Oldalképek
PDF

éppen olly néma valamint a leány, ohajtá vajha kimenne, nehogy Burkárd ott lelje; ha pedig kiment, éppen olly ohajtva kiváná ismét viszsza. Ha Lajos otthon volt, és Márival tréfált, látá melly nyájasan feIelt Mári Lajosnak 's mint mosolyg reá; ha pedig ő közelitett, nem is nézett reá, vagy csak alólról, és komolyan, nem vidáman volt vele. Bosszankodott rajta hogy a leány jobban szerette Lajost, mint őtet. Ez éppen Karácson tájban volt. Szellhof olly finomúl tudá kormányozni a beszédet, mintha Lajos találta volna fel, hogy Márinak valamelly Karáesoni ajándékot adjanak, melly eggy csinos öltözetből állott. Mári igen nyájasan köszöné Lajosnak, Szellhofnak pedig alig tudá kirebegni e' szavakat: „Köszönöm az Urnak!" ámbár Lajos mondá néki: „Szellhofnak köszönd Mári! övé az ajándék." Szellhof a Mári kamarájába lopódott, 's leteve még oda eggy szép nyakkendőt, mellyet elfelejtett vala. Mári viselé azt, a nélkül hogy kérdené, kitől került: elpirúla, mikor az a Szellhof" jelenlétében legelőször volt nyakában. „Ha mindent úgy kimélnél Mári, " mondá az anyja, „mint az új kendődet! ezt úgy őrzi mint a szeme fényét!“ 's Mári még inkább elpirúlt. Eggy szóval Szellhof és Mári nem valának közömbösek eggymáshoz. Azonban, a mint feljebb mondottuk, Szellhofnak eggyszerre más szállásra kellett menni, 's Márinak , eggy egész hétig soha sem volt száraz a szeme; 's ha az atyja, anyja, és Lajos kérdezék: „Mári! miért

sirsz te?" azt felelé: „én nem sirok! nem tndom mi baja lehet a szemeimnek." – Szellhof minden estve elméne Lajoshoz, akár volt otthon, akár nem: s Mári minden estve, mikor Lajos otthon nem vala, Szellhoffal volt; ha pedig otthon vala, ezer dolga is volt a szobában, 's Szellhofnak is mindég valami beszélni-valója Márival. Ez valóban nem maradhatott sokáig titokban Burkárd előtt, ki az örökös ajtó-nyitorgálásra mosolygva fejét csóválá, és néha tréfásan Márit Rózának hivá: mert a Róza örökös ablak-nyitorgálása juta eszébe, mellyel őtet azután is sokszor vexálták. Eggy nap kézen fogá Burkárd Márit: „ Hé Mári! megmondod-e nekem eggyszer az igazat?" – „Oh igen is!" mondá a leány nyájasan. –

[ocr errors]
[ocr errors]
« ElőzőTovább »