Oldalképek
PDF

rongása , 's a' Mári' könnyei. Igy álla merően vagy két pillantatig. „Az Istenért!" kiálta ekkor nagy szorongással, 's elfutott. Róza eggy kicsit elhalaványodott; keze, melly az ásztalón vólt, reszketett; az öreg Burkárd öszveránczolá szemöldökét. Zsáni Zéburgnéra nézett ; Nagyanyó pedig mondá: „Szegény fiú! maga minden előre való készület nélkül is- mondta-meg neki a dolgot. Küldjön utánna, hadd vegyen-be eggy kis veres port.“ Csak Zéburgné maradt nyugodtan. „Én azt nem mondom; Lajos – én tudom a mit tudok Lajos ártatlan!“ – „Bizonyosan!“ közbe szólla Róza - „csak azt mondom, hogy igazam volt, mikor e' dologból nem sok jót jövendőltem. Igy van az, ha az ifjak magokra hagyatnak. Ki tudja, mint csinál

hattak reá alkalmat magok az öregek!“ — „Lánczos, lobogós !6mondá Burkárd felpattanva : ,,Szomszédasszony, 's ugyan mi közök abban az öregeknek? az öreg eggy becsüJetes ember, a' millyet keveset láttam földünk' golyóbisán. Micsoda alkalmat! én csak azon bosszankodom, hogy majd megint eggy izetlen pletyka kerül belőle, mellynek sem füle. sem farka.“

„Én többet nem mondok,“ folytatá Zéburgné, „hanem hogy már most csak eljön onnét Lajos ?“ – „Miért Lajos ? hiszen maga mondja Kegyed , hogy Lajos ártatlan !“ – ,,De még is eggy olly háznál“ --- ;,'s micsoda háznál ? eggy becsületes ember' házánál, akinek tapasztalatlan gyermekét elcsábitották! Adja Isten, hogy ez a ház ne legyen gyalázato

[ocr errors]

sabb, mint a' hol Lajos lakik. — Én nem bánom, ha el akar onnét jönni : a' mint néki tetszik! de hogy mondjam neki? eggy szóval se! Amen!56 Zéburgné ezt eggy kicsit érzékenyen vevé: „Olly igen tapasztalatlanok

nem valának, sem a' Szülék, sem .. a' leány ; hiszen a váras rendes úton

meginteté őket. Szóval, Burkárd Úr! majd meglátom, mit cselekszik Lajos. Az én végezésem készen van!“

„Isten' nevébe!“ inondá Burkárd ; a' beszélgetést: abba hagyák; 's az időről beszéltek, kivévén hogy Róza az ablakba vonúla Burkárddal, és suttoga véle, hogy talám még is az egész dologban semmi sincs. „Azt nem mondhatni, gyermekem ! mert Lajos nagyon is megijedt!“ - „Úgy de Lajos még is bizonyosan ártatlan!" ,,Azt mind a' ke, ten erősen higyják.“

[ocr errors]

Lajos sietve Szellhofhoz futa. „Szellhof, magaddal kell beszél

[subsumed][ocr errors]

láltasd magadat Márival !“ – „Ki fog engemet megesketni ? 's ha az meglenne is te nem ismered az én Onkelemet ; Mári az ő dühének 'szerencsétlen, nyomorú áldozatja lenne; hiszen tudod a törvényeket, 's a' Polgármester' gyülölségét a' leány eránt !“ — „Azok chimérák!" mondá Lajos. — „Oh kedves Lajosom! a'te szíved nem ismeri az embereket! Márinak vége van, ha kisül, hogy tőlem terhes.“ – „Tudja-e az atyja?“ — „Istenem , nem! éppen arra választottalak volna téged, hogy néki megjelentsd.“ – „Menjünk hát hozzá, mig azt valamelly szolgálatra kész gazembertől meg nem hallja.“ - „Kérlek Lajos, menj magad ! Még eggyet, minekelőtte mennél ! Isten bizonyságom, hogy Márit soha, semmi szín alatt, semmi okból, bár

« ElőzőTovább »