Oldalképek
PDF

eszközévé láttatott választani. Alsó-. Szakszóniának eggy középszerű Várasában született. Első hat éveit úgy élteált, hogy ha úgy folytatta volna, semmit róla nem tndnánk mondani. E hatodik esztendő' végén meghólt az Atyja, 's az Anyja fel hagyá őtet nőni, ennyi volt mindöszve, a' mit érette cselekedett. Minthogy a' Várasi előkelő familiákkal atyafias volt, tehát a fiúnak kétség kivül talentoma vólt a' tanulásra, 's a' Familia meg. igéré, hogy róla gondoskodni fog. Hétről hétre sorba evett hét atyja fijainál, megkapá a' szükséges Iskolai könyveket, 's minden esztendőben eggy köntöst, mellyért nem kivántak egyebet, hanem hogy azon hét házakban, a' hol evett, holmi aprólék dolgokat tegyen, úgymint: : elveszett kulcsokat keressen , csatto

kat tisztítson, a' gyermekekkel játszék, a' konyhába fát hordjon, gyertyát gyújtson, a postára leveleket vigyen 's a't. Lajoskának tehát meg. vóltak a' foglalatosságai, mind a' hét házakban, mind az iskolában. Igaz, hogy ő nem sokat tanúlt; de a' helyett birt némelly másféle ügyes. ségekkel, mellyeknek meg van onnön böcsök: szép kártyaházakat épitett, tudott metszeni fába, 's a' piksziseket kiczifrázni, jól tudott számolni könyv nélkül, a'Kommó. dok'fogójinak kicsinosgatásában pedig nem vala párja : a' mellett meg. tanulta bosszúját elrejteni , kívül hidegnek látszani, amikor belőllángolt: olly tulajdon , melly néki egész éltében hasznára volt, 's a'mit ő benne phlegmának vettek.

A hét Háziatyák' ugyan mondák

ellykor ollykor: „Mi lessz abból a' Fiúból ? teljességgel nem tanúl !" de a' hét Háziasszonyok az ellenkezőt álliták, mind addig, mig Lajoskának az anyja meg nem hólt. Ekkor egygyiknek a' hét atyafiak közzül magához kellett volna venni a gyermeket: 's eggyszerre mind a' hét Háziasszony úgy találta, hogy az ő Férjeiknek igazok van. Mind a' hét

azt állította, hogy a' gyermek sem. · mirevaló.

Azonban végre csak el kelle igazitani e' dolgot, 's Lajoska eggyik atyjafijának a' házába jutott. — Még eddig a kis Burkárd nem igen sokąt tudott az inségről ; de most eggyszerre egészen érezé, miben álljon az. Minden szivességei, mellyeket most megkettőztetett, teljességgel meg nem mentheték őtet a' szidalmaknak 's pofozásoknak szüntelen tartó zivatarától., Erzette ártatlan. ságát; sőt a'mi több : érzette a' maga becsét, mert kétszerte inkább figyelt Nénje' arczára 's minden kivánataira, mint tulajdon gyermekeikétszerte szelidebben viselte magát, és a' ház körül tíz annyit is véghez vitt, mint a' házhoz tartozó gyermekek. — Végre e' keménység miatt álnokká 's kegyetlenné kellett volna válnia e' gyermeknek, de eggy nyájasabb érzet megmenté attól. Eggy napon az igaztalan kegyetlen vele bánás miatt elkeseredve, eggy kamarába futott. Itt állott a' nyólcz évi ficzkó, öszvefogá ökleit, csikorgatá fogait's dühösködött. Eggyszerre szelid könnyekre olvada a' düh; kezei nyájasan egybekócsolódtak; felemelé azokat 's nagy kék szemeit

[ocr errors][ocr errors][merged small]
« ElőzőTovább »