Oldalképek
PDF
[ocr errors]

helm. „Fogd-be a szádat te! görcsös bot vólt, láttam én ! 's az egész vá- rosnak csúfjára és gyalázatjára! korbáccsal verni mint a kutyát ! Kutyára való korbács volt az !“ Igy omlott a lárma a szájából egész eggy óráig; a Polgármester vagy akarta vagy nem, kéntelen volt a Tizedest elküldeni Sziversz Mesterhez, 's a' Dáma adá-ki a parancsot, hogy mondja-meg Sziversz Mes- ternek, hogy: „vigyázzon a leányára, hogy az a fiatal emberekkel való fajtalankodásnak békét hagyjon ; mert külömben őtet mint fajtalan embert a várasból ki fogják vetni." Másnap elméne a Tizedes Szi

versz Mesterhez, 's megvivé néki ezt a komplimentet a Polgármester ré

széről. Sziversz szótlan állt; merő szemekkel bámúlt a Tizedesre, 's

eggy szillabát se felelt. A leány elfejéredett mint a mész a falon; az anyának arczát bosszús pirosság futá-el; szinte meg akará nyitni ajkait, hogy éreztesse a Tizedessel eggy megsértetett anyának indúlatját, a midőn meglátta a leányának halavány

ságát, és hozzá futa: „Mári! Má

ri!" A Tizedes elment, 's megvivé a Polgármesternének, hogy a rosz lelkiisméret ezen embereket némákká s szótlanokká tette, és a leány elsárgult mint a halál. A Dáma a tenyerébe csapá az öklét. „Úgy kell!" ezt kiáltá teljes örömmel. Sziversz Mesternél nem voltak illy vigan. Az atya letevé a gyalút,

[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

nyörű sindely mondá az anya, 's elkezdé Burkárdnak beszélni a Tizedes komplimentjét. Burkárd nevetett. „Kegyed nevet, kedves Burkárd Úr?" mondá az öreg, „minthogy már tudja az Úr, tehát – külömben meg nem mondtam volna, de most, midőn azt már tudja, nem szeretem, hogy nevet az Úr. Ez ollyat mutat, mintha a Tizedesnek igaza volna." „No de nem igaz!" mondá Lajos; – „én nem nevetnék, ha annak a tarka embernek igaza volna; – de – úgy-e Mári, hogy az nem való?" A leány elpirúlt. „Én azt nevetem, hogy a Polgármesterné nem akarja elszenvedni, ha a fiját megverik. No, - Mári, ne vedd igen szivedre. Ha ártatlan valaki, hadd fecsegjenek róla az emberek, mig a nyelvök el

« ElőzőTovább »