Oldalképek
PDF

is megfoghatom: az atyja eggy igen okos, józan ember, a ki értelmének minden időben hasznát vette. Az anyja – no illyen csak akad néhanéha; mindazáltal-nem rossz; osztán Mári már esztendőtől fogva mindennap velünk van, hall és lát! azt meg lehet fogni. Tehát szép, jó, okos is: hát mit kívánsz még egyebet tőle?“ – „Azt édes Burkárdom! a' mit – azt a mit fáin életmódnak hivnak." – „ Bolond vagy a' te fáin életmódoddal! 's erről a fáinabb életmódról gondoskodjam én? én, a ki semmit inkább nem gyűlölök az embereken, mint e nevetséget, e csalárdságot, ezen előitéleteket?azzal rontsam-el ennek a leánynak értelmét? tanitsam őtet ostobának lenni ? te valóban bolond

[graphic][graphic]

„Nem az, a mit akarok, hanem – nézd csak az ő ruháját, haljad beszédét, haljad németségét, mellyet beszéll!" – „De az ördögbe, I1 G 1162vezd hát azt fáin világnak, a mi a' fáin világnak éppen az ellenkezője; mert hiszen , Mári természetesbb öltözetben jár, mint a fáin világ. Beszédje, az igaz; de a fáin világ szintolly rútúl beszéll, s éppen olly rossz németséggel, 's azon felül még ocsmányúl sziszeg és hortyog a beszédben; Mári pedig ezt nem cselekszi! – Az éppen más dolog, nem fáin világ. No, arról hadd gondoskodjam én ! az-az! jobban kell néki őltözködnie, és jobban beszéllnie. Az egygyikhez kita kivántatik, a másikhoz könyvek. Azt bízd reám!"'s Burkárd gondoskodott is arról szokása szerint. Eggy szabót hívata, megmu

[ocr errors]

köntösben, eggy veres selyem kendőt vévén felül. – „Nem, úgy semmit sem ér, Mári! a kendőt vesdel!" – „Nem, az Istenért! az nem lehet." – „Meg kell lenni, édes gyermekem!" – Végre sok fogatkozások 's ellenvetések után, letevé Mári a kendőt, s ekkor Lajos megmutatá a' leánynak a képet, hogy a görög haj-hordást, és a nyakkendőnek illetlenségét értésére adja néki, mellyet a leány teljességgel nem akara letenni. Végre úgy a hogy rendbe szedé a haját, a kendőt pedig legalább bédugdosá a ruha alá. Most már gyönyörködve nézé Lajos a maga görögnéjét. Úgy találá ugyan, hogy a lábbelije nem görög, de alkalmas, azért is meghagyá azt. Most idegenűlve álla előtte; majd osztán e ki

[ocr errors]
« ElőzőTovább »