Oldalképek
PDF
[ocr errors][ocr errors]

kis visgálatot akarok tenni a Leány.' asszonykánál, ha lehet-e még szüznek mondani.“. „Abból ugyan semmi sein lessz, Uram!“, mondá Lajos eggy kevéssé hallatólag, „mig csak nekem két ép kezeim lesznek. Mi közi ahez a' Magisztrátusnak, ha vallyon – terengettét, Uram! ugyan mi közi ahoz a' Magisztrátusnak?" - „Olly egyenesen épen nincs; hanem eggy bizonyos Szellhof Úrnak a' requisitiójára, kinek fiját az Úr, úgy tartom, igen jól ismérni fogja, tartozik a' nemes Magisztrátus meg. visgálni , yallyon a' Mamzellnek állítása, hogy ő Szellhof Úrfitól terhes, való-e, 's akkor osztán“ „Uram! bolond a' ki azt mondja, hogy e' leány Szellhoftól terhes!" — „Úrfi! ne interesszálja magát igen nagyon a'szép leányasszonyka eránt!

nehogy elfelejtse, mivel tartozik nékem“ – „Eggy szóval, Szenátor Úr, menjen haza békével; itt semmi visgálat nem fog tétetni, arról felelek az Úrnak." —Ne tegye - ki magát semmi alkalmatlanságnak, Burkard Úr! oda le vannak a kisérőjim. Mego eshetik az lárma nélkül is; külömben kéntelen leszek a leányasszonykát elvitetni.cs . Az anyának 's leánynak újabb borzasztó sikoltások: az atya szólni akart valamit; de ajkai felettébb reszkettek; csak eggy siralmas hangot adhatott. „A' leányasszony elcsábitotta Szellhof Urfit házassági igéretre, 's titkos házassági szövetségre. En kéntelen vagyok igy bánni.“ — „Segitség!" kiálta most Mári, 's Lajos felé terjeszté karjait. „Uram!" mondá Lajós, kezét homlokára tévén: „de legalább meg kell először vallani, vagy Szellhofnak, vagy a leánynak, hogy Szellhoftól terhes , és én bizonyosan tudom, hogy az nem történt, nem történhetett.“ — „Ugyde a' Tútora panaszolkodik," mondá a' Szenátor: „valamig tehát az ellen. kező meg nem bizonyitódik, én kéntelen vagyok igy bánni, édes Burkárd Ur!66

Burkárdnak ránczolt homloka kisimúla. Még eggy szánakozó tekintetet vete Márira; azután mosolygva a Szenátor' vállára tevé kezét, és monda: „Tehát csak menjen haza Szenátor Úr, és mondja-meg, hogy volt itten!“ „Oh igen is, azt fogom tenni,“ mosolygá a' Szenátor: ,,csak hogy a leányasszonyt kikérem kisérőbe.“ - „Nem úgy; a' leányasszony itt marad, és az Úr magá

[ocr errors]
« ElőzőTovább »