Oldalképek
PDF
[ocr errors]

nekem a földön legdrágább, meg osztom veled, Zsánikám, valamint ezentúl mindenemet megosztándom veled." Ezzel karjai közzé szoritá az Anyját, azután a'mátkáját. „Hol

.

tátott szájjal ülve maradtak, mintha valamelly kisértet jelent volna meg, 's tűnt volna el előttök. .

Burkárd a'fogadóba ment, 's kérdé a' fogadóstól, ha nem volna-e a' várasban valami nagy és alkalmas ház eladó, 's hallá, hogy ott ugyan nincs ! de a' hóstát mellett van eggy jövedelmes majorság eggy szép kastéllyal eggyütt. Burkárd ismeré azt, Jókor reggel elment, megnézé, a'jó szágot, megvásárlá és kifizeté azt, 's minthogy eggynehány száz tallérra nem tekintett, az egész dologgal

[ocr errors][ocr errors]

segélyével a' kocsira tolá őket, 's maga is bèle ugra. A' kocsi elnyargalt, eggyszer megállott 's Burkárd monda: „No jertek gyermekim! itt vagyunk !" Lesegité mindkettőt a' kocsiból, ezek pedig a' bámulás miatt nem is szollhatának, kivévén. némelly felkiáltásokat. Az Anyja

[ocr errors]

Felvezeté őket egy magas grádieson eggy szép házhoz; eggy cseléd megnyitá az ajtót; Burkárd keresztül

[ocr errors][ocr errors]

kám ; ugyan gondolja-meg, hogy hogy lehetne ezt másként jobban véghezvinni!“

„Ej, Uram Isten, Sógor Uram! de mit mondanak majd az emberek!" • „Arról már ezentúl lessz időnk gondolkozni; legalább mi itt nem igen sokat fogunk róla : hallani."

[ocr errors]
« ElőzőTovább »