Oldalképek
PDF

kálkodni!“ Ezt felirá a Nro 1. után. Immost megint tovább elmélkedett: , „Elegendő kenyér. Ez van, több mint a' mennyire szüksége van. Ház, öltözet. Ez is van. Csakhogy hozzá kell szoknia mindenhez, okvetetlen pedig ! Ismét megüté az asztalt. „Azok az átkozott bolondságok, a' gombok, csattok, és paszomántok meghidegítik a' szivet, 's nem is jól állanak. Ezeket gyermckségétől fogva nevetségesekké kell ténni előtte. - Feleség! No erről maga gondoskodjon. Ha egyenes szive lessz, nem csalódik-meg, 's azon esetben, ha megcsalódna, elválhatik tőle. Hall. ja-e Mami !" e' szavakkal eggyszerre Baumbachsnéhoz fordúlt: „ha itt az ember el akarna válni a feleségétől, véghez mehet-e az könnyen ?“ Baumbachsné olly halvány lett, mint eggy

[ocr errors]

van. Ez az, 'a' mi tulajdonképen boldoggá tesz. És igy jó sziv! jó akarat! Felirá mind ezeket. „Helyesen van!“ mondá felszóval, felállott és fel’s alá járkált a szobában. ,,De még is – az az átkozott bordélyházi történet minő kedvetlen

[ocr errors]

Az Istenért, Fijam Uram! mii baj? Kegyelmed egészen elrémiti az embert. Ugyan mondja-meg: ott ül az egész áldott napon, elmélkedik,

az asztalt verdesi, el akar válni, 's több eféle.“

„Úgy van, Lajos !“ mondá Burkárd: „úgy kell néki lenni , 's a' ki nem akarná, az kimegy a' házamból, ha angyal volna is !" Ezzel letevé a' fiút, 's a' kertbe ment, hogy az egész intézetet annál jobban megfontolja. Legjobb eszköznek látszott tudnillik Burkárdnak az emberek’ ingerkedé. seiknek elkerülésére az, hogy Lajosba tántorithatlan közömbösséget öntsön az emberi vélemények eránt.

Megfontolá még egyszer, fel 's alá járván, az egész nevelés' plánját; ez meglévén viszont felszalada a i házba. Szíves vidámsággal csókolá-. meg feleségét, Maminak pedig kezét nyújtotta. „Most már jól van,“ mon, dá ez: „ne hagyjátok a' napot lemenni a' ti haragotokon." Burkárd

[ocr errors]
« ElőzőTovább »