Oldalképek
PDF

, Meg is gondolni, eggy ártatlan lyányt illyen hírbe keverni !" ezt mondák most; 's ismét más órában: „De ugyan hogy az öreg Burkárd, fijának a' Sziversz lyányával való fajtalankodását úgy elnézheti!“

A' Conrektor irt a' Szellhof" Tútorának, 's Szellhofnak azonnal et kellett menni Burkárdtól : bár melly gondatlan volt is az eddig nevendékjének élete felől, annál figyelmesebbé tétetett most arra a' Conrektor' levele által. Ebből nagy pletyka kerekedett. A' Rektor különvevé eggyszer Lajost, 's mondá néki: „A’ki fajtalan emberekkel társalkodik, annak nem marad eggy ép haja' szála is." — „Rektor Úr! az nem illik én reám!“ felelé Lajos nevetve. ,,Annál jobb,5" felelé a' Rektor , „én pedig azta' tanácsot adom néked , a' mit Szókra

[ocr errors]

tesz adott volt a' maga barátjának: „a' szép leányoktól úgy fuss, valamint a' kigyóktól!“ – „Rektor Úr! én a' kigyótól nem futok, hanem agyon tapodom.“ – „No, no, a köz hír rosszúl szóll felőled!“ – „Az nem az én hibámı!“ – „De a' szin még is ellened van, fijam !“ — „Nekem jó lelkisméretem van, Rektor Ur!“ – „Adja Isten, édes fijam, és igyekezz, hogy azt megszerezhesd , minden erőddel, az a'Summum bonum; mert Flakkusz azt mondja, ; hogy: „Nil sine magno vita labore dedit mortalibus."

Valahányszor a' Rektor Lajossal beszélt, mind annyiszor erősen és állhatatosan állította, hogy ő nem az a' kicsapongó ifjú, a' minek ötet tenni akarják; de annyiszor 's olly környülményesen hallá az ellenke

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

jobban az embereket, én-e vagy Kegyed?“. „Valósággal, Szomszéd-asszony ! Kegyednek sok baja lehetett ifjú korában a' sétáló utakon !- - .

Való, hogy Zéburgnének volt va. lami igaza. Mári kezde jól, igen jól őltözködni: Sziversz Mesternek szolgálót kellett tartani, 's Mári megkiméltetett a' nehéz házi mun

káktól; ellenben gyakran ült eggy . könyvvel kezében, 'sa'kötéssel keb

lében. Ez mind a' Lajos' munkája volt: az tagadhatatlan: de nem a' Lajos' találmánya.

« ElőzőTovább »