladatommá válnék ezek hódolat-teljes kifejezését a trón szent zsámolya előtt letenni, benső meggyőződésem mélyéből fognám meríthetni az erőt, hogy az önök hazafias önzetlenségének magas színvonalán megállhassak.

„A rendületlen hódolat, melyet mindenha vallottam azon fölkent fő előtt, kit a gondviselés szentelt föl újjainak érintése által, nem hasonlítható össze ama vallástalan, hitet

len, fölületes hódolattal, melynek a közel múlt emberei gyűlölség nélkül szólok felőlük – szomorú példáit adták. Sokáig hányatott szerencsétlen hazánk, törékeny csónak gyanánt, az anarchia szirtjei között. Szilárdítsuk meg a trón rendíthetetlen alapjait; meggyőződésünkből alkossuk azon hatalmas talapzatot, melyen az állam duzzadó vitorlákkal evezhessen dicsőséges czéljai felé.“ (Mindezt még át kell nézni ; csak sietősen van papirra dobva.) „Vétkes beszédek által akarták megingatni önök bizalmát; de bizonyos kérdé. sekről nyíltan kell szólni s hivatkozni a világosságra. A béke, uraim, jólétet jelent, valamint a háború nagyságot. Nem igazi franczia lelkület az, mely e kettős igazság előtt, büszkén meg nem rezdül.

„Hetedik kerületi választók! nincs jólét nagyság nél. kül, nincs nagyság jólét nélkül.

„Ime, e két szóban van letéve politikai irányom ; miért mondanék egyebet önöknek? A csillámló frázisok, az üres szónoklatok ideje lejárt, s én merényletnek tartanám az önök nemes érzelmei ellen, ha részletek fölhordása által hiába-való szőrszál-hasogatásokba bocsátkoznám. Tekintsük a dolgokat magasból, ítéljünk szívünkkel, oly szívvel, mely a lángész ragyogó föltüntében a nemzeti dicsőség isteni symbolumát ismeri föl.

„Hetedik kerület választói! bennem barátjokat látják önök.“

Jó úton járok-e? Eleinte nehéz eltalálni a tömeg nyelvét; de, azt hiszem, van benne néhány sikerült részlet.

XVIII.

ANATOLE DU BOIS DE GROSLAU ÚR - X. GRÓFNAK.

Jól van, igen jól van, kedves grófom; lehetetlen nagyobb méltósággal és őszinteséggel szólani. Talán a kezdetén óhaj. tanék valamivel több melegséget és oda-adást, – valami ilyen félét :

A hetedik kerület választóihoz.

[ocr errors]

Kedves polgártársak! ,,Eljött az ünnepélyes óra, midőn az egész Francziaország, a becsületes és loyalis Francziaország, hivatkozik az igaz hódolatra, hivatkozik minden nemes keblű fiára, a ki a haza javát óhajtja. E czimen fogadtam én el, kedves polgártársaim a jelöltséget; e czímen kérem szavazataitokat. Szemben az anarchia hydrájával, mely ismét föl akarja emelni a fejét, szemben az álnok cselszövényekkel, melyek a munkás nyugalmát s a családapa békéjét fenyegetik, a jó polgároknak sorakozniok, az igazi hódolatnak frigyesülnie kell. Fogjunk szorosan kezet, akkor legyőzhetetlenekké leszünk s a jövendö kor nekünk köszönendi boldogságát.“

Nem gondolja-e hogy ez alkalmasabb volna ? Saját anyagi viszonyaira hivatkozni kissé veszedelmes; nem suhanhatnák-e át ezen a következőleg:

„Nem húnyok szemet a jelen szükségei s a jövő tendentiái előtt. Az eszmék haladnak, azt tudom, fölfogom és szerencsémnek tartom, hogy oly férfiúnak mondhatom magamat a kinek megérlelt programmja van.“

A vihar által hányt-vetett csónak szép hasonlat. Ön szívéből beszél, de én egy kissé félek „azon hatalmas talapzattól, a melyen“ stb. Vajon a költői képet-megértik-e egészen ? Ezen még simítani kell. A mi a nemzet vágyait illeti, ne tartózkodjék azokat hangoztatni, abban van az erőnk; e tekintetben a kifejezéseknek némi nyerseség sem ártana.

„Mit akarunk mi mindannyian, nem-e a szabadságot, egyesülve a renddel és egy független fő hatalom iránti hódolattal; nem-e Francziaország jólétét, egyesülve az önerejében és önhatalmában vetett jogos bizalommal, nem-e a nemzeti dicsőséget, egyesülve eszélyes megnyugvással az önerő azon forrásaiban és eszközeiben, a melyek hazánknak kimeríthetetlenül rendelkezésére állanak !"

Erre aztán egészen oda-illően következhetnék az ön definitiója a békéről és a háborúról.

,,Végre tehát, félre minden hátsó gondolattal, félre a kibúvó ajtókkal: nyiltság az erős lelkek fáklyája.“

[ocr errors]
« ElőzőTovább »