Oldalképek
PDF
[ocr errors]

*) Két sziget az Arno torkolatánál, melyet ha elzárnának, Piza mindenestől vízbe fuladna. *) Thebének Cadmus iránt elkövetett kegyetlenségével hasonlítja össze a Pizáét Ugolino ellen. Más magyarázat szerint, de mely előttem sekélyesebbnek látszik, mert Piza alapítása Pelops, thebéi királynak tulajdoníttatik. *) Anselmuccio, az egyik unoka s Gaddo az egyik fiú, voltak nevezve fönnebb. Brigáta nem volt a négy közt, e név (Ugolino egyik fiáé) a hasonnevű (Ugolino) unoka helyett van nevezve, kinek apja volt. *) Ez Alberigo, a víg barátok egyike, a faenzai Manfredi családból származott. A család feje, Manfredi dei Manfredi, kivel folytonos viszályban élt, Alberigót pofon ütötte egyszerre. Ez elfojtotta boszszúját, míg az eset feledésbe kezdett menni. Akkor Manfredit, Alberigo nevű kis fiával, lakomára hívta magához. Lakoma végén e kiadott jelszóra: „jőjön a gyümölcs" bérgyilkosok rohantak elő s Manfrédit és kis fiát leölték. Erre czéloznak az alább Alberigo szájába adott szavak. *) Alább látandjuk, hogy ez önátok kétértelmű volt; Dante nem teljesítette ígéretét – s le is szállt a fenékre, de jó szántából, mint a pokol útasa. *) Hasonlóért hasonlóval – vagy még rosszabbal fizetnek. *) Branca D'Oria, a genuai Zanche Mihály veje; ebéd fölött megölte apósát, hogy a logodóri helytartóságot Szicziliában megnyerje utána. *) Zanche, mint hivatallal üzérkedő, a csalók (nyolczadik) kö

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]

rének ötödik árkába jutott, az égő szurokba – gyilkosa pedig ide, és pedig rögtön a tett után, mielőtt teste még elhalt volna. *) Dante, ki a pokol felső köreiben annyi részvétet tanúsított a gyötrődők iránt, itt e legalsóban elfásúl, szívtelen, kegyetlen, sőt álnok irántok. Ezzel is ki akarja fejezni a legmélyebbre sülyedt vétkesek nagy elvetemedettségét, mely már semmi tekintetet, sem szánalmat nem érdemel. *) A föntebb említett Alberigóval. *) Tudniillik Branca D'Oriát. – A genuaiakra mondott kemény átok, mint föntebb a másik párti Pizára, a költő részrehajlatlanságának a bizonysága. *) „Verilla regis prodeunt inferni..." egy nagypénteki hymnusz első sora. Az utolsó szavak (a másik sorban): Adversum nos ... Dantenál olaszúl vannak; az átmenet azért nem oly nehéz latinból olaszra, mint volna a magyarra; azért ezeket is (Philaletes példáját követve) latinúl adtam.

[ocr errors]

*) A negyedik alkörben, a Judeccában vannak már. Itt a bűnösök árnyai egészen a jégbe vannak fagyva, mely úgy veszi őket körül, mint kristály-üveg a bele szorúlt szálkát vagy szilánkot. *) Tudniillik Lucifer, az egykor (lázadása előtt) legszebb, legfényesebb angyal. Mint az alvilág fejedelme Disz nevet visel (a görög hitregéből kölcsönözve). *) Föntebb, a XXXI. énekben az óriások arányai, mintegy kilencz ölre jöttek ki; tehát kilenczszer nagyobbra mint egy magas ember termete. Igy hát a sátán karja 9 >< 9 = 81 öl; s ha a kar harmadrész hossza az egész testnek, Lucifer teste 243 ölre teendő. *) Hálátlansága annál nagyobb, minél többel tartozott alkotójának; s a legnagyobb büntetés, melyre magát méltóvá tette: hogy minden rossznak a földön ő az okozója, forrása.

[ocr errors]

*) Az első arcz (a vérszín) az európai, a sárgás az ázsiai, a fekete az afrikai emberiséget jelenti; mutatva, hogy Lucifer este mindeniket megrontotta.

*) Ezekkel kurtán végez. Cassiust a történelem véznának festi; Dante vaskosnak, tagbaszakadtnak. A Caesar gyilkosát itt Dante talán összevétette a Cicero harmadik Catilinariájában említett s kövérnek jelzett L. Cassiussal.

« ElőzőTovább »